Банкеръ Weekly

Общество и политика

В ЛОМ СТРОЯТ АПАРТАМЕНТИ ЗА ПО 20 000 МАРКИ - ПРОДАВАТ ГИ ПО 65 ДОЛАРА

ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ОБЩИНСКАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ СЕ ХАРЧАТ ЗА ТЕКУЩИ НУЖДИ


Изяждането на приходите от продажбата на общинско имущество е само едно от прегрешенията на общината в град Лом. Известно е, че всички постъпления от раздържавяването трябва да отиват в специална сметка. По Закона за преобразуване и приватизация на държавните и общинските предприятия със средствата от нея могат да се покриват до 7% от разходите, направени при приватизацията, а за екологичния общински фонд - до 5 процента. Останалите 88% се изразходват от съответния общински съвет приоритетно за инвестиционни цели, за погасяване на кредитите за незавършени обекти в строителството и др. Тези средства не могат да се използват за текущи нужди. Така е поне според нормативната уредба, но тя явно не важи в Лом. Направената финансова ревизия там установява, че от януари 1996 г. до 15.06.1998 г. в общината са постъпили приходи за 109 722 525 лева. От тях 7 680 576 лв. не са отишли във фонда за покриване на разходите за приватизация, а 5 486 126 лв. не са внесени във фонд Екология. Цялата сума от 109 722 525 лв. е останала на разпореждане на общинския съвет. А остатъкът по сметката пак към 15.06.1998 г. се равнява на скромните 125 000 лева. Част от тези пари са похарчени за закупуване на лек автомобил Ваз 21099 за 536 000 лв., за кафе-машина за 75 390 лв., изплащани са средства за работна заплата за охраната на завод Керамик ЕООД - Лом, за 625 000 лева. За охраната на промишления комбинат Ясен пък се превеждат на фирма Империал от Монтана по 463 600 лв. месечно за времето от 01.10.1997 г. до 24.02.1998 г., а след това до 1 април 1998 г. на същото основание са изплатени още 2 318 000 лева.


Златен излиза на общината


ползваният ксероксен апарат. За три месеца - до ноември 1996 г., поправката, зареждането на тонер-касетите и новите касети струват 320 848 лв., заплатени на фирма Елтайм ЕООД в Монтана, пак с пари от приватизационния фонд. Впрочем въпросният копирен апарат също е закупен с пари оттам. За ремонта му от януари до май 1998 г. допълнително се дават още 1 352 126 лева. При всичките поправки няма протокол, от които да се види какво точно се сменя и поправя. Освен това общината има още два ксерокса, които не се развалят толкова често и издръжката им не струва толкова скъпо.


Фонд Приватизация е изръсен


през 1997 г. и с още 1 500 000 лв. от общинската фирма Чистота. Изобщо примери за криворазбрани инвестиционни разходи много.


Изглежда по думите на финансовия министър Муравей Радев, че общините не са чак толкова за жалене, са съвсем верни. Особено ако редовно събират и вземанията от длъжниците си. Така например за предоставени помещения под наем БАЛКАНБАНК - клон Лом, има да дава на общината още 180 000 лв., ЕТ Елит - Лом - 70 000 лв., и т.н.


Освен от наемните отношения въпросната община не се интересува много-много и


какво става с предприятията


които са нейна собственост. Такива дружества, когато приключат годината на печалба, й дължат дивидент, чийто размер и начинът му за изразходване се определят по решение на общинския съвет. Финансовата ревизия установява, че на територията на ломската община има седем нейни фирми. За 1996 г. три от тях са с добри финансови резултати - декларирана печалба от 2 742 000 лева. За 1997 г. тази стойност е 3 432 000 лева. Върху всичките тези средства е трябвало да бъде начислен дивидент, който да постъпи като приход в общинския бюджет. За една от фирмите - Ясен ЕООД, пък изобщо не се знае какво е финансовото й състояние за 1996 и 1997 година.


Документите, които общината подписва


за извършване на различни ремонти и реконструкции, се отличават с раздути разходи. С договор от 01.04.1997 г. се възлага на Аква - Шумен ЕООД да извърши разкриване, проектиране и изпълнение на дренажни участъци в кв. Младеново. Общата стойност на договора е 3 000 000 лв., а срокът за изпълнение е три месеца след подписването му и получаването на авансово плащане. Първата фактура общината издава на 27.05.1997 г., но до средата на 1998 г. има фактурирани реконструкции общо за 28 036 270 лева. Фактически са изплатени 17 705 966 лева. За останалите 10 330 304 лв. ломската община остава длъжник на Аква-Шумен, подписвайки констативен протокол, че приема размера на извършената от шуменската фирма работа. Но, според финансовата ревизия, обемът на изплатените суми - дори и разходите да са реални, автоматично трансформира сключения договор за извършване на проектни, строителни и монтажни работи в договор за възлагане на общинска поръчка. А по Закона за държавни и общински поръчки той трябва да се сключи след провеждане на търг или конкурс.


По-фрапиращото е обаче, че на 10.09.1996 г. общината вече е имала договор за същата дейност - подобряване техническото състояние на дренажите на водоснабдяване - кв. Младеново, с друг изпълнител - ЕТ Цачо Цачев. При първоначално договорена сума от 150 000 лв., въпреки забавянето от страна на частната фирма, са платени 850 000 лева. Хаосът се допълва с по-дребни като суми, но достатъчно показателни за нивото на финансовата дисциплина примери.


