Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗОГРАФСКИ ИЗПРАТИ ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ЗАКОН В ЪГЪЛА

Дали преференциалните акции, придобити по линията на касовото раздържавяване, ще се окажат изгодна инвестиция, или елементарно социално зарибяване - гатанката явно ще получи отговор нейде в необозримото бъдеще. Правоимащите обаче не е зле да знаят, че засега подобни ценни книги могат да се използват предимно за хигиенни нужди. В момента нагледна илюстрация за явлението дава печално известната сделка по продажбата на известния у нас и на Балканите петзвезден хотел Ню Отани. След поредицата от прекръствания днешното фирмено име на бившия Японец е идентично с това на новия си частен мажоритарен собственик - Зографски. Четвърта година чуждестранният инвеститор от български произход, закупил срещу 65 млн. г. марки, платими с облигации по външния дълг на България, 80% от акциите на Хотел Витоша ЕАД и реално похарчил за начинанието не повече от 18 млн. щ. долара, води битка с кредитора на туристическото дружество - БУЛБАНК, сюрпризирайки периодично специализираните институции със съдебно-приватизационни казуси.


Както научи в. БАНКЕРЪ обаче, най-новата екстра на собственика на Частното акционерно дружество (ЧАД) Зографски е отказът му да уважи подписа на


търговския министър Валентин Василев


На 13 юни 1997 г. до същия министър е адресирано следното писмо, парафирано от тогавашния изпълнителен директор на Агенцията за приватизация Александър Съботинов:


Във връзка с приватизационната сделка за продажба до 20% от акциите от Хотел Витоша ЕАД при преференциални условия ви уведомяваме, че на основание на чл. 31 ал. 1 и на чл. 22 от ЗППДОбП и на решенията на АП от 27 септември 1993 г., от 25 ноември 1993 г. и от 1 март 1994 г. правоимащите лица по чл. 5 от ЗППДОбП заплатиха 3 037 броя акции, представляващи 0.46% от капитала на ЧАД Зографски АД, София. Продажната цена на една преференциална акция е в размер на 2 357.14 лева. Поради обстоятелството, че дружеството няма емитирани акции, прехвърлянето на собствеността върху част от капитала може да стане само чрез прехвърляне на временно удостоверение по реда на чл. 187, ал. 2, във връзка с чл. 185, ал. 2 от Търговския закон. Съгласно чл. 167, ал. 1 от същия закон, временни удостоверения, заместващи акциите, се подписват от учредителите или от упълномощено от тях лице. Моля, да подпишете приложените временни удостоверения, за да може АП да извърши прехвърлянето им.


На 9 юли миналата година министър Василев, изпълнявайки молбата на АП, подписва


временните удостоверения


всяко от които е прехвърляно впоследствие от Агенцията за приватизация на името на конкретния правоимащ член на колектива на хотел Зографски. В същите документи са посочени номерата и броят на акциите. Ощастливените им притежатели тутакси изпращат молби до председателя на директорския борд на ЧАД Зографски, т.е. до самия Зографски, да ги впише в акционерната книга, уведомявайки го, че са платили акционерната си собственост още през април 1996 година. Това означава обаче, че оторизираните институции в лицето на АП и тогавашния Комитет по туризъм добре са проспали уреждането на въпроса с прехвърлените преференциалните акции.


Първо, продажбата на тези акции се е състояла повече от година след основната приватизационна сделка за Японеца, сключена на 14 декември 1994 г. между АП и Иван Зографски.


Второ, след като правоимащите са закупили акциите и са внесли дължимите суми през април 1996 г., АП е оставила за още 14 месеца случая в графата последна грижа и едва през юни миналата година се е сетила да прехвърли топката в градината на търговското министерство, получило цялото тежко наследство на туристическия комитет.


