Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Фондът "Сиесайеф" събира акциите на "Пампорово"

Комисията за финансов надзор стопира (поне засега) плановете на инвестиционния фонд "Сиесайеф" АД - София, чиито акции са собственост на Цветелина Бориславова и на фондацията й "Кредо Бонум", за консолидиране на дяловите си участия в "Пампорово" АД - Чепеларе, и в "Деспред" АД - София. Надзорният орган издаде временна забрана за публикуване на търговите предложения за изкупуване на книжа на тези две дружества, които бяха внесени в надзора през декември миналата година. Решението на КФН се отнася до документите и на двете компании - "Деспред" и "Пампорово". Изискванията на комисията могат да се обобщят в няколко посоки. Едното от тях е изрично да се посочи кога и при какви обстоятелства "Сиесайеф" е придобило необходимото количество акции, които му дават правото да отправи такава оферта към останалите акционери. Надзорът иска и да се представят данни и за свързаното лице "Перла Мениджмънт" ЕООД, чрез което търговият предложител притежава акции от капитала на "Пампорово" АД и от "Деспред" АД.

Според анализа на КФН не са спазени изискванията за определяне на минималната цена за акция, доколкото котировката, предложена от дружеството предложител , е по-ниска от средната претеглена пазарна цена на тези книжа за последните три месеца преди регистрацията на офертата. Това пък налага да се извършат необходимите корекции в нея. Експертите на комисията са преценили, че е необходима още информация около обосновката на предлаганата цена и проектът на търгово предложение следва да се допълни с подробно описание на методите, които са използвани за оценка на акциите. КФН изисква информацията в документите за двете дружества да съдържа по-конкретни данни за бизнес плановете и за стратегията за развитие на дружествата.

До подготовката на търговите предложения се стигна, след като фондът изкупи книжата на "Перла мениджмънт" ЕООД (което се вижда от публикувания в Търговския регистър договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 6 декември 2013 г.). Те са съакционери в двете дъщерни компании, обект на изкупуването. Още през ноември Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрацията между тези фирми. В резултат на това "Сиесайеф" вече има пряк контрол върху "Перла Мениджмънт", а чрез него и непряк контрол върху спедиторската фирма "Деспред" АД - София, и върху "Пампорово" АД. Анализите на комисията са показали, че обединението няма да навреди на конкуренцията и тя е дала своето разрешение. Още повече че и досега двете компании са упражнявали съвместен контрол върху управлението на "Деспред" и на "Пампорово". "Перла Мениджмънт" се занимава с консултации за управление на туристически обекти и беше еднолична собственост на Диян Станчев. Компанията не е осъществявала активна търговска дейност, освен капиталово участие в две дружества.

"Сиесайеф" е посочил в документите си до КЗК, че има дългосрочна стратегия за инвестиране в качествени спедиторски и туристически услуги, става ясно от анализа на комисията. Конкретната цел на фонда в случая е да направи инвестиции и впоследствие да разшири и разнообрази предлаганите услуги.

 

 

Инвестиционният фонд "Сиесайеф" е отправил търгово предложение за акциите на останалите акционери в "Пампорово" АД да изкупи книжата им при цена от 4.71 лв. за един брой. Не е съвсем ясно колко точно акции на туристическото дружество контролира "Сиесайеф" в момента. Това ще се разбере след публикуването на търговото предложение. Според последния финансов отчет на "Пампорово" към края на септември делът на фонда е в размер на 48.76 процента. Още 40.04% са били собственост на "Перла мениджмънт" ЕООД, докато Комисията за защита на конкуренцията в края на ноември даде разрешение да бъде купено от "Сиесайеф". А това означава 88.80% за фонда в "Пампорово" АД.

 

Ако сметката е вярна, мажоритарният собственик ще иска да събере и останалите 11.20% акции с право на глас в туристическото дружество. Има обаче още един вариант за размера на притежаваните акции. Ако фондът е записал още акции от увеличението на капитала на "Пампорово" АД през октомври, то е възможно делът му в дружеството да е нараснал и повече. Съгласно закона дял 95% е достатъчен за отписване на компанията от регистъра на публичните дружества и за спиране на търговията с тези книжа на "БФБ-София".

 

Регистрираното в Чепеларе дружество държи хотелите "Орловец" и "Перелик" в зимния ни курорт, а заедно с това стопанисва и всички лифтове и влекови съоръжения в едноименния курорт. Според анализа на КЗК най-голям дял от приходите на "Пампорово" АД през 2012 г. са получени от ползването на лифтовете и влековете - над 55.5%, и много по-малка част са дошли от предлагането на хотелиерски услуги.

 

Събирането на всички акции е логична стъпка на мажоритарния собственик. След като увеличи капитала си през октомври, това ще позволи на компанията да осъществи проекта си за оборудване на всички ски писти със система за изкуствен сняг и да реконструира лифтовите съоръжения. А очакванията са това да увеличи броя на клиентите и да превърне к.к. "Пампорово" в предпочитана ски дестинация.

 

 

 

 

 

Капиталът на "Деспред" АД, в размер на 1 928 262 лв., е разпределен между "Сиесайеф" АД (с дял от 44.252%) и "Перла Мениджмънт" ЕООД (с 45.751%), по данни от юли 2012 година. При това положение извън техния контрол има още 9.999% от акциите с право на глас, които са собственост на дребни инвеститори.

 

Софийската спедиторска фирма "Деспред" АД, която предлага въздушен, железопътен, автомобилен и морски транспорт, както и митническо агентство, трупаше загуби през миналата година. В края на третото тримесечие тя вече е 5.368 млн. лева.Отрицателният финансов резултат е следствие основно на извършена обезценка на активи. Дружеството финишира и 2012 г. на загуба, която беше в размер от 295 хил. лева.

 

"Деспред" има много добре развита инфраструктура на територията на страната, но предлага услугите си и извън пределите й. Фирмата е изградила и мрежа от клонове на граничните преходи и във всички по-големи градове на територията на България. Тя е собственик на регионални клонове в Бургас, Варна, Русе, Видин, Драгоман, Лом, Кулата, Пловдив, Свиленград, Ловеч, Добрич и Димитровград. Компанията притежава над 21 000 кв. м съвременни терминали и закрити складови бази и над 49 000 кв. м открити складови площи, което й дава възможности за разтоварване и складиране на вагонни пратки, както и обработка на контейнери, обикновен и насипен товар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във