Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор вписа в публичния регистър емисия акции на дружеството със специална инвестиционна цел И Ар Джи Капитал - 1. Тя е в размер на 1 млн. бр. обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Първичното публично предлагане на акции от тази емисия е приключило успешно и предстои търговията им на фондовата борса. Акционерите на дружеството са взели решение на общо събрание от 12 април да бъде раздаден нетен дивидент от 0.049 лв. на една книга. Търговото предложение, което германското дружество SB Holding GmbH отправи към дребните акционери на Бентонит АД - Кърджали, бе пуснато от Комисията за финансов надзор. Предложената цена за една акция е 23.98 лева. Надзорното ведомство одобри и търговото предложение на Лукойл Юръп Холдингс Б.В. - Холандия, към миноритарните собственици на книжа на Лукойл Нефтохим Бургас АД. Предложена е цена за една акция от 27.83 лева.Инвестиционното дружество Капман Капитал няма да раздава дивидент за миналата година. Това решиха неговите акционери на общо събрание, което се проведе на 8 април. Печалбата на дружеството за 2004 г., която е в размер на 177 124 лв., ще бъде заделена като резерви. Кипърската компания Тера Партнърс Лимитед е продала дела си от 20.59% от капитала на Българска роза - Пловдив, на Георги Димитров Тодоров чрез сделка на фондовата борса. Българска енергетика АД - София, е купило 4.89% от капитала на Енергоремонт Русе АД, с което участието му достига до 14.88 процента. Камен Колев Киров бе избран за член на надзорния съвет на БТК на мястото на Димитър Николов Костадинов. Това стана на извънредното общо събрание на дружеството, проведено на 8 април. За независим член в надзора е определен Иво Евгениев Евгениев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във