Банкеръ Daily

Общество и политика

Утвърден е Статутът за националното ни участие във Венецианското биенале за архитектура

Със Заповед на министъра на културата Боил Банов бе утвърден Статутът за националното ни участие във Венецианското биенале за архитектура. С този документ се регламентират необходимите процедури при подготовката на участието на страната ни на най най-стария и престижен форум за архитектура в света. Целта е това участие да се превърне в трайна практика.

В нечетни години Венецианското биенале e "Арт биенале", а в четни - показва най-доброто от случващото се в сферата на архитектурата в света. До сега България официално е участвала само веднъж в архитектурното Биенале - през 2008 г. с националния павилион "Bulgaria: The Young Architects". Тогава павилионът ни бе разположен в старинна сграда на венецианския остров Гуидека.

Миналата година се говореше, че България може отново да участва на престижния форум, като от Министерството на културата предложиха да бъдат заделени 500 000 лв., от които 150 000 за наем на подходящо помещение и 350 000 лв. - за реализацията на проекта, за транспортни разходи и застраховки, за рекламни материали, за командировъчни и хонорари. Поради избухналата пандемия официално бе обявено, че тазгодишното провеждане на Венецианското биенале за архитектура се отлага за 2021 година.

Ето съвсем накратко какво предвижда утвърденият Статут, който преди това бе подложен на обществено обсъждане.

Министерският съвет ще определя координатор на националното участие, както и организатор – държавен културен институт или друга публичноправна организация, на която ще се делегират права, свързани с цялата подготовка. Организаторът ще предложи комисар за националното ни участие, който ще бъде одобрен от министъра на културата. След това организаторът ще разпределя средствата за финансиране на националното участие по заявка на комисаря и ще организира конкурса за избор на кураторския проект.

За всяко отделно издание на Биеналето ще се определя комисар. Той оперативно ще ръководи организационния процес, подготовката и осъществяването на националното участие, като ще контролира изпълнението на кураторския проект и при необходимост ще го съгласува с организаторите на Биеналето и ще го представя пред съответните представители на местната власт за получаване на необходимите разрешения. Комисарят ще организира рекламата, ще отговаря за архивирането на проекта и при необходимост ще ръководи процеса по набиране на средства.

Комисарят ще бъде подпомаган от консултативен съвет, в който могат да участват представители на Министерството на културата, представители на организатора, както и представители на организациите на национално ниво в сферата на архитектурата - Камарата на архитектите в България и Съюзът на архитектите в България. Консултативният съвет ще се назначава от министъра на културата и ще се състои от нечетен брой членове, но не по-малко от трима души.

Комисарят ще участва в журито на конкурса за кураторски проект за националното ни участие на Биеналето и ще има съвещателен глас.

Журито ще се назначава със заповед на ръководителя на организатора, като в състава му ще се включва представител на Министерство на културата и шестима експерти с доказан професионален опит в областта на архитектурата. В състава на журито ще се включат и трима резервни членове, които ще участват в заседанията на журито, при отсъствие на редовен член. Съставът на журито ще се назначава за всяко национално участие. За определянето му ще се набират предложения от Камарата на архитектите в България и от Съюза на архитектите в България.

Съставът на журито, включително и резервните членове, ще се обявява с публикуването на поканата за участие в конкурса за кураторски проект.

Журито ще заседава само в пълен състав. Процедурата по оценяване на конкурсните предложения ще се осъществява на два етапа. На първия етап всеки член на журито ще класира конкурсните проекти по седем критерия: яснота и съвременна актуалност на избраната тема; визуален потенциал на изложбената концепция; кураторски и пространствен потенциал на предложената тема; способност на екипа да подхожда към съвременна архитектурна материя по ясен и иновативен начин; интегриране на концепцията в пространството на Българския павилион; комуникация, разбираемост и способност за обръщане към голяма международна аудитория; съответствие с бюджета, включително изпълнение, визуална и комуникативна част. Всеки член на журито ще оценява проектите с точки от 0 до 10.

На втория етап от конкурса ще се допускат първите пет проекта с най-високи резултати. Тогава ще се провежда обсъждане по всеки от конкурсните проекти, за което ще се води протокол. Всяко изказване на член на журито ще се резюмира от него и ще бъде записано в протокола. След приключване на обсъждането всеки член на журито ще класира три конкурсни проекта, като ги подрежда на първо, второ и трето място, чрез попълване на карта за оценка. С класиралия се на първо място ще бъде сключен договор с организатора на участието ни.

В конкурса могат да участват български и чуждестранни физически и юридически лица, самостоятелно или като обединения.

Кандидатът трябва да притежава професионална квалификация, позиция и познания по спецификата на съвременната българска архитектура. В конкурса може да се кандидатства само с един проект, като едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във