Банкеръ Daily

Общество и политика

В още осем специалности студентите няма да плащат такси

Министерският съвет прие промени в решението за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2020/2021 г. 

От публикувания проект за промени става ясно, че студентите в осем приоритетни професионални направления и осем защитени специалности няма да плащат такси. Такива са „Африканистика” и „Класическа филология”, „Ядрена техника и ядрена енергетика” в Софийския университет, „Топло- и ядрена енергетика” (бакалавър) и „Ядрена енергетика” (магистър след бакалавър) в Техническия университет – София, „Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост” (бакалавър) и „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост” (магистър след бакалавър) в Университета по хранителни технологии - Пловдив; „Металургия” в Химико-технологичния и металургичен университет; „Корабостроене и морска техника” в Техническия университет-Варна; „Технология на дървесината и мебелите” в Лесотехническия университет-София.

Проектът ще обхване 16 държавни висши училища, в които ще се обучават индикативно 7020 студенти в редовна и задочна форма на обучение в осемте нови защитени специалности и професионално направление „Здравни грижи“. Нужните средства за издръжка на обучението на тези студенти за учебната 2020/21 г. ще са 375 000 лв., които ще бъдат осигурени в рамките на утвърдения разходен таван за държавните висши училища за 2021 г.

Приходите от такси на студентите, приети през учебната 2020/2021 година и обучаващи се в предложените специалности, са в размер индикативно на 74 290 лв. за учебна година.

Ново приоритетно професионално направление

С приетите промени в друго постановление пък към приоритетните професионални направления в българските университети се добавя още едно. Така в списъкът на приоритетните професионални направления, който към момента включва 36 специалности се добавя и професионално направление "Здравни грижи". В мотивите към проекта е записано, че по осигуреност с медицински специалисти България все още заема позиции доста над средните за страните от ЕС. "Въпреки това възрастовата структура на работещите предполага нарастващи дефицити в бъдеще. Регионалното разпределение на медицинските специалисти е непропорционално и дисбалансирано, което води до затруднен достъп на населението до здравни грижи, влошава качеството на медицинската помощ и влияе върху ефективността и резултатността на медицинския труд", аргументират се вносителите.

Припомняме, че през юни т.г. бе прието постановление, чрез което кандидат-висшистите в осем приоритетни професионални направления и осем защитени специалности се освободиха от плащане на такси за обучението си от 2020/21 г. Става въпрос за направленията педагогика на обучението по математика, физически науки, химически науки, химични технологии, религия, енергетика и материали и материалознание. Специалностите, в които студенти са освободени от такси, пък са "Арменистика и кавказкология", "Индология", "Иранистика", "Новогръцка филология", "Унгарска филология", "Румънска филология", "Хебраистика" и "Хидростроителство".

По тогавашни сметки на управляващите от тази възможност би трябвало да се възползват 4476 студенти, като 3883  от тях ще бъдат в редовна форма на обучение, а 593 - в задочна. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във