Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАКРЪГЛЯВАНЕТО МОЖЕ ДА ПОРОДИ ПРОБЛЕМ

Сериозни проблеми при премахването на трите нули в балансите на фирмите и намаляването на собствения капитал със съдебно решение не могат да се очакват. Основното изискване трябва да е това да стане едновременно за всички активи и пасиви към дадена дата. Тя следва да се определи в нормативен акт. Промяната в собствения капитал може да се отрази в баланса и да се изчака съдебното решение. Възможностите на съдебната система не позволяват друго решение.


Технически деноминацията може да се извърши като преоценка, само че този път ще бъде в посока за намаление. Възможно е един от източниците на проблеми да се окаже закръгляването, тъй като левът няма три разреда след десетичната запетая. Евентуалните разлики могат да се отчетат като извънредни приходи или извънредни разходи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във