Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ СЕ УСПОКОИХА

Лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки на междубанковия паричен пазар отново се успокоиха на нива, близки до 1% на годишна база, след като достигнаха 5% в началото на работната седмица. Точно преди две седмици и преди плащането на ежемесечните данъчни задължения на граждани и фирми наличностите в банковата система достигнаха 460 млн. лева. Тогава овърнайт депозитните сделки се търгуваха при 0.7% на годишна база. Непосредствено след като издължиха и последния лев към хазната за ДДС, акцизи, данък върху печалбата и данък към общините, на 15 септември банките вече разполагаха със скромните 200 млн. лв. по сметките си в Централната банка. В началото на седмицата цената на овърнайт депозитите достигна своя пик от 5% на годишна база. Единствената останала алтернатива за дилърите - да продадат на БНБ преведените същия ден евро, беше използвана, в резултат на което постъпи свеж левов ресурс за 60 млн. лева. С наличните 260 млн. лв. по сметки при БНБ търговските ни банки вече по-спокойно осигуряваха ликвидността си за осъществяване на междубанковите разплащания, както и левови авоари за поддържане на минималните задължителни резерви. През последните дни от периода духовете се успокоиха и овърнайт депозитът в левове вече се котираше по 1.1-1.5 процента. За сравнение, същият период, но в щатски долари и евро, се търгуваше на международните финансови пазари съответно при 0.95 и 2% на годишна база. При така достигнатото крехко равновесие на вътрешния ни междубанков паричен пазар банките са превели максимално допустимите щатски долари по сметка при БНБ за минимални резерви. Наличната левова маса е достатъчна за оптимално поддържане на резервите, в резултат на което натрупаните излишъци се предлагат при нива, по-ниски от тези по депозитите в евро. Среднодневните обороти се понижиха от 80 млн. лв., колкото достигнаха през предишната седмица, до 50 млн. лв. през изминалата, в резултат на по-малкото предлагане на ресурс. За подобряване на левовата ликвидност в системата говори и поскъпването на еврото спрямо лева на междубанковия пазар от 1.9459 до 1.9465. През идващата седмица не се очакват големи преводи на средства от и към бюджета и съответно - подобряване или влошаване на левовата ликвидност в банковата система. Среднодневните обороти ще се повишат до 70 млн. лв., а в резултат на превес на предлагането над търсенето на левов ресурс лихвените равнища по най-ликвидните еднодневни депозитни сделки ще се установят на нива от около 1.3% на годишна база. Еврото ще продължи да поскъпва спрямо лева. През седмицата Министерство на финансите, съгласно предварително огласения емисионен календар, не предложи за продажба на първичния пазар държавни ценни книжа. На 23 септември ще се проведе аукцион за продажбата на тримесечни държавни съкровищни бонове. Книжата са безлихвени с обща номинална стойност от 12 млн. лева. На вторичния пазар на държавни ценни книжа се забеляза засилено търсене на остатъчните срокове до три години, в резултат на което те вече се предлагат при нива от 4.1% годишна доходност. Последната емисия петгодишни ценни книжа се търгуваха при 5.15% доход. Седемгодишните книжа се предлагат съответно при 5.5% годишен доход. Десетгодишните държавни книжа с остатъчен срок до падежа от осем години и половина и девет години и половина се търгуват при 6.05 и 6.07 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във