Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВЪНШНИЯТ ДЪЛГ ЩЕ НАМАЛЯВА САМО КАТО ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ КЪМ БВП

Г-н Радев, кога ще обявите конкретните параметри на фискалната политика, договорена с тригодишното споразумение с МВФ?


- Тригодишното споразумение обхваща всички области от икономиката и изработването му изисква да се извърши огромен обем от работа. По тази причина се договорихме с г-жа Ан Макгърк водената от нея мисия да пристигне отново следващия месец, за да доработим окончателните условия. Макрорамката и параметрите на бюджета за следващата година, както и тригодишната бюджетна прогноза, ще станат ясни, когато договорим всички подробности с МВФ и имаме гаранция за отпускане на необходимата ни външна финансова подкрепа. Очакваме това да стане, след като приключим разговорите с мисията на Фонда в средата на юли и подпишем споразумението през септември.


Какъв е размерът на очакваната външна финансова подкрепа?


- Аз ще продължа да настоявам на прогнозата, която правя отдавна, че е необходимо да получим от всички външни донори от 450 до 500 млн. щ. долара за подкрепа на платежния баланс, която ще ни позволи да преминем от политика на финансова стабилизация към икономически растеж. Очакваме да получим от Световната банка и от ЕБВР финансиране на различни програми и проекти, които вече са одобрени или предстои да договорим с тях.


Правителството обяви, че ще участва във финансирането на инвестиционни проекти, които се очаква да погълнат до 6 млрд. щ. долара. Какви са възможностите на бюджета да отдели подобни средства?


- Става въпрос за 6 млрд. щ. долара, които трябва да бъдат предоставени за срок от три години и половина, като не бива да забравяме и тази бюджетна година. Целта е България да постигне икономически растеж, който изисква значителни инвестиции. Затова програмата на правителството е много амбициозна и бюджетът ще участва в нейното осъществяване, като финансира между 1/5 и 1/6 част от всички капитални вложения.


Подкрепата обаче зависи от размера на очакваната външна подкрепа за платежния баланс. Ако тя ни бъде осигурена, ще можем да участваме във финансирането на инвестиционните проекти. Годишните средства, които ще ни бъдат необходими, не надхвърлят 400 млн. щ. долара. Затова е толкова важно да подпишем тригодишно споразумение с МВФ, което ще ни позволи да се договорим и с останалите донори на България.


Ще се стреми ли правителството да намалява абсолютния размер на външния държавен дълг?


- Не. Неразумно е да се опитваме едновременно да заделяме бюджетни средства и да привличаме чуждестранни капитали и в същото време да се стремим да намаляваме общия размер на своите задължения. Целта ни е да задържим външния държавен дълг на сегашното му равнище и същевременно да стимулираме икономически растеж. Така съотношението външен дълг - БВП постоянно ще намалява. Според мен това е по-разумната политика.
Какви причини наложиха на Министерския съвет да приеме решение за закриване на ДФРР и фонд Енергийни ресурси. Случайно ли е, че то бе прието точно по време на посещението на мисията на МВФ?


- Със закриването на тези фондове ние изпълняваме един основен принцип във фискалната политика, който съвпада с позицията на МВФ. Не може огромни финансови средства да се въртят без контрол и дори без да са планирани от държавния бюджет. На това трябва да се сложи край. Според мен, след като концентрираме управлението на всички тези средства в Министерството на финансите, ще имаме възможност да изпълняваме бюджетните си задължения при значително по-малко разходи.


Но до момента всички отраслови министри, включително и вие участваха в съвета на директорите на ДФРР. Какво ви пречеше да управлявате ефективно неговите средства? Ще затрудни ли неговото закриване издаването на държавни гаранции и предоставянето на инвестиционни кредити?


- ДФРР е най-малкият проблем, защото досега той бе към Министерството на финансите. При него проблемът е по-скоро технически. Много по-сериозен е проблемът с фонд Енергетика, който според мен илюстрира най-лошият начин за отклоняване на типично бюджетни приходи, каквито са данъците, тяхното обособяване и концентриране в един фонд, откъдето те се разпределят по усмотрение на една институция, която е различна от бюджета, по начин, различен от решенията на Народното събрание. Не можем да допуснем фондът да се отчита с един отчет за приходите и разходите, който не дава никаква представа за управлението на паричния поток, който минава през него. Това е една система, която е много порочна и всички страни, а не само България, се опитват да ограничат влиянието на подобни фактори върху паричната маса. Според мен тези два фонда са едни от основните източници на големите финансови сътресения у нас. Затова с тяхното ликвидиране ние премахваме една потенциална опасност за бъдещи финансови сътресения, а и както вече подчертах, прилагаме политиката на рязко ограничаване на многобройните извънбюджетни сметки.


Ангажирахте се, че данъчната тежест ще падне едва когато се разшири данъчната база и бъдат премахнати всички преференции. Това означава ли, че ще има ревизия на всички закони, в които такива се предвиждат?


- Политиката за разширяване на данъчната база ще залегне в промените на всички данъчни закони, които ние ще предложим за одобрение в Народното събрание още през септември тази година. Целта на тази политика ще бъде да осигурим постоянни постъпления от данъци, които да гарантират стабилността на бюджета. Едва тогава ще предприемем мерки за намаляване на данъчното бреме. Засега мога да се ангажирам само с това. В момента не бива да се доверявате на каквито и да е информации, че тази или онази данъчна ставка ще бъде намалена до някакво равнище. Министерството на финансите засега не може да се ангажира с каквито й да е цифри. Ще премахнем обаче повечето данъчни преференции, включително и тези за чуждестранните инвеститори, защото законът, който ги урежда в момента, показа, че не действа. Досега много малко от тези преференции са използвани. Ще бъде преустановена и практиката да се дават всякакви данъчни облекчения по най-различни неданъчни закони. Малкото на брой преференции, които ще останат, ще бъдат предвидени в конкретния данъчен закон.

Facebook logo
Бъдете с нас и във