Банкеръ Weekly

Общество и политика

Властта - бременна, бащи - много!

Или докога две плюс две ще е равно на пет?

Радан Кънев твърди, че ни очаква двупартийно правителство с трипартийна подкрепа. Но отсега изглежда, че поне в началото подкрепящите властта партии ще са пет.
S 250 cfd4c42a 39af 4ff8 87c0 190b573585a8

Пред­пос­лед­но! Пра­ви­тел­с­т­во ще има, ко­а­ли­ци­он­ни­ят брак ще е меж­ду ГЕРБ и Ре­фор­ма­тор­с­кия блок (РБ). Още две пар­ла­мен­тар­ни си­ли (Пат­ри­о­ти­чен фронт и АБВ) на мо­мен­ти ще под­к­ре­пят т. нар. мно­зин­с­т­во. Ра­мо ще им да­ва и ДПС - ако не й чу­пят ха­тъ­ра. Та­ка очер­та­ва­щи­ят се брак по смет­ка ще е нес­та­би­лен. И въп­ре­ки че То­мис­лав Дон­чев (ев­ро­де­пу­тат от ГЕРБ и член на пре­го­вор­ния екип от вто­рия кръг на по­ли­ти­чес­ки­те кон­сул­та­ции за пра­ви­тел­с­т­во­то) за­я­ви, че кво­ти във власт­та ня­ма да има, ве­ро­ят­но ня­ма да ми­не без тях. На Бой­ко Бо­ри­сов ще му се на­ло­жи да е пре­ми­ер на ми­нис­т­ри от Ре­фор­ма­тор­с­кия блок, ко­и­то


дос­ко­ро пос­та­вя­ха ус­ло­вие той да не по­е­ма пос­та


от­но­во. Пар­ти­я­та ГЕРБ пък ще де­ба­ти­ра за­ко­но­да­тел­ни и дру­ги ини­ци­а­ти­ви на ДПС, вклю­чи­тел­но и на Де­лян Пе­ев­с­ки, сре­щу ко­го­то ми­на­ло­то ля­то мощ­но про­тес­ти­ра­ха. Пат­ри­о­ти­те ще тряб­ва да поп­ре­ви­ят гръб­на­ка си, ко­га­то ще иде реч при­мер­но за об­ра­зо­ва­ни­е­то на мал­цин­с­т­ва­та. Пар­ти­я­та на Мес­тан пък по иро­ния на съд­ба­та на мо­мен­ти ще е на ед­но мне­ние с от­це­пи­лия се от нея Кор­ман Ис­ма­и­лов и с не­го­ва­та по­ли­ти­чес­ка фор­ма­ция (НПСД), ко­я­то се­га е част от Ре­фор­ма­тор­с­кия блок.

БСП и “Ата­ка” ще гле­дат се­ир и ще из­пол­з­ват ефи­ра, за да по­на­пом­пат елек­то­ра­ти­те си пре­ди за­да­ва­щи­те се - яв­но след не осо­бе­но дъл­го вре­ме - из­вън­ред­ни из­бо­ри за пар­ла­мент. А ББЦ на Ни­ко­лай Ба­ре­ков ще тан­цу­ва ту вля­во, ту вдяс­но, по­ра­ди ко­е­то ще се вър­не там, от­къ­де­то тръг­на.

То­ва е тъж­на­та кар­тин­ка от вре­мен­на­та ни по­ли­ти­чес­ка зи­ма. И ня­ма ни­как­во зна­че­ние сми­ре­ни­е­то, с ко­е­то Бо­ри­сов ще ни сер­ви­ра в по­не­дел­ник


ре­цеп­ти­те
си за спа­се­ни­е­то


на Бъл­га­рия.

