Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТЪРСЕНЕТО НА ЦЕННИ КНИЖА ОТНОВО СВАЛИ ЛИХВАТА

Рязкото увеличение на потреблението на стоки и услуги, характерно за празничните седмици преди края на годината, взриви паричното предлагане в икономиката. Широките пари към средата на декември отбелязаха драстичен ръст спрямо началото на месеца от 5.01 процента. В абсолютно изражение номиналното нарастване на паричната маса е в размер на 274.4 млрд. лева. Засиленото търсене на налични пари за покриване на кешови плащания в края на годината закономерно рефлектира най-силно в свръхликвидните компоненти на паричното предлагане. Бързоликвидните пари М1 за същия период скочиха с 208.8 млрд. лв., като по-големият дял от това нарастване - 114.7 млрд. лв., се пада на безсрочните депозити. Изпреварващият темп на растеж на този агрегат спрямо другия свръхликвиден компонент Пари извън банките (94.2 млрд. лв. в абсолютно изражение) подсказва повишено доверие на стопанските агенти към банковата система и в частност - към безналичните разплащания. Трябва да се отбележи, че в общото нарастване на паричната маса спрямо началото на месеца чувствително повишение се наблюдава и в равнището на срочните левови депозити. Въпреки относително ниските номинални лихви и двуцифрените (-67.6%) реални загуби за спестителите от началото на годината срочните левови депозити само за разглеждания период отбелязаха ръст от 3.44 процента. Той надхвърля значително начислените от банките лихви по пасива за същия период и е признак за реално подхранване на депозитната база в банковата система.


Ново, макар и минимално седмично увеличение от 14.623 млн. г. марки регистрира в актива на баланса си управление Емисионно (към 12.12.1997 г.). В пасивната му част, следвайки общата тенденция за периода, позицията Банкноти и монети в обращение отбеляза седмичен ръст от 9.19%, или 104.685 млрд. лева. По този начин най-ликвидното перо от задълженията на Валутния борд вече представлява 29.02% от общата сума на пасива. За сравнение - стойността на това съотношение към 01.07.1997 г. е била 21.2 процента.


Въпреки засиленото търсене на пари от икономическите субекти банковата система запази добрата си ликвидност от миналата седмица. След извършената регулация на минималните задължителни резерви нивото на средствата, поддържани по разплащателни сметки и депозити в БНБ, остана почти непроменено - 723.395 млрд. лева. Намалението е едва 0.628 млрд. лева.


Сравнително високо се запази търсенето на ДЦК. Проведени бяха два аукциона за продажба на безлихвени съкровищни бонове - тримесечна емисия NBG 3046597004/17.12.1997 г. с падеж 18.03.1998 г. и номинал в размер на 5 млрд. лв. и едногодишна сконтова емисия NBG 3046697002/17.12.1997 г. с падеж 16.12.1997 г., предложена от Министерство на финансите с номинал от 15 млрд. лева. За краткосрочните ценни книжа финансовата публика заяви поръчки със съвкупна номинална стойност в размер на 16.146 млрд. лв., което представлява чувствително превишение от 222.92% спрямо предложения обем. Очакваната средно претеглена цена от участвалите в аукциона 17 финансови институции беше 98.29 лв. на сто лева номинал. Тя би им осигурила проста годишна доходност в размер на 6.98 процента. Министърът на финансите обаче одобри само поръчките със средна цена от 98.34 лв. на сто лева номинал. Като резултат от добрата ликвидност и масираното търсене на правителствени ценни книжа лихвените равнища в икономиката за втора поредна седмица спаднаха до ниво 6.77% годишно. За участие в класацията на аукциона за едногодишната емисия бяха допуснати поръчки с обща номинална стойност в размер на 27.750 млрд. лв. със средна цена от 91.75 лева. Одобрената от Министерството на финансите доходност на емисията бе фиксирана на 9.02% на годишна база. Днес (22.12.1997 г.), съгласно утвърдения емисионен календар до края на годината БНБ ще проведе два аукциона за продажба на съкровищни бонове с общ номинал от 25 млрд. лева. Той е разпределен в тримесечна емисия за 5 млрд. лв. и шестмесечна за 20 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във