Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Емисии и емитенти

Бившият приватизационен фонд Зенит Агрохолдинг АД отчете печалба за третото тримесечие на тази година в размер на 75 хил. лева. Общите му приходи са 107 хил. лв., като намаляват с 50.46% спрямо същия период на 2011-а. Разходите за дейността също отчитат спад - от 49.21 на сто.


nbsp;


Комисията за финансов надзор е одобрила проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни обезпечени облигации, издадени от Синтетика АД, София. Тя е в размер на пет милиона лева, разпределени в пет хиляди броя обикновени, безналични, лихвоносни, корпоративни облигации с номинална стойност 1000 лева всяка. Синтетика АД инвестира в производствени предприятия от различни отрасли.


nbsp;


От 4 до 10 октомври включително Софарма АД е изкупило обратно 1020 собствени акции, представляващи 0.00077% от капитала на дружеството, съобщиха от производителя на лекарства. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 3 207 275, или 2.43% от акционерния капитал на Софарма.


nbsp;


Общинският съвет в Шумен е взел решение за приватизацията на Топлофикация - Шумен. На търг ще бъдат предложени 9.7 млн. поименни акции с номинална стойност 1 лев, или 100% от капитала на дружеството. Минималната конкурсна цена на 100 хил. лева.


nbsp;


Фирмата Огняново К, която е част от шведската група Плена, откри иновативна варова пещ за 20 млн. лева. Това ще й позволи намаляване на отпадъците, както и по-ефективното използване на ресурсите и горивата. Компанията е най-големият производител на варови продукти в България - негасена вар, хидратна вар, гасена вар, както и сероочистващи материали.


nbsp;


Основната част от приходите на Булленд инвестмънтс АДСИЦ - София, през третото тримесечие на 2012 г. са от продажби на инвестиционни имоти - земеделски земи, общо в размер на 847 523 лева. Те нарастват значително спрямо същия период на миналата година - с 251.3 на сто. Друга част от приходите са от лихви от държавни ценни книжа и лихвите по депозити, както и от наеми на неземеделски имоти. От аренда и наем на земеделски земи са получени 105 106 лева. Общият размер на приходите нараства с 64.5 на сто.


nbsp;


Комисията за финансов надзор вписа емисията акции, издадени от фирмата за строителни материали Хидроизомат АД, София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 1 299 122 на 2 989 440 лева. Тя е в размер на 1 690 318 лв., разпределена в същия брой обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лeв всяка. Дружеството е част от Доверие Обединен холдинг.


nbsp;


Бившият приватизационен фонд Родна земя холдинг АД - Добрич , свиква извънредно общо събрание на акционерите си на 8 ноември, което ще обсъди предложението за подписване на договор с Бългериън милс ЕООД за покупка на дялови участия и акции за цена в общ размер на 33.5 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във