Банкеръ Daily

Общество и политика

Университетите вече ще могат съвместно да обучават студенти

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за висшето образование, внесени от Министерския съвет. С измененията се уреждат условията и реда за осъществяване на съвместно обучение на студенти от две и повече български висши училища, както и се дава възможност за подготовка на докторанти в рамките на научно-изследователските проекти, което е широко разпространена практика по света. Българските университети ще могат да сключват помежду си споразумения за извършване на съвместно обучение на студенти по специалност от нерегулирана професия. Споразуменията, както и промените в тях, влизат в сила след одобряването им от министъра на образованието и науката.

Обучението ще се осъществява при координацията на едно от партниращите си висши училища, в рамките на чиято програмна акредитация е открита специалността, в която се провежда съвместното обучение на студентите. Координиращото висше училище трябва да има акредитация за професионалното направление на специалността, по която се извършва съвместното обучение, а останалите партньори участват в обучението по дисциплини от специалности в акредитирани при тях професионални направления и/или специалности от регулираните професии. Не по-малко от половината от целия курс на обучение трябва да включва дисциплини, свързани с професионалното направление, в което е открита специалността. Първият период от обучението се провежда от координиращото висше училище. Дипломата за завършена степен на висше образование ще се подписва от ректора на координиращото висше училище или от всички ректори на висшите училища – партньори при съвместното обучение.

Висшите училища, получили при програмна акредитация оценка от 8,00 до 10,00 и научни организации, сред които Българската академия на науките и Селскостопанската академия, имат право да извършват обучение в образователна и научна степен „доктор“ в изпълнение на научноизследователски проект с финансиране за не по-малко от три години при условия, определени в правилниците за дейността им и съответния научноизследователски проект и с договор между висшето училище или научната организация, ръководителя на проекта и докторанта, приеха депутатите. Предвижда се обучението на докторанти да се прекратява при прекратяване на научноизследователския проект, по който то се провежда. Обучението може да не се прекратява, ако средствата за финансирането му се осигурят и от други източници, в т.ч. и от бюджета на висшето училище.

Националната карта на висшето образование в България ще се актуализира ежегодно от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката.

С други важни изменения в Закона за висшето образование се оптимизира поддържането на регистрите в областта на висшето образование. Това ще облекчи в пъти администрацията на университетите при подаването на данни, както и самите студенти - те няма да подават в различни институции документи, които могат да бъдат получени служебно.

Премахва се възможността за злоупотреби с обучението в съкратени срокове по специалности от регулираните професии. В закона вече изрично е записано, че това не е разрешено. Завършени периоди на обучение по такава специалност ще се признават само ако са придобити в същата специалност и в същата степен на висше образование.

Разшири се възможността висшите училища да партнират със средни училища. Държавният изпит за придобиване на професионална квалификация в училищата вече ще може да се използва за вход в университет, както това е възможно за останалите държавни зрелостни изпити. Изменението в ЗВО дава възможност на сънародниците ни от българските общности зад граница да бъдат приемани и да се обучават по облекчен ред в български висши училища, дори ако вече са придобили българско гражданство или разрешение за постоянно пребиваване в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във