Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАПАДНИ БАНКИ СПЕКУЛИРАХА НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР ЗА СМЕТКА НА СЕТЪЛМЕНТА

Плащания на лихви по брейди-облигациите
в размер на 135.6 млн. щ. долара с вальор 28.01.1998 г. свалиха
нивото на брутните валутни резерви на управление Емисионно
с 205.487 млн. г. марки. За периода 23-30 януари те намаляха с
4.69 процента. Плащането на дължимите лихви е почти изцяло за
сметка на активите на Централната банка в първокласни чуждестранни
ценни книги, които регистрираха спад от 201.933 млн. г. марки.
Валутните наличности, съхранявани в касите на БНБ и по разплащателни
сметки в първокласни чуждестранни банки, останаха почти непроменени
- намалението при тях е едва 0.42 процента. По този начин Валутният
борд предпочете да запази високата си степен на ликвидност и способността
да парира всякакво търсене на резервна валута, но го направи за
сметка на по-ниската доходност от активните си операции. В пасива
на баланса на управление Емисионно със 182.399 млрд.
лв. намаляха и средствата на правителството, което е платец на
дължимите лихви по външния дълг. Въпреки значителните разходи
бюджетът запази относително стабилни фискалните си резерви, като
продължи гъвкаво да балансира дефицита си. Подобно твърдение намира
своите основания в непроменените и през изминалата седмица обеми
на емитираните ДЦК. На редовните аукциони финансови институции
изкупиха без остатък тримесечна сконтова емисия с номинал от 5
млрд. лв. и шестмесечна с номинал 15 млрд. лева. Регистрирано
беше превишение на предложените поръчки над номинала съответно
със 71.9 и 101.06 процента. Одобрената от Министерството на финансите
средна годишна доходност достигна 5.90% за тримесечните бонове
и 6.54% за ценните книжа с по-дълъг срок до падежа.


Въпреки масираното търсене
на правителствен дълг парите на търговските банки по разплащателни
сметки и депозити в БНБ към 30.01.1998 г. отново намаляха с 3.06%,
които са равни на 21.43 млрд. лева. Подобна тенденция е изключително
опасна и би могла да предизвика нов лавинообразен срив във все
още крехката и недостатъчно укрепнала банкова система. Независимо
от широко прокламираната финансова стабилизация подобни симптоми
се забелязаха в края на миналата есен.


На междубанковия пазар
за левови депозити лихвите останаха сравнително високи. За срокове
над седем дни те надхвърлиха 2% годишна лихва. Почти непроменени
останаха само цените на ресурса, отпускан за срок до един ден
- те се колебаеха в границите от 1.3 до 1.6% годишно. Предоставените
депозити до седем дни варираха в по-тесния интервал от 1.6 до
1.8 процента. В разплащателната система на БИСЕРА отново цъфнаха
еднодневни чакащи плащания, наредени обаче от клонове на западни
банки. Възможно е силната валутна динамика през седмицата да е
предизвикала светкавични и мощни валутни спекулации, заобикалящи
легално изискванията на Наредба N4 за откритите позиции. Така
банките преднамерено и съзнателно са изчерпали наличностите си
по разплащателните сметки в БНБ и са ощетили плащанията на клиентите
си с допустимата (съгласно Наредба N3) забава от един ден. Печалбата
от добре разчетените валутни спекулации обаче със сигурност надхвърля
в пъти левовите лихви.

Facebook logo
Бъдете с нас и във