Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Вар(и)анти за брак по сметка

Затрудненият достъп до банково финансиране и намалелите собствени парични средства във фирмите накараха мениджърите им да подходят по-иновативно към начините за акумулиране на средства за своите проекти. Някои от българските компании намериха алтернативата в използването на различни деривативни инструменти, присъщи за развитите пазари. В случая става дума за варанти (на английски: warrant). Това са вид финансови инструменти, които дават правото на притежателя им (но не задължават) да закупи пропорционален брой акции или друг тип ценни книги на емитента в определен за това срок и при определена цена. След изтичането на срока настъпва падежът на емисията и неупражнените права по варантите се погасяват.


Варантите като деривативна ценна книга не са много познати на българския капиталов пазар. Към момента у нас са пласирани две такива емисии. За първи път тази процедура изпробва инженеринговата фирма "Енемона" (през 2009 г.). Последва я интернет компанията "Инвестор.БГ" (през 2010-а). Всички издадени до момента варанти са върху обикновените акции на тези дружества. Притежаванието на такива книжа е гаранция за инвеститора, че при поискване той може да закупи акции на компанията емитент и тя е длъжна да му ги осигури, т.е. да ги издаде. Варантите имат своята цена, която обикновено е символична, и гарантират възможността да се придобие конкретен брой акции. Те се търгуват свободно на регулиран пазар както всяка ценна книга. Ако пък притежателите им искат да упражнят правата си и да придобият акции на компанията издател, могат да направят съответното искане чрез брокера си.


Принципно варанти могат да се издават и върху различни други ценни книжа - облигации, привилегировани акции, стокови индекси и други. Емитентът им също може да бъде различен - компания, банка и т.н.


Такъв опит през тази година прави фирмата за производство на различни месни продукти "Свинекомплекс Николово" АД, която има два основни пазара у нас - в Русенския регион и в София. До средата на миналата година русенското дружество беше собственост на "Лаудис Холдинг Груп", базирано в столицата. Тогава дъщерните й фирми продадоха дяловете си на регистрираната в Люксембург офшорка "Вестпарк Файненшъл груп". Тя от своя страна пък препродаде по една трета от тях. Единият купувач е столичната "Хайбрид" ЕООД, създадена през 2008 г., и се занимава основно с отглеждане на свине. Неин собственик е Ангел Стумбов. Тя владее сега 32.16% от капитала на "Свинекомплекс Николово". Другият е "Пимаро България" АД - София, която се занимава с покупка, продажба и строеж на недвижими имоти с цел продажба. В нея също има чуждестранна "връзка", този път - кипърска. Дружеството е собственост на "Пимаро Лимитид" (Кипър). Тази фирма притежава 32%, а за "Вестпарк" останаха 32.38% от книжата с право на глас.


Проспектът на "Свинекомплекс Николово", одобрен от Комисията за финансов надзор, предвижда публично предлагане на 2 625 000 варанти с емисионна цена 0.41 лв. всеки един от тях. Те дават правото на притежателите на такива ценни книжа при последващо увеличаване на капитала да запишат от новите акции на определената емисионна цена от 3 лв. за един брой. Тя пък отразява виждането на мениджърите за развитието на дружеството в момента и очакванията им за развитието на фирмата до настъпване на падежа на варантите. Всеки варант дава възможност да се купи една акция на дружеството в следващите четири години.


Ценната книга, върху която се издават варантите , се нарича базов актив. В случая това са бъдещи обикновени поименни безналични акции с право на един глас в общото събрание на акционерите, които ще бъдат издадени от емитента на варантите - "Свинекомплекс Николово" АД. В момента този базов актив не е емитиран.


До крайния срок на подписката (24февруари) бяха записани и платени всичкипредложени 2625000варанти. Публичното предлагане пък внесе 1 076 250 лв. във фирмената каса при направени разходи по процедурата (за комисионите , възнагражденията и други, включително и таксите, платени на КФН) от 23 003 лева.


Срещу всеки варант се предлагат 2 625 000 акции от вероятна бъдеща емисия. Всички парични средства от нея ще бъдат използвани за оборотни средства за дейността, уточнява компанията в одобрения си проспект.


През първите три години съветът на директорите на "Свинекомплекс Николово" ежегодно ще свиква общо събрание на притежателите на варанти за упражняване на правата по тази емисия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във