Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАКОНЪТ ПОДХВАНА И НЕЗАКОННИТЕ СТРОИТЕЛИ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ

Създаване на нов ефективен строителен контрол с цел отстраняване на последиците от незаконното строителство и по-нататъшното му предотвратяване е задачата на приетия от правителството през миналата седмица проектозакон за изменение и допълнение на Закона за териториално и селищно устройство (ЗТСУ). Промените засягат глави IХ и Х от действащия закон и ще залегнат в основата на бъдещия закон за устройство на териториите, подготвен в момента от експерти на Министерството на строителството и благоустройството.


Сгради, несъобразени не само с действащите нормативни актове, но дори и със законите на физиката, никнат през последните години като гъби и застрашават живота не само на обитаващите ги, но и на хората, работещи или живеещи в съседство. В буквалния смисъл на думата незаконното строителство придоби застрашителни размери и според официалните държавни органи над 90% от него са свързани с дейността на организираната престъпност в страната.


Огромните проблеми в момента се дължат на няколко причини, сред които изпъква липсата на ясна дефиниция на термина незаконен строеж в досега действащия закон. Изменената ал. 1 на чл. 159 на ЗТСУ вече дава категорично определение на това понятие:


Строеж или част от него е незаконен, когато:


1. е разрешен в нарушение на предвижданията на действащите градоустройствени планове и другите разпоредби по проектирането и строителството;


2. е в нарушение на изискванията за строителство в зона с особена териториалноустройствена защита;


3. се извършва без одобрени проекти и разрешение за строеж;


4. се извършва в отклонение от издадени строителни книжа или при непълнота на издадените такива;


5. се извършва със строителни материали и изделия, несъответстващи на изискванията за безопасност или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи.


Наличието на ясна дефиниция на понятието незаконен строеж ще премахне досегашната практика контролиращият орган субективно да преценява дали едно строителство е незаконно, или не.


Сложната, дълга и неясна процедура за издействане на разрешение за строеж също караше инвеститорите да търсят пътища за заобикаляне на закона


Досега ЗТСУ предоставяше възможност на всички заинтересовани (и недотам) физически и юридически лица (съседи, ведомства или просто завистници) на няколко пъти да обжалват строителния план, след него архитектурния проект и най-накрая и самото разрешение за строеж, което пък губеше много време, нерви, а и средства на всеки, решил да вложи парите си в строителство.


Често пъти жалбите са неоснователни, но въпреки това трябва да се проверяват. Затова ние предлагаме в измененията на закона разрешението за строеж и проектите да подлежат само на контрол от Държавната инспекция за териториалноустройствен и строителен контрол (ДИТСК) - твърди Светлана Гебрева, заместник-ръководител на инспекцията.


Жалбите против издадени книжа вече няма да спират приложението им. Инспекцията ще се произнася по тях в един много кратък срок и ако има основание ще отменя незаконно издадените строителни документи. Заобикалянето на съда няма да създаде предпоставки за корупция, тъй като самият акт на инспекцията за отмяна също подлежи на съдебен контрол. Що се отнася до сроковете за разглеждане на жалбите - те ще бъдат определени в готвения от министерството правилник за приложение на закона. В проектоправилника предвиждаме срокът за събиране на доказателства и вземането на решение по тях да е между 7 и 30 дни - все пак става въпрос за територията на цялата страна. Във всеки случай обаче ще се прекрати неколкогодишното протакане на делата из съдилищата - категорична е г-жа Гебрева.


Друга причина за размаха на незаконното строителство е дадената от досега действащия закон възможност за корупция и самоконтрол: общините (в лицето на главния си архитект) сами издават разрешенията за строеж, сами контролират строителството и сами узаконяват завършените постройки.


Измененият и допълнен Закон за териториално и селищно устройство иззема от общините строителния контрол и го централизира в инспекцията (ДИТСК), която пък се преструктурира в Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК). Трансформацията ще премахне именно самоконтрола, т.е. липсата на контрол. След като общините разрешават, узаконяват и дори непосредствено участват в строителството - за какъв контрол може да се говори? - недоумява Светлана Гебрева.


Централизирането на строителния контрол в новата дирекция не противоречи на принципите на местното самоуправление, твърдят юристи. ДНСК ще е национален орган, който контролира всички участници в строителството, сред които са и самите общински администрации. Освен това дирекцията ще следи строителните правила и норми да се прилагат еднакво на територията на цялата страна.


В съответствие с европейското законодателство с измененията на ЗТСУ се въвежда и нова институция - независим строителен надзор


Той ще замести сега съществуващия Качествен технически контрол (КТК), който по същество е инвеститорски контрол. В независимия строителен надзор (НСН) ще работят лицензирани супервайзори (в проектозакона не е определено дали юридически или физически), които ще сключат договор с предприемача за контрол на строежа. Всъщност наличието на НСН ще улесни значително предприемачите - те няма да се занимават с община, КАТ, ХЕИ и пр. институции, за да отговарят на изискванията им. За всичко това ще се грижи наетият супервайзор - той ще следи по време на самото строителство за спазването на всички норми за безопасност.


Независимият строителен надзор, заедно със строителя, ще е солидарно отговорен пред всички държавни органи, поставящи изисквания за качеството на строителството (ДНСК, КАТ, ХЕИ, ВиК и др.).


Проектозаконът въвежда и забрана за изменение на планове вече влезли в сила, с цел тяхното узаконяване. В чл. 32 на досега действащия закон строителен план се изменя въз основа на пет основания: при обществен интерес, при грешки в кадастъра, по целесъобразност, при явна фактическа грешка в плана и когато самият план е одобрен при съществени закононарушения.


С изменението предлагаме забрана за изменение и на застроителната част, т.е. къде да се помести петното - дали на калкан, свободно и пр. - с мотив обществен интерес, или по целесъобразност - казва г-жа Гебрева.


Проектът предвижда за първи път у нас да се въведе диференциация на административнонаказателната отговорност за юридически и за физически лица. Собствениците (инвеститорите) на незаконен строеж ще бъдат санкционирани с 50 млн. до 100 млн. лева. Строителни фирми, продължили работа и след като строежът е спрян със заповед, също ще захранват бюджета с по 100 млн. лева.


Нелицензирани строителни супервайзори ще плащат до 20 млн. лева. С най-тежка санкция законът плаши супервайзорите, допуснали незаконен строеж - до 150 млн. лева. Санкции до 50 млн. лв. са предвидени и за фирмите, доставящи ток, вода, топлоенергия и телефон до незаконен строеж.

Facebook logo
Бъдете с нас и във