Тридесет и четири апартамента от общинския жилищен фонд


в Лом са продадени по оценка отпреди шест години.


Историята започва с отчуждаването на имоти, засегнати от свлачищни процеси в село Орсоя. През юни 1992 г. те са оценени по Наредбата за базисните пазарни цени на недвижимите имоти от същата година. На собствениците са предоставени временно оборотни жилища в комплекс Зорница, кв. 197 - Лом, които също имат оценка по цитираната наредба. Настанените там редовно си плащат наема до края на 1996 г., когато подават молби до община Лом за закупуване на жилищата. Молбите им са удовлетворени и през февруари следващата година кметът издава заповеди за продажбата на всеки отделен имот. Дотук няма нищо смущаващо, като изключим, че от последната оценка на апартаментите са изминали повече от пет години и нова не е направена. До юни 1997 г. всичките 34 имота са продадени. Основната част от продажбите става в месеците, когато България боледуваше от хиперинфлация и 1 щ. долар се разменяше за 2500-2700 лева. Така най-скъпият от ломските апартаменти по оценка за 700 000 лв. е продаден за около 240 щ. долара според фиксинга на БНБ към датата на продажбата.


Най-облагодетелствани от общинарската щедрост


са наемателите, закупили апартамент от 105 кв. м за сумата от 180 866 лв., или за равностойността на 65 щ. долара. Стига се и до куриози - едно жилище от 33 кв. м да се продаде 4 пъти по-скъпо от 100 кв. м апартамент. Изглежда, бившите жителите на с. Орсоя са едни от малкото обикновени хора в страната, спечелили нещо от инфлацията.


Общината се явява благодетел и при строителството на блокове 1, 2, 3 и трафопост 34, с които е трябвало да бъдат компенсирани по първоначален план засегнатите от свлачищните процеси в селото. В случая това не е било чак толкова трудно, като се има предвид, че парите, с които се е плащало, са били на републиканския бюджет.


За какво става дума? Общината, представлявана от Инвесткомплект - Монтана, сключва на 04.10.1991 г. договор с ДФ Огоста - Монтана, за изграждането на обектите като основен изпълнител. КФ Озон-Б пък поема строително-монтажните работи на блокове 1, 2 и трафопоста. В договорите са описани отделните етапи от строителството, които са с твърди срокове - до ноември 1993 г., когато и последният от обектите е трябвало да бъде готов. Предвидена е и неустойка при непредаване и невъвеждане на обектите в договорения срок в размер на 0,2% на ден от стойността на извършените строително-монтажни работи. Защо неустойката се определя от размера на извършените, а не от неизвършените строително-монтажни работи или от цялата стойност на обектите, не е много ясно, но все пак има предвидена някаква санкция. А обектите, както се оказва, не са предадени в срок. Изправната страна обаче - община Лом, не предприема никакви мерки, за да санкционира изпълнителя. Напротив, дава му


нов шанс с анекс към договора


за удължаване на всички пускови срокове до 30.12.1993 година. В него отново присъства неустойка от 0,2% на ден, но не повече от 5% върху цялата стойност на неизпълненото строителство. Тези срокове също не са изпълнени от изпълнителя и подизпълнителя и също не им е потърсена отговорност. Следват нови две удължавания на сроковете с анекси съответно до 30.08.1994 и 31.12.1995 година. До 15 юни тази година блоковете все още не са предадени. За строителството им са похарчени 172 417 000 лв. и предстои усвояването на още 30 000 000 лева. До 31.12.1997 г. усвоените средства са 116 417 000 лв., които при ревалоризацията на активите на община Лом се равняват на 1 081 205 000 лв. общо за 54-те апартамента, или по 20 022 000 лв. на апартамент. Дори и да бяха довършени, това ги прави непродаваеми. А според първоначалния договор приблизителната стойност на работата за целия блок 3 е оценена на 4 496 712 лева.


Финансовата ревизия установява


груби нарушения на финансовата дисциплина и непотърсени неустойки за петкратното удължаване на пусковия срок. Като капак на всичко строително-монтажните работи се актуват многократно, а едни и същи материали се влагат на книга по няколко пъти. Хидроизолация в гаранционен срок, за чиито дефекти е договорено да бъдат отстранявани за сметка на изпълнителя, се демонтира и повторно се актува.


Кой, как и за колко се е подписвал под приемателно-предавателните протоколи? Финансовата ревизия не може да оцени нанесените вреди за държавния бюджет и иска съдействието на окръжната прокуратура за назначаване на независимо вещо лице, което да излезе с писмено становище по финансовите нарушения при строителството.


Има и друг въпрос. Съгласно ревизионния акт отчетният период, който се ревизира, е от 25.03.1996 г. до 09.06.1998 година. Ако при предишните ревизии на община Лом някой си беше направил труда да забележи тези нарушения, вземанията по неустойките можеха да бъдат изискани преди изтичането на тригодишния давностен срок.


Дали пък общуващите с държавни пари не трябва да бъдат контролирани по-често?

Facebook logo
Бъдете с нас и във