Банкеръ Weekly

Общество и политика

В СРЕДАТА НА ЕСЕНТА ДЦК СЕ ВЪРНАХА НА ПРОЛЕТНИТЕ СИ КОТИРОВКИ


Инвеститорите в краткосрочни ДЦК и миналия понеделник
(19 октомври) не се впечатлиха особено от предложените от БНБ
две емисии. Едната беше за тримесечни сконтови книжа с обща номинална
стойност 5 млрд. лв., а другата беше шестмесечна, също безлихвена,
с общ номинал 15 млрд. лева. За придобиването на предложените
общо 20 млрд. лв. се състезаваха само 22.8 млрд. лв.: 6.33 млрд.
лв. за тримесечната и 16.48 млрд. лв. за шестмесечната емисия.
Ценните книжа бяха продадени изцяло, но интересът на участниците
към закупуването им е намалял чувствително. От гледна точка на
съотношение на сумата на подадените поръчки спрямо сумата на предложените
за покупката ДЦК с такава срочност това е най-ниското регистрирано
участие. Именно слабият интерес към придобиването на краткосрочни
ценни книжа доведе до възстановяване на по-високите нива на тяхната
доходност, постигнати преди пет месеца.


Обявените от Министерството на финансите резултати
от последния аукцион безпристрастно очертават обстановката. Минималната,
средната и максималната цена, на които са одобрени поръчки за
тримесечни книжа са съответно 98.66, 98.72 и 98.75 лв. за 100
лв. номинал. За сравнение цените от проведения на 12 октомври
аукцион за ДЦК със същата срочност бяха 98.72, 98.74 и 98.76 лв.
за 100 лева номинал. Най-осезаемо е понижението на минималната
цена - с 6 стотинки. Следва го средната с 2 стотинки и максималната
само с 1 стотинка. Среднодостигнатата доходност е 5.2 процента.
Това е и стойността на ОЛП, който е в сила от датата на емисията
(21 октомври) до 28 октомври, когато трябва да се плащат придобиваните
от първичния пазар краткосрочни ДЦК.


Аналогични са и резултатите от продажбата на шестмесечните
ценни книжа. Минималната, средната и максималната цена, на които
има одобрени поръчки, са 97.01, 97.25 и 97.33 лв. за 100 лв. номинал.
На предишния търг те бяха 97.32, 97.33 и 97.35 лв. за 100 лв.
номинал. Минималната цена се понижи цели 31 стотинки, средната
с 8 стотинки и максималната само с 2 стотинки. Годишните доходности,
при които са придобити ценните книжа от последния аукцион варират
от 5.5 до 6.18 процента. Средната годишна доходност е 5.67 процента.


На 23 октомври (петък) БНБ проведе аукцион за продажба
на средносрочни ДЦК. Срокът на изплащането им бе три години, а
предложеният номинал - 1.5 млрд. лева. На всеки шест месеца Министерството
на финансите ще изплаща лихва в размер на 6.5 процента. Лихвите
се начисляват върху номиналната стойност, а с последните дължими
лихви се изплаща и номиналът. Подадените в Централната банка поръчки
бяха общо за 700 млн. лева. От тях Министерството на финансите
одобри 250 млн. лева. На минималната одобрена цена 82.4 лв. за
100 лв. номинал отговаря ефективна годишна доходност 14.37%, а
на максималната одобрена цена 86.2 лв. за 100 лв. номинал й съответства
доходност от 12.5 процента. Среднодостигнатата продажна цена е
83.48 лв. за 100 лв. номинал със съответстваща ефективна годишна
доходност от 13.83 процента. Тя е по-висока с 1.65 пункта спрямо
средната доходност, получена на предишния аукцион на 25 септември,
когато средната доходност беше 12.18 процента.


Днес (26 октомври) Министерството на финансите е
възложило на БНБ да проведе два аукциона за продажба на безлихвени
държавни ценни книжа със срокове до падежа от 3 и 12 месеца. Предложените
за продажба книжа са със съвкупна номинална стойност съответно
5 и 15 млрд. лева. Продадените на 14 октомври едногодишни книжа
носят на притежателите си различна годишна доходност в зависимост
от цената на придобиване. Най-високата бе 7.2 процента.


На вторичния пазар на ДЦК в понеделник не се сключиха
сделки с книжа от редовните емисии. В същия ден обче с една междубанкова
сделка ЗУНК облигации с номинал 287 000 щ. долара смениха собственика
си при цена 56.95 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Във вторник
облигации от същата емисия в размер на 73 000 щ. долара номинал
се продадоха на цена 57.25 щ. долара за 100 щ. долара номинал.
С други три сделки се размениха ДЦК с обща номинална стойност
над 500 млн. лева. В сряда облигации по ЗУНК с 1 млн. щ. долара
номинална стойност се продадоха на цена 55.60 щ. долара за 100
номинал. Бяха сключени и пет сделки с ДЦК, при които собственика
си смениха книжа за близо 2.6 млрд. лв. номинална стойност. В
четвъртък дългосрочни държавни облагицаи по ЗУНК за 2 млн. щ.
долара номинал бяха купени по 55 щ. долара и продадени в друга
сделка по 55.05 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Още 40 000
щ. долара номинал при цена 56.10 щ. долара за 100 долара номинал
преминаха в портфейла на нов собственик в трета сделка. В петък
Централната банка не регистрира сделки на вторичния междубанков
пазар на ДЦК.


Междубанковият паричен пазар изживя лека ликвидна
криза в началото на работната седмица. В понеделник и вторник
свободните левове отсъстваха на пазара. Оскъдното им предлагане
не успяваше да покрие търсенето. Цената, при която се предоставяше
левов ресурс, се покачи над 4 процента. Докато в понеделник левове
под формата на репо сделки можеха да се привлекат на цени от 3
до 4.1% на годишна база, във вторник лихвените равнища се покачиха.
В зависимост от сроковете, сумите и контрагентите цените се колебаеха
в широки граници от минималните 3.6% до максималните 4.6 процента.
В сряда пазарът се поуспокои, тъй като в банковата система се
вляха 20 млрд. лева. В този ден финансовото министерство плати
по сметките на търговските банки в БНБ около 40 млрд. лв. по падежи
на ДЦК, а банките на свой ред платиха закупени от тях и техни
клиенти книжа с обща номинална стойност 20 млрд. лева. Въпреки
това лихвените нива на репо сделките се задържаха на нива между
3.5-4.3 процента. В края на седмицата търсенето на левове затихна,
но лихвените нива се задържаха на 4 процента. Бяха сключени само
две репо сделки (в четвъртък) за срокове от 4 и 8 дни. Общият
им номинал е 1.6 млрд. лева. В още четири сделки (в петък) за
общо 3.7 млрд. лв. бяха продадени за срокове от 3 до 10 дни, но
на непроменените равнища от 4 процента. За сравнение в понеделник
сделките бяха шестнадесет на брой, а разменените левове 10.3 млрд.
лева. Във вторник при девет сделки се размениха 7.2 млрд. лева.
В сряда с единадесет сделки се изтъргуваха 6.8 млрд. лева.


През новата седмица се очаква търговията на междубанковия
паричен пазар отново да се активира, тъй като падежите на ДЦК
като сума се балансират с тези, които ще бъдат емитирани. От друга
страна, наближава 3 ноември, до която дата банките трябва да регулират
салдата по текущите си сметки в БНБ съобразно изискванията за
поддържане на минимални задължителни резерви.

Facebook logo
Бъдете с нас и във