Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИЯ И ЕМИТЕНТИ

Софийската компания Интер Стандартс АД ще бъде вписана в регистъра на публичните дружества по решение на Държаваната комисия по ценните книжа. Фирмата е била част от Индустриална холдингова компания. Интеркапитал маркетс получи разрешение да извършва дейност като инвестиционен посредник.Държавната комисия по ценните книжа отказа да впише в публичния регистър Енергоремонт Холдинг и неговите дъщерни дружества в Русе, Бобовдол и Варна, както и ТЕЦ Марица 3, поради непълноти в предоставените отчети за 1999 г. и 2000 година.Софийското дружество Газстрой АД е придобило 90.3% от капитала на Газстроймонтаж. Преди извършването на сделката компанията е притежавала 0.2% от Газстроймонтаж. Българската фондова борса ще направи промени в съвета на директорите на извънредно общо събрание, което ще се проведе на 5 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във