Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВИДОВЕТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ СА ВЕЧЕ УТВЪРДЕНИ

Още един от правнозастрахователните
ребуси намери своето решение през миналата седмица. На 2 февруари
Дирекцията за застрахователен надзор след предварително съгласуване
със заинтересовани среди и специалисти в бранша утвърди окончателния
списък на видовете застраховки, които застрахователите ще могат
да сключват. Те са разпределени в два раздела, като животозастрахователните
услуги са три основни вида, а общозастрахователните - осемнадесет.


Списъкът е съобразен с
европейските застрахователни директиви, което ни доближава до
световните изисквания и стандарти, коментира за в. БАНКЕРЪ
Ася Аксентиева, шеф на отдел в Дирекцията за застрахователен надзор.
Кандидатствайки за получаване на лиценз, всеки застраховател трябва
да посочи кои видове застраховки (от определените по закон) възнамерява
да сключва. Освен необходимите такси за лиценз застрахователните
дружества ще трябва да плащат и за разрешително за всеки вид застрахователна
услуга. Таксата за разрешение при животозастрахователните услуги
е 2 млн. лв., а при общозастрахователните компании - 3 млн. лева.


Застраховател, получил
разрешение за определен вид застраховка, може да застрахова рискове,
включени в друг вид, без да е необходимо за това отделно разрешение,
но при условие че услугите са свързани с един и същи риск.


Списък на видовете застраховки
по приложението към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането


Раздел I


1. Застраховка Живот:


а) застраховка Живот;


б) застраховка за пенсия;


в) дългосрочна здравна
застраховка;


г) допълнителна застраховка


2. Женитбена и детска
застраховка.


3. Застраховка Живот,
ако е свързана с инвестиционен фонд. Всяка застраховка по т. 1
или 2 от списъка, ако е свързана с инвестиционен фонд.


Раздел II


1. Застраховка Злополука.


2. Застраховка Заболяване.


3. Застраховка на сухопътни
превозни средства без релсови превозни средства.


Застраховка, включваща
задължение за плащане на загуби или щети на:


- сухопътни МПС;


- сухопътни ПС без МПС.


4. Застраховка на релсови
превозни средства.


5. Застраховка на летателни
апарати.


6. Застраховка на плавателни
съдове:


- речни и канални съдове;


- езерни съдове;


- морски съдове.


7. Застраховка на товари
по време на превоз.


8. Застраховка Пожар
и Природни бедствия.


Застраховка, включваща
плащане на загуби и щети на имущество, без имуществото, включено
в т. 3, 4, 5, 6 и 7, поради:


- пожар;


- взрив;


- буря;


- природни сили, различни
от буря;


- ядрена енергия;


- слягане на земната повърхност.


9. Застраховка Щети
на имущество.


Застраховка, включваше
плащане на загуби или щети на имущество, без имуществото, включено
в т. 3, 4, 5, 6 и 7, поради градушка, измръзване и всяко друго
събитие, например кражба, различно от тези, посочени в т. 8.


10. Застраховка Гражданска
отговорност, свързана с притежаването и използването на
МПС.


11. Застраховка Гражданска
отговорност, свързана с притежаването и използването на
летателни апарати.


12. Застраховка Гражданска
отговорност, свързана с притежаването и използването на
плавателни съдове.


13. Застраховка Обща
гражданска отговорност


Застраховка с покритие
на всяка отговорност, различна от тези, посочени в т. 10, 11 и
12.


14. Застраховка на кредити:


а) неплатежоспособност
(обща);


б) експортен кредит;


в) кредит, погасяван на
части;


г) ипотеки;


д) селскостопански кредит.


15. Застраховка на гаранции:


а) поръчителство (пряко);


б) поръчителство (непряко).


16. Застраховка на разни
финансови загуби:


а) професионални рискове;


б) загуба доход;


в) лошо време;


г) непредвидени търговски
разходи;


д) загуба пазарна стойност;


е) загуба наем или доход;


ж) косвени търговски разходи;


з) други финансови загуби
(нетърговски);


и) други форми на финансови
загуби.


17. Застраховка на правни
разноски (правна защита).


18. Помощ при пътуване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във