Той обе­ща, че е го­тов да по­е­ме от­го­вор­ност за три ва­ри­ан­та на уп­рав­ле­ние. Пър­ви­ят, крат­кос­ро­чен, с пра­ви­тел­с­т­во до кмет­с­ки­те из­бо­ри през есен­та на след­ва­ща­та го­ди­на, ко­и­то да са “две в ед­но”. Вто­ри­ят ва­ри­ант съв­па­да­ше с нас­то­я­ва­не­то на ре­фор­ма­то­ри­те - за срок на съв­мес­т­но­то уп­рав­ле­ние от две го­ди­ни и из­бо­ри “две в ед­но”, но за­ед­но с пре­зи­ден­т­с­кия вот през 2016 го­ди­на. Тре­та­та въз­мож­ност бе за ка­би­нет без за­да­ден срок, но с пер­с­пек­ти­ва­та той да уп­рав­ля­ва стра­на­та цял ман­дат от че­ти­ри го­ди­ни.

И още не­що: Бо­ри­сов га­ран­ти­ра, че ня­ма да се кан­ди­да­ти­ра за пре­зи­дент, ако се ре­а­ли­зи­рат вто­ри­ят или тре­ти­ят ва­ри­ант. Са­мо че мал­ци­на вяр­ват, че та­къв сце­на­рий е въз­мо­жен. По-близ­ко до дейс­т­ви­тел­ност­та, из­г­леж­да, след края на след­ва­що­то си крат­ко уп­рав­ле­ние пре­ми­е­рът да вка­ра в дейс­т­вие мак­си­ма­та на Ос­кар Уайлд: “Един­с­т­ве­ни­ят на­чин да се отър­веш от из­ку­ше­ни­е­то е да му се от­да­деш” и да се впус­не в пре­зи­ден­т­с­ка­та над­п­ре­ва­ра.

Кол­ко­то до пред­ло­же­ни­е­то на Бо­ри­сов имен­но по­ли­ти­чес­ки­те ли­де­ри да учас­т­ват в уп­рав­ле­ни­е­то ка­то га­рант, за здра­ви­на­та му - ве­че е яс­но - ли­де­ри ми­нис­т­ри все пак ще има. Ста­ва ду­ма за ня­кои не­го­ви при­я­те­ли от сре­ди­те на ре­фор­ма­то­ри­те. Да си го ка­жем нап­ра­во - Мег­ле­на Ку­не­ва, Бо­жи­дар Лу­кар­с­ки и част от се­га пред­с­та­ве­ни­те в слу­жеб­ния ка­би­нет ми­нис­т­ри, ка­то нап­ри­мер вът­реш­ния Йор­дан Ба­ка­лов от ре­ди­ци­те на ДСБ.  Кол­ко­то до Ра­дан Къ­нев, той се по­из­реп­чи на Бо­ри­сов (не без ос­но­ва­ние), но из­г­леж­да и


на не­го ве­че му е на­ме­ре­на ца­ка­та


За­що­то уж ця­ла сед­ми­ца Ку­не­ва би­ла “де­жур­на по пар­ла­мент” и щя­ла да пред­с­тав­ля­ва бло­ка, оба­че в чет­вър­тък, след кон­сул­та­ции меж­ду ГЕРБ, Ре­фор­ма­тор­с­кия блок и Пат­ри­о­тич­ния фронт не тя, а той ре­че след­но­то: “До­го­во­рих­ме с ГЕРБ дву­пар­тий­но пра­ви­тел­с­т­во и ще има мно­зин­с­т­во в На­род­но­то съб­ра­ние, ко­е­то ще бъ­де най-мал­ко три­пар­тий­но”. Ка­за още, че ГЕРБ и ре­фор­ма­то­ри­те ще­ли да пи­шат прог­ра­ма за уп­рав­ле­ние, на ба­за­та на ко­я­то ще пра­вят мно­зин­с­т­во в пар­ла­мен­та. На свой ред Ру­мя­на Бъч­ва­ро­ва уточ­ни, че пар­ти­я­та й е съг­лас­на да под­пи­ше ко­а­ли­ци­он­но спо­ра­зу­ме­ние с бло­ка. Пар­ти­и­те от Ре­фор­ма­тор­с­кия блок ка­то по чу­до са един­ни - за две­го­ди­шен хо­ри­зонт пред но­вия ка­би­нет, за свик­ва­не на Ве­ли­ко на­род­но съб­ра­ние, за ре­фор­ма в съ­деб­на­та сис­те­ма и т. н.

