Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Емисии и емитенти

БФБ-София АД прекратява регистрацията на емисията облигации, с ISIN код: BG2100013106, регистрирана на Основен пазар, Сегмент за облигации, издадена от Ти Би Ай Кредит ЕАД - София. Причината е настъпващ падеж на облигационния заем на 17 август. Последната дата за сключване на сделки с книжа от емисията на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане на главница, беше 10 август.


nbsp;


От 31 август ще бъде преустановено изплащането на паричния дивидент за 2006 г. на акционерите на Петрол АД - София (5PET), съобщиха от дистрибутора на горива. Решението е във връзка с изтичане на петгодишния давностен срок. За 2006-а компанията разпредели брутен дивидент в размер на 0.0771 лв. на акция.


nbsp;


Промени в съвета на директорите на пловдивската фабрика за опаковки Юрий Гагарин АД ще обсъди насроченото за 20 септември общо събрание на фирмата. В момента в оперативното управление влизат трима мениджъри - Петко Хитров, Иван Шарланджиев и Преслава Караджова. Последното общо събрание на акционерите беше през април тази година и ги преизбра за нов тригодишен мандат.


nbsp;


Синтетика АД е намалило дяловото си участие в Етропал АД - Етрополе, с 2.7 процента. След промяната мажоритарният собственик притежава 63.65% от капитала на фирмата за производство на медицински изделия за еднократна употреба, в т.ч. и консумативи за хемодиализа (диализатори, системи за хемодиализа, фистулни игли).


nbsp;


От 10 август започна търговията на Алтернативен пазар BaSE, Сегмент акции, с новата емисия от 1 108 520 акции, с ISIN код: BG1100032082, издадени от Капман Грийн Енерджи фонд АД. След записването на новите книжа капиталът на фирмата нарасна от 100 хил. на 1 208 520 лв. и е разпределен в същия брой акции с номинална стойност 1 лв. всяка.


nbsp;


През юли фирмата за търговия с медицински консумативи Биоиасис АД е изкупила обратно 100 броя собствени акции при средна цена от 30.85 лв. за един дял. Общият брой на притежаваните собствени книжа в края на седмия месец е 9440.


nbsp;


От 8 август БФБ-София прекрати регистрацията на Алтернативен пазар BaSE, Сегмент акции, на емисията, издадена от Нитекс-50 АД -София. Тя е с ISIN код BG11NISOAT12, а причината е отписване на фирмата от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор.


nbsp;


От 2 до 8 август включително, Софарма АД - София (3JR), изкупи обратно 4266 собствени акции, представляващи 0.00323% от капитала на дружеството. Средната цена на сделката е 2.35 лв. за дял. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка вече е 3 162 098, или 2.395% от капитала на публичната компания.


nbsp;


Златен лев холдинг АД отчита други приходи в размер на 165 хил. лв., формирани в резултат на непотърсения дивидент за 2006 г., съобщиха от бившия приватизационен фонд. Сумата беше гласувана от общото събрание на 22 юни 2007 г., а сега тя е отписана с решение на съвета на директорите поради изтекла петгодишна давност.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във