Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ ОСТАВАТ СТАБИЛНИ

Лихвените проценти по договаряните депозитни сделки на междубанковия паричен пазар вече втора седмица останаха на сравнително стабилните нива от 2% на годишна база. Основната причина се крие в последните промени в Наредбата на Българска народна банка, регламентираща поддържането на минималните задължителни резерви. Считано от 1 април 2005 г. за минимални резерви ще се признават само наличностите на търговските банки по откритите безлихвени сметки в лева и евро в централната банка. Педи това като резерви се зачитаха и салдата по сметките в швейцарски франкове и щатски долари. По тази причина движението на лихвите на българския пазар съответстваше на диапазона определен от лихвените нива по франковете, които от много време са 0.6% на годишна база и тези по доларовите депозити, които доскоро също бяха на сравнително ниските нива от 1% на годишна база, а в момента са 2.75 процента. Основната лихва на Европейската централна банка по краткосрочните депозити пък е точно 2 процента. На търговските ни банки е предоставена възможността в рамките на същия работен ден да превалутират евровите авоари, поддържани в чуждестранни първокласни банки в лева. Това е основната причина за стабилното представяне на лихвите по депозити в лева, търгувани на родния междубанков пазар в изключително тесния вече диапазон от 1.89 до 2.02 процента. През първият работен ден банковата система разполагаше с 1.260 млн. лв. - сума предостатъчна за поддържане на минималните резерви, а и за обезпечаване на междубанковите разплащания. За разликата до 1.700 млн. лв., колкото трябва да е общата сума на резервите на банковата система банките са превели евро. До 14-то и 15-то число от месеца юридическите ни лица са задължени по Закона за корпоративното и подоходно облагане да преведат вече начислените ДДС и акцизи, както и данъка върху печалбата си и данъка към общините. Обикновено по тези пера от банковата система към единната бюджетна сметка, поддържана единствено в БНБ се насочват към 300 млн. лева. Сумата е достатъчно голяма, за да разстрои редиците на дилърите на паричния пазар. В потвърждение на това идва и факта, че в края на едноседмичния период наличностите по сметки на банките в централната банка се стопиха до близо 900 млн. лева. Единствено продажбите на евро срещу лева, които направиха част от участниците на пазара, успяха да възстановят необходимия левов баланс от малко над 1 млрд. лева.Както вече отбелязах, лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки се задържаха на относително стабилните нива от около 2% на годишна база. При равнища от 2.05 до 2.10% пък се договаряха едноседмичните такива. Среднодневните обеми се задържаха на сравнително ниските нива от 120 млн. лв., след като през първите три месеца на годината, те достигаха 160 млн. лева. На вторичния пазар на ДЦК се появи търсене на книжа със срок до падежа 10 и 8 години на нива съответно 4% и 3.9% годишна доходност. По-краткосрочните книжа се търсеха на равнища от 3.5% за петгодишните и 3.1 процента за тригодишните книги. През април новоемитираните държавни ценни книжа ще се сведат единствено до реализираните вече тригодишни лихвоносни облигации с номинална стойност 20 млн. лв., продадени през първата работна седмица на месеца. Следващият аукцион за продажба на ДЦК е предвиден чак за 9 май. Тогава БНБ ще приема поръчки за петгодишни книжа с предвиден обем от 25 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във