Всич­ки во­де­щи по­ли­ти­ци днес са ка­те­го­рич­ни, че се би­ли до­го­ва­ря­ли за пъ­лен че­ти­ри­го­ди­шен ман­дат на след­ва­що­то пра­ви­тел­с­т­во. Да­но са­мо ка­то се ро­ди власт­та, ба­щи­те й да не я при­поз­на­ят по сво­е­му. А кой ще пла­ща за греш­ки­те й, ка­то я на­пус­нат, все още не е яс­но.

Но ос­нов­ни­ят въп­рос днес е в дру­го. До­ко­га


уп­рав­лен­с­ка­та фор­му­ла, обя­ве­на от То­мис­лав Дон­чев


“две плюс две” ще е рав­на на пет? За­що­то всич­ки зна­ем за за­я­ве­на­та от ДПС под­к­ре­па за власт­та, как­то и за ус­ло­ви­я­та, при ко­и­то я пре­дос­та­вят. То­ва, ко­е­то днес ни­кой не мо­же да ка­же, е да­ли ко­а­ли­ци­он­ни­те пар­т­ньо­ри ГЕРБ и РБ и тех­ни­те прог­рам­ни под­дръж­ни­ци ПФ и АБВ ще бъ­дат под­к­ре­пя­ни от ДПС. Вяр­но е, че спо­ред за­я­ве­ни­те от ГЕРБ, РБ, ПФ и АБВ на­ме­ре­ния за об­щи дейс­т­вия по-важ­ни за стра­на­та ни при­о­ри­те­ти­ ще имат мно­зин­с­т­во от 137 на­род­ни пред­с­та­ви­те­ли (ГЕРБ - 84, РБ - 23, ПФ - 19, АБВ - 11). Ко­е­то ав­то­ма­тич­но оз­на­ча­ва, че ни­кой и


с топ не мо­же
да раз­ва­ли ра­хат­лъ­ка им


във власт­та. Са­мо че тук иде реч за спо­ро­ве по раз­лич­ни­те сек­то­ри, от ко­и­то по­не за­се­га из­ли­за, че кол­ко­то са де­пу­та­ти­те от т. нар. мно­зин­с­т­во (тук из­к­люч­ва­ме ГЕРБ), поч­ти тол­ко­ва са и мне­ни­я­та. Да си пред­с­та­вим са­мо ка­къв тюр­лю­гю­веч би се по­лу­чил, ако по да­де­на те­ма Ре­фор­ма­то­ри­те, Пат­ри­о­тич­ният фронт или АБВ ре­шат да от­тег­лят под­к­ре­па­та си от ГЕРБ.

Кол­ко­то и да не му се ис­ка, на Бо­ри­сов ще му се на­ло­жи да пот­ро­па на вра­та­та


на не­бе­зиз­вес­т­ния Бо­ян­с­ки са­рай


А до­ри най-прес­ни­ят опит со­чи, че клю­чът към по­ли­ти­чес­ки­те и ико­но­ми­чес­ки­те иг­ри дър­жи имен­но не­го­ви­ят сто­па­нин. Как мис­ли­те, че ще ре­а­ги­ра то­га­ва той, ако чуе ду­ми ка­то те­зи на пат­ри­о­та Ва­ле­ри Си­ме­о­нов за Жо­зеф Дол, кой­то из­ра­зи ре­зер­ви по от­но­ше­ние на то­ва ПФ да е част от власт­та. А Си­ме­о­нов бе дос­та ка­те­го­ри­чен: “Ние сме ле­ко оби­де­ни от по­ве­де­ни­е­то на ев­ро­пе­е­ца Дол, кой­то не се е за­поз­нал с на­ша­та прог­ра­ма. Сло­во­то му е на­пи­са­но от 60 ци­га­ни.” В са­ра­и­те ня­ма да му се за­рад­ват. Най-ве­че за­ра­ди твър­до­то же­ла­ние на пат­ри­о­ти­те ДПС да бъ­де из­п­ра­те­на за­ви­на­ги в ис­то­ри­я­та.

