Банкеръ Daily

Общество и политика

В България се рециклират 40% от битовите отпадъци на пластмаса

По експертни оценки в България се рециклират около 40% от образуваните битови отпадъци на пластмаса, което е с близо 10% над средното ниво за Европейския съюз. Това пише в отчета на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г., който министрите приеха при видеоконферентна връзка, съобщи пресцентърът на Министерски съвет.

През последните години се наблюдава увеличаване на дела на рециклираните отпадъци в България. През 2017 г. са рециклирани 1067 хил. тона битови отпадъци, като в това количество се включват и трайно нарастващите през последните три години количества на компостирани биоотпадъци.

От постигнатите 36% рециклирани битови отпадъци за 2016 г., близо една трета е делът на рециклираните биоотпадъци, като се очаква значително да нарасне след 2020 г., когато ще бъдат изградени всички проекти, финансирани в настоящия период, пише в стратегията за прилагане на ефективно управление на отпадъците. Поставен е основен акцент върху изграждането на системи за разделно събиране на биоотпадъци и тяхното рециклиране в компост.

Целта е това да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от образуваните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците.. 

Продължава политиката на страната по изграждане на инфраструктурата по управление на биоотпадъците, се посочва в отчета.

Компостирането на биоразградимите отпадъци е изведено като основен приоритет в националната политика за периода 2014-2020 г. Съгласно Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. основен приоритет е изграждането на инсталации за компостиране на разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци.

България успешно изпълнява също и заложените в европейското законодателство цели по рециклиране по специфични отпадъчни потоци - отпадъци от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и негодни за употреба батерии и акумулатори, като изпълнението се движи около и над средното ниво за държавите-членки.

Към момента са обхванати над 6,5 млн. жители 

Facebook logo
Бъдете с нас и във