Капакът на тази красива ситуация слага Иван Зографски, който и до днес отказва да впише дребните притежатели на временни удостоверения в акционерната книга на своето дружество. Според потърпевшите


г-н Зографски не признава правомощията


на търговското министерство да представлява държавата като учредител на ЧАД Зографски и Агенцията за приватизация да джиросва неговите акции на членове на работническия колектив. Защото, както пояснил председателят на съвета на директорите на ЧАД Зографски АД, това, макар и висше държавно ведомство (търговското министерство) не било сред учредителите на неговото частно дружество. Г-н Зографски не се отзова на поканата на в. БАНКЕРЪ да даде по-подробни разяснения по казуса, а министър Валентин Василев направи следното лаконично изявление:


Това, което е зависело от нас като министерство, представляващо държавата, ние сме го направили. Оттук нататък нещата вече са извън нашата компетенция и са в ръцете на съответните страни. Подобни проблеми по принцип не са добри, но за това има съдебна система в страната, която да урежда тези спорове.


По-различна позиция обаче застъпва


юристът Антон Антонов


който, както е известно, представляваше през 1994 г. потенциалния инвеститор Иван Зографски при преговорите му с АП по продажбата на Хотел Витоша ЕАД:


Първопричината за късното уреждане на въпроса с преференциалните дялове е фактът, че реалното встъпване на Иван Зографски във владение на хотела се проточи много дълго - около седем месеца след като му бяха връчени временните удостоверения за 80-те процента от акциите на Хотел Витоша ЕАД. За съжаление впоследствие недостатъчно активно реагираха и членовете на колектива. По времето, когато бях член на първия съвет на директорите на дружеството, учредено от г-н Зографски, работниците и служителите се интересуваха най-вече от това какви дивиденти ще получават, ако си купят полагащите им се преференциални акции. Без да си дават сметка, че мажоритарният собственик решава дали подобни доходи въобще ще се раздават. Неадекватно реагираха и поредицата ръководители на бившия Комитет по туризъм. Нито един от тях не си мръдна пръста да реши проблема с преференциите. За мен сегашният отказ на съвета на директорите на ЧАД Зографски АД да бъдат вписани в акционерната книга правоимащите членове на колектива, е самоуправно действие. Ако г-н Зографски действително е сторил това, той нарушава както приватизационния закон, така и текстове, свързани със самия договор за покупко-продажбата на Хотел Витоша ЕАД - там ясно е казано за кого са отредени 20-те процента от капитала. Затова трябва да се чуе мнението и на Агенцията за приватизация, която по закон е длъжна да контролира изпълнението на договорите, които е утвърдила. Не бива да стои встрани от проблема и държавният представител в директорския борд на ЧАД Зографски АД, който фигурира в него, за да представлява и защитава интересите тъкмо на тези преференциални 20% от гласовете в общото събрание на акционерите.


Новият изпълнителен директор на приватизационната агенция


Захари Желязков явно все още не е ориентиран във всички перипетии около проблемната сделка Витоша-Зографски. Вероятно по тази причина той изказа пред в. БАНКЕРЪ предположението, че с новите изменения в Закона за ценните книжа и фондовите борси въпросът на работниците и служителите от хотел Зографски ще намери решение. Ако ЧАД Зографски в съответствие с тези законови изменения стане публично дружество, правоимащите лесно ще бъдат вписани в акционерната му книга, която трябва да се води от Централния депозитар, смята г-т Желязков. Юристите обаче отхвърлят подобна възможност, тъй като 80-те процента от акциите в ЧАД Зографски са притежание само на г-н Зографски, а останалите 20% от капитала като преференциални дялове не попадат под юрисдикцията на специализирания Закон за ценните книжа и фондовите борси, който казва, че ако 50 акционера държат 10% от капитала на едно дружество, то е публично дружество. Така че единствената възможност е АП да изпълни задълженията си и да упражни към ЧАД Зографски АД


необходимия следприватизационен контрол


В противен случай отхвърлените от г-н Зографски дребни преференциални акционери волю-неволю ще трябва да се вслушат в съвета на търговския министър Валентин Василев и да тръгнат да си дирят правата по съдебен път. Само че цената на подобно удоволствие със сигурност значително ще надхвърли тази на акциите, които притежават на хартия.


Засега нито една от отговорните институции не се наема да каже дали в аналогична ситуация няма да бъдат поставени многобройните българи в цялата страна, ползвали преференциите на приватизационния закон. Не е много ясно и колко от органите по чл.3-и от същия закон, оторизирани да продават държавна и общинска собственост, за изминалите шест приватизационни години са уредили проблема с 20-процентното преференциално участие на редовите данъкоплатци в процеса на раздържавяването.

Facebook logo
Бъдете с нас и във