То­га­ва за как­ва прог­ра­ма за спа­се­ние на Бъл­га­рия го­во­рят лус­т­ро­са­ни­те ни по­ли­ти­ци? С фал­ши­ви­те си ус­мив­ки обяс­ня­ват как би­ли до­вол­ни от стра­те­ги­я­та на кон­сул­та­ци­и­те, а в съ­що­то вре­ме под­си­гу­ря­ват соб­с­т­ве­ни­те си ли­дер­с­ки гър­би­ни, ка­рай­ки де­пу­та­ти­те си да под­пис­ват клет­ве­ни дек­ла­ра­ции за вяр­ност към гру­пи­те. Ами че те са­ми на се­бе си ня­мат вя­ра.

Ние как да им по­вяр­ва­ме,


че из­пъл­ня­ват своя дълг?


Впро­чем не е за пре­неб­рег­ва­не ка­за­но­то още в сря­да от съп­ред­се­да­те­ля на пат­ри­о­ти­те Кра­си­мир Ка­ра­ка­ча­нов: “За мен ма­чът свър­ши. С хо­ра, ко­и­то сут­рин­та го­во­рят ед­но, на обед - вто­ро, а ве­чер­та - тре­то, раз­го­во­ри­те са прик­лю­че­ни. От­тук на­та­тък е яс­но на­къ­де оти­ва ГЕРБ - към ко­а­ли­ция с ДПС. Гор­чи­во на мла­до­жен­ци­те и ду­пе да им е яко!”

В съ­що­то вре­ме бъ­де­щи­те уп­рав­ни­ци обяс­ня­ват, че ще­ли да пра­вят дяс­ноцен­т­рис­т­ко пра­ви­тел­с­т­во. Ла­би­ринт, от кой­то из­ли­за­не ня­ма.

До­ка­то ни обяс­ня­ват, че евен­ту­ал­ни из­бо­ри ще са ка­тас­т­ро­фа за дър­жа­ва­та, да си при­е­мат бю­дже­та, да ре­ша­ват по-бър­зо ка­зу­са с КТБ, пък пос­ле да ка­жат не е ли на­ис­ти­на по-чес­т­но хаз­на­та да се брък­не с още око­ло 20 млн. за но­ви из­бо­ри? За да не се чу­дим впос­лед­с­т­вие кой къ­де си е по­де­лил ня­кол­ко пъ­ти по тол­ко­ва.

Стиг­не ли се до но­ви из­бо­ри, ГЕРБ ще си по­не­се от­го­вор­ност­та за слож­ни­те пи­ру­е­ти, ако Ре­фор­ма­то­ри­те се из­чис­тят от­вът­ре, ще вдиг­нат по­не с мал­ко ре­зул­та­ти­те си, БСП мо­же и да из­ле­зе от ре­а­ни­ма­ция, а ДПС, как­то е тръг­на­ло, е въз­мож­но и да ги из­п­ре­ва­ри. Мал­ки­те иг­ра­чи ще се по­на­мес­тят и тол­ко­ва.

То­га­ва ве­че и в Бъл­га­рия ще мо­же да се го­во­ри за ши­ро­ка ко­а­ли­ция по при­ме­ра на ев­ро­пейс­ки­те ни пар­т­ньо­ри.

Се­га как­во ни пред­ла­гат? Съ­що­то ка­то в по­го­вор­ка­та: “Мно­го ба­би, хи­ла­во бе­бе!”

Facebook logo
Бъдете с нас и във