Банкеръ Weekly

Общество и политика

За­ко­нът пред Цец­ка не ва­жи

Новото старо дуо Иван Славчов и Цецка Цачева отново ще управлява парламента.

Пър­ви но­ем­в­ри се ока­за да­та, на ко­я­то ед­на не­мал­ка гру­па мла­де­жи у нас ре­шиха да сло­жат мас­ки, да гри­ми­рат ли­це­то или тя­ло­то си с чер­ве­на боя, да на­де­нат кос­тю­ми на ве­щи­ци и пи­ра­ти и да праз­ну­ват "ти­пич­ния" праз­ник за бъл­га­ри­те "Хе­ло­у­ин". Ис­тин­с­ка за­гад­ка оба­че ос­та­ва как­ва част от тях се се­ти­ха, че на съ­ща­та да­та е за­душ­ни­ца и Де­нят на на­род­ни­те бу­ди­те­ли.

За дру­ги, ка­то Иван Слав­чов нап­ри­мер, пър­ви но­ем­в­ри бе де­нят, в кой­то се за­вър­на по­бе­до­нос­но на своя "трон". За­що­то точ­но на та­зи да­та но­ви­ят пар­ла­мен­та­рен шеф Цец­ка Ца­че­ва наз­на­чи със своя за­по­вед Слав­чов за гла­вен сек­ре­тар на пар­ла­мен­та. А та­зи по­зи­ция хич не е ма­ло­важ­на. Чо­ве­кът, кой­то я за­е­ма, на прак­ти­ка е вто­ри­ят по важ­ност в йе­рар­хи­я­та на пар­ла­мен­та след са­ми­я пред­се­да­тел, за­що­то уп­рав­ля­ва бю­дже­та на На­род­но­то съб­ра­ние, под­пис­ва до­го­во­ри, до­ку­мен­ти за тър­го­ве, об­щес­т­ве­ни по­ръч­ки и т.н. Под кон­т­ро­ла на глав­се­ка е и ця­ла­та ад­ми­нис­т­ра­ция, ко­я­то той наз­на­ча­ва и увол­ня­ва. А в слу­чай че На­род­но­то съб­ра­ние се раз­пус­не пред­ва­ри­тел­но, то той ста­ва ед­но­ли­чен не­гов шеф до из­бо­ра на нов пред­се­да­тел.

Слав­чов оба­че има го­лям опит ка­то сив кар­ди­нал в пар­ла­мен­та. Той за­е­ма­ше та­зи длъж­ност от на­ча­ло­то на ка­би­не­та "Бо­ри­сов" през 2009 г. и на­пус­на на 17 фев­ру­а­ри та­зи го­ди­на, без да обя­ви кон­к­рет­на при­чи­на, ка­то с то­ва се из­гу­би­ха и ди­ри­те му. Но как­то доб­ре зна­ем, та­ки­ва ка­то не­го ни­ко­га не се гу­бят, са­мо ча­кат удоб­ния мо­мент пак да из­ля­зат на сце­на­та.

И ако ня­кой ве­че си е ка­зал, че то­ва е прос­то по­ред­но­то по­ли­ти­чес­ко наз­на­че­ние, не­ка че­те на­та­тък. Вяр­но, пре­ди вре­ме Иван Слав­чов бе об­щин­с­ки съ­вет­ник на ГЕРБ в Мон­та­на и по­ве­че от свър­зан с най-го­ля­ма­та пар­тия в 43-ото На­род­но съб­ра­ние. Но е вяр­но съ­що, че глав­ни­те сек­ре­та­ри не са част от по­ли­ти­чес­ки­те ка­би­не­ти и не се наз­на­ча­ват с ед­но­лич­но ре­ше­ние на пар­тий­ния шеф в съ­от­вет­но­то ве­дом­с­т­во, а се из­би­рат чрез кон­курс по чл.10 от За­ко­на за дър­жав­ния слу­жи­тел (ЗДС).  Ос­вен то­ва в за­ко­на е за­пи­са­но, че кон­кур­си­те за гла­вен сек­ре­тар се про­веж­дат от спе­ци­ал­на ко­ми­сия. Та­къв кон­курс, при наз­на­че­ни­е­то на Слав­чов, раз­би­ра, се ня­ма­ше. Или, с дру­ги ду­ми, още ед­ва-ед­ва за­поч­на­ла ра­бо­та пред­се­да­тел­ка­та на На­род­но­то съб­ра­ние Цец­ка Ца­че­ва по­газ­ва дър­жав­ни­те нор­ма­ти­ви.

