Банкеръ Daily

Общество и политика

Задава се основен ремонт на несъстоятелността в Търговския закон

Липса на ограничение за броя процедури по продажба на имущество и недостиг на прозрачност в провежданите от синдиците процедури по осребряване, което води до ненужно удължаване на производството по несъстоятелност и продажби на изключително занижени цени, ощетяващи кредиторите. Тези са основните мотиви в изготвения съвместно с Европейската комисия проект на правосъдното министерство за промени в уредбата на несъстоятелността и оздравяването в Търговския закон (ТЗ).

Измененията са в изпълнение на изискванията на  Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаването на задължения и забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения.

Създават се общи норми относно сроковете за подаване на въззивна и на касационнна жалба (когато се наложи) срещу което и да е от решенията по делото по несъстоятелност, внася се яснота за началния момент на течението им и се въвежда регулация по отношение на сроковете за подаване на отговор на жалбите.

Сроковете за обжалване са обвързани от оповестяването на решенията в Търговския регистър, тъй като този способ на съобщаване е по-бърз и по-сигурен от връчването на съобщения по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Така ще става и връчването на съобщенията и призоваването на страните по искане за отмяна на решение на събрание на кредиторите, като са премахнати процедурите за призоваване на длъжника чрез призовка, а за кредиторите - чрез обнародване в "Държавен вестник".

Осигурена е възможност

молбите за откриване на производството

- на длъжника и на кредиторите срещу същия длъжник - да бъдат разгледани в рамките на едно производство. 

Въвежда се опция за предварително осребряване от синдика на актив на длъжник с разрешението на съда, с цел осигуряване на разноските по несъстоятелността, ако те не бъдат внесени от заинтересованите лица.

Разширява се и кръгът на лицата, които могат да ги предплатят разноските – както кредиторите, така и всяко лице, което има правен интерес от реалното развитие на производството по несъстоятелност. В случаите, когато длъжникът няма имущество или то е недостатъчно да покрие разноските по несъстоятелността и средствата за тях не са авансирани от заинтересованите лица, производството ще може да бъде спирано на това основание еднократно. И, ако възобновяването му не бъде поискано в едногодишен срок, производството ще бъде прекратено.

Началната дата на неплатежоспособност/свръхзадълженост отпада като елемент от фактическите състави на исковете срещу сделки, увреждащи масата на несъстоятелността. Така се постига по-бързо стабилизиране на решението за откриване на производството по несъстоятелност, което в повечето случаи се обжалва единствено в тази насока. Периодите преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, в които действията и сделките трябва да бъдат извършени, за да подлежат на отмяна спрямо кредиторите, са толкова кратки, че на практика началната дата на неплатежоспособност/свръхзадълженост винаги ги предхожда, поради което губи практическо значение. 

Въвеждат се стандартизирани образци на молбата за предявяване на вземанията и

за изготвяните от синдика списъци на приетите и неприети вземания,

сметки за разпределение и отчети, както и на декларациите и съгласието на синдика. В тази връзка изрично се регламентират образци и съдържанието на молбата за предявяване на вземане, като се внася яснота относно съдебната процедура относно нейната редовност.

Твърде краткият 7-дневен срок за изготвяне от синдиците на списъците на приетите и неприети вземания се заменя с 14- дневен, но се удължава срокът за предявяване на исковете за защита на масата на несъстоятелността. Намалява се размерът на държавните такси по тях чрез определянето им върху една четвърт от цената на иска, с което спадат и разходите по несъстоятелността, което ще стимулира синдиците да ги предявят.

Процесът по осребряване на имуществото ще може да става с продажби чрез електронен публичен търг. Ще бъде използвана електронната платформа за явно наддаване, уредена в ГПК като основен способ на осребряване по делата по несъстоятелност, с оглед на неговата прозрачност, ефективност и бързина. Синдикът ще може да провежда едновременно множество продани на различни обекти от масата на несъстоятелността.

За да се обезпечи успешното приключване на проданта, когато има обявен първоначален или последващ купувач,

сроковете за внасяне на продажната цена също се увеличават. 

Урежда се и възможността купувачът кредитор да упражни правото да прихване продажната цена с вземането си, само ако вземането му е безспорно и изискуемо. Ако е оспорено обезпечението или привилегията на вземането, то се счита за необезпечено и внесената от кредитора купувач сума се заделя до разрешаване на спора за обезпечението или привилегията.

Въвеждат се правила срещу недобросъвестно поведение на страните в производствата по несъстоятелност и стабилизация. Отпада институтът на първото събрание на кредиторите. Основанията са две - това събрание или се провежда въз основа на списък на кредиторите по данни от търговските книги на длъжника, които често не отразяват реалните кредитори, или просто не се  провежда. По този начин събранието на кредиторите за избор на постоянен синдик ще се свиква след одобряване от съда на първия списък на приетите вземания, т.е.

след идентифициране на истинските кредитори на длъжника.

Така се предотвратява практиката другите органи в производството по несъстоятелност – синдикът и комитетът на кредиторите, да бъдат избирани от мними кредитори, вписани от длъжника в търговските му книги, за които е невъзможно или трудно да бъде доказано, че са свързани с длъжника лица. Прецизира се участието, лично или чрез пълномощник, на кредитор в събрание на кредиторите. Завишават се и критериите към лицата, които могат да бъдат синдици, като се създават и правила в тяхна защита.

Усъвършенства се производството по стабилизация, създадено с промените в ГПК преди 5 години. Новост е отпадането на института на надзорния орган, който можеше да бъде едноличен или колективен, назначен от съда с определението за утвърждаване на плана, и с правомощия да дава предварително съгласие за извършване на изброени сделки и действия от органите на длъжника. Отпадането се обосновава както с намаляване на разходите за длъжника, така и с оглед принципната самостоятелност на длъжника при осъществяване на дейността му при стабилизация.

Обособява се за пръв път правна уредба на несъстоятелност и

опрощаване на задължения на физически лица предприемачи.

Според дефиницията, предприемач е всяко физическо лице, упражняващо стопанска дейност, занаят или професия, доколкото неговото предприятие по предмет и обем не изисква воденето на делата по търговски начин. Разпоредбата обхваща всички възможни категории дейности, извършвани от физически лица за тяхна сметка, на техен риск и на тяхна отговорност, с цел получаване на доходи или печалба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във