Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗЛАТЕН ЛЕВ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ


Въпреки глобалната финансова криза на нашия капиталов
пазар се появиха няколко емисии за увеличаване на капитала. Изцяло
беше записана емисията на Българска холдингова компания на стойност
близо 10 млрд. лева. Очаква се в скоро време да бъдат изкупени
и значително по-скромните емисии на Димят - Варна,
и Целхарт - Стамболийски. През миналата седмица започна
и подписката на инвестиционно дружество Златен лев.
То пуска на пазара 4 321 306 акции с номинал 1000 лв. и емисионна
стойност 1500 лева. Така общата стойност на емисията е 6 481 959
000 лева. Между 55 и 65% от набраните средства ще отидат за закупуване
на акции, с 25-35% ще бъдат закупени ДЦК, а между 5 и 15% ще се
използват за поддържане на ликвидността на инвестиционното дружество.
Пред в.БАНКЕРЪ изпълнителният директор на Златен
лев Валентин Карабашев заяви, че инвестициите няма да се
ограничат само в увеличаване на дела на дружеството в предприятията,
където Златен лев притежава пакети. Ниските цени на
книжата в момента не притесняват мениджърите на инвестиционното
дружество. Не са малко играчите на пазара, които смятат, че цените
са паднали до най-ниските възможни нива и по-нататъшното обезценяване
на книжата е практически невъзможно. Според проспекта акциите
на ИД Златен лев трябва да се появят на сегмент С
на БФБ - София до 20 ноември. Досега извън борсата са се изтъргували
около 240 хиляди негови акции, или 11% от капитала му, като цените
са се колебали между 2000 и 3000 лв. за акция. Дивидентът за миналата
година, след плащане на данък, е 600 лв. на акция. Средствата
от новата емисия ще се използват за балансиране на структурата
на портфейла и според шефовете на Златен лев емисията
ще се счита за успешна, ако привлече минимум 5 млрд. лева.


Ще се наложи повечето бивши приватизационни фондове
да платят сериозни данъци поради големите разлики в цените на
придобиване и на продажба на акциите им. При ИД Златен лев
тази разлика е 84 процента.


Емисията ще бъде рекламирана чрез масмедиите, но
средствата, отделени за това, ще бъдат значително по-скромни от
тези, които бяха хвърлени за привличане на инвестиционни бонове
в първата вълна на масовата приватизация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във