Раз­би­ра се, лип­са­та на кон­курс ви­на­ги мо­же да се обяс­ни с из­вър­ш­ва­не­то на вът­ре­шен под­бор или пре­мес­т­ва­не на слу­жи­тел от ед­на ад­ми­нис­т­ра­ция в дру­га, кол­ко­то и не­въз­мож­но да из­г­леж­да то­ва в кон­к­рет­ния слу­чай. По та­зи при­чи­на ре­пор­тер на "БАН­КЕ­РЪ" по­тър­си но­вия стар гла­вен сек­ре­тар на На­род­но­то съб­ра­ние на слу­жеб­ния му те­ле­фон, за да раз­бе­рем как точ­но се е слу­чи­ло не­го­во­то наз­на­че­ние. От ка­би­не­та му оба­че обяс­ни­ха, че въп­ро­си­те, на ко­и­то тър­сим от­го­вор, ще бъ­дат пре­да­де­ни и по-къс­но ще вър­нат обаж­да­не. Та­къв от­го­вор дейс­т­ви­тел­но дой­де на след­ва­щия ден. Сек­ре­тар­ка­та на г-н Слав­чов обяс­ни, че той мно­го ис­ка да от­вър­не, но в мо­мен­та е за­ет... ве­ро­ят­но, с под­го­тов­ка­та на но­ви об­щес­т­ве­ни по­ръч­ки. Ня­ма съм­не­ние оба­че, че Иван Слав­чов е дос­та це­нен за но­ви­те-ста­ри уп­рав­ни­ци. През 2012 г. той нап­ра­ви всич­ко въз­мож­но да наг­ла­си об­щес­т­ве­на­та по­ръч­ка за ку­пу­ва­не­то на во­зи­ла за де­пу­та­ти­те от ед­на кон­к­рет­на ком­па­ния. То­га­ва Смет­на­та па­ла­та го гло­би с 3000 лв., но оче­вид­но "не­у­доб­с­т­во­то" си е стру­ва­ло.

Кол­ко­то до миг­но­ве­но­то увол­не­ние на пред­шес­т­ве­нич­ка­та му Пе­тя Гла­ди­ло­ва, ще нап­ра­вим след­но­то уточ­не­ние: слу­жеб­ни­те пра­во­от­но­ше­ния на глав­ни­те сек­ре­та­ри са без­с­роч­ни (§74 от пре­ход­ни­те и зак­лю­чи­тел­ните раз­по­ред­би на За­ко­на за из­ме­не­ние и до­пъл­не­ние на За­ко­на за дър­жав­ния слу­жи­тел от 2006 г.) и не мо­гат да бъ­дат прек­ра­те­ни по по­ли­ти­чес­ки съ­об­ра­же­ния. То­ва мо­же да ста­не са­мо по вза­им­но съг­ла­сие; ед­нос­т­ран­но от стра­на на слу­жи­те­ля, с по­да­ва­не­то на пис­ме­но за­яв­ле­ние; при сък­ра­ща­ва­не на длъж­ност­та или зак­ри­ва­не на съ­от­вет­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция и дру­ги об­с­то­я­тел­с­т­ва, за­пи­са­ни в чл.106 и 107 от ЗДС. Глав­ни­ят сек­ре­тар мо­же да бъ­де увол­нен и дис­цип­ли­нар­но, ко­га­то не из­пъл­ня­ва за­дъл­же­ни­я­та си. Раз­би­ра се, не е ни­как труд­но уп­рав­ни­ци да се "раз­бе­рат" с наз­на­че­ни­те от тех­ни­те пред­шес­т­ве­ни­ци глав­ни сек­ре­та­ри за доб­ро­вол­но­то ос­во­бож­да­ва­не на пос­та.

"При­е­мам сво­я­та смя­на нор­мал­но. Във вре­ме­то, ко­га­то бях гла­вен сек­ре­тар, си свър­ших ра­бо­та­та ка­то хо­ра­та", ка­за пред "БАН­КЕ­РЪ" Гла­ди­ло­ва. По ду­ми­те й то­зи тип наз­на­че­ния би след­ва­ло да ста­ват чрез кон­курс, но ако се пог­лед­не на­зад във вре­ме­то, ед­ва ли ще бъ­де на­ме­ре­но та­ко­ва. А за об­щес­т­ве­ни­те по­ръч­ки, ко­и­то бя­ха нап­ра­ве­ни - ка­то пос­лед­на­та под­пи­са­на, ко­я­то е за за­ку­пу­ва­не­то на ви­ли­ци, лъ­жи­ци, ти­га­ни и как­ва ли не по­су­да и обо­руд­ва­не за кух­ня­та на На­род­но­то съб­ра­ние, тя не по­же­ла да го­во­ри. "Вся­ка по­ръч­ка е пре­мис­ле­на, пре­ди да бъ­де пус­на­та не са­мо от мен, а и от дос­та хо­ра, ко­и­то се за­ни­ма­ват с тях. Мис­ля, че ня­ма нуж­да да го ко­мен­ти­ра­ме", за­я­ви тя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във