Банкеръ Weekly

Общество и политика

УВЕЛИЧАВА СЕ ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ДЦК, ДОХОДНОСТТА ИМ СЕ ПОНИЖАВА

Купувачите се явиха добре подготвени на организираните на 3 август от Централната банка аукциони за продажба на държавни ценни книжа. Датата на плащане по сделките съвпадна с началото на новия период, през който търговските банки трябва да регулират салдата по текущите си сметки в БНБ, съгласно изискванията на Наредба -21 за задължителните минимални резерви. Този факт позволи на банките - първични дилъри, да участват на двата аукциона с по-големи суми. Засилената надпревара помежду им да закупят ценни книжа предизвика покачване на средните продажни цени, което, както е известно, намалява дохода от книжата.


Единият от търговете бе за продажба на тримесечни безналични сконтови държавни ценни книжа (съкровищни бонове). Предложени бяха книжа с обичайната обща номинална стойност от 5 млрд. лева. В БНБ се получиха поръчки за 10.1 млрд. лева. Това е четвъртата разпродажба, на която стойностите на минималната и максималната продажна цена се запазиха непроменени. Те бяха съответно 98.72 и 98.73 лв. за 100 лв. номинал. Единствено нервността на някои от участниците предизвика покачване на средната продажна цена. Министерството на финансите обяви цена 98.73 лв. за 100 лв. номинал (при 98.72 лв. за 100 лв. номинал от предишния аукцион, проведен на 27 юли). Така среднодостигнатата доходност се понижи, а оттам и основният лихвен процент спадна от 5.2 на 5.16 процента. Той влезе в сила от 5 август - датата на плащане на книжата, и ще бъде валиден поне до 12 август.


На 3 август Българска народна банка проведе още един аукцион за продажба на ДЦК. Тяхната срочност е шест месеца. Получиха се поръчки за 30.97 млрд. лв. - сума, надвишаваща малко над два пъти предложените 15 млрд. лв. общ номинал. Минималната цена, при която финансовото министерство одобри поръчки, е 97.29 лв. за 100 лв. номинал, а максималната - 97.31 лева. Достигнатата средна цена от 97.30 лв. за 100 лв. номинал отговаря на годишна доходност от 5.57 процента. Любопитното в тези цифри е намалялата разлика между минималната и максималната цена, на които са одобрени поръчки, а също по-малката цифра на достигнатата средна цена. На предишния аукцион тя е бе 97.29 лв. за 100 лв. номинал.


Днес (10 август) по поръчка на Министерството на финансите Централната банка провежда два аукциона за продажба на държавни ценни книжа. В единия от тях се предлагат обичайните за всеки понеделник тримесечни сконтови книжа с общ номинал от 5 млрд. лева. На втория ще се продават 12-месечни безлихвени книжа с номинал 15 млрд. лева. Техният падеж е на 11 август 1999 година. За резултатите от аукциона Министерството на финансите ще уведоми първичните дилъри днес след 16 часа, съгласно определените срокове от БНБ и МФ за извършване на операции с ДЦК на първичния и вторичния пазар.


На 3 август в Държавен вестник беше обнародвана новата Наредба -5 (от 2 юли 1998 г.) за условията и реда за емитиране, придобиване и изплащане на безналични държавни ценни книжа. С циркулярен телекс до първичните дилъри Българска народна банка ги уведоми, че оставя непроменен часът, до който ще приема поръчки за участие в организирания от нея аукцион за ДЦК - до 10 часа в деня на аукциона.


На вторичния междубанков пазар на ДЦК бяха регистрирани и окончателни покупко-продажби, и репо-сделки.


Сряда бе денят за заплащане на спечелените от аукционите ценни книжа. Тогава се сключиха и много сделки между първичните дилъри за окончателна продажба на ДЦК. Сделките бяха седем на брой, а номиналът, сменил собственика си, възлизаше на 4.670 млн. лева. Търговците отдадоха предпочитания на тримесечните емисии.


Предпочитаният срок, за който се сключваха репо-сделки, беше около една седмица. Лихвените нива, на които бяха сключвани сделките, гравитираха около 3% годишна доходност. Малко по-скъпо - над трите процента - се сключваха сделките в понеделник (3 август). Тогава беше последният срок банките да преведат салдата по сметките си при БНБ в съответствие със сумите, изисквани от Наредбата за минималните задължителни резерви. Към края на седмицата лихвените нива, на които се сключваха репо-сделките, бяха на нива от под 3 процента.


Цената на деноминираните в щатски долари ЗУНК облигации, които са и официално платежно средство по приватизационни сделки, се запази на нивата от предишната седмица. Имаше сключени сделки както на цена 68, така и на 72 щ. долара за 100 щ. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във