Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТЪРГОВИЯТА С ДЦК СЕ АКТИВИЗИРА

Три емисии държавни ценни книжа с обща номинална стойност 20 млрд. лв. продаде на първичния пазар Българска народна банка продаде през изминалата седмица.


Банките разполагаха със свободни левове по сметките си при Централната банка. А някои участници на пазара дори заложиха на очакванията си за повишение на доходността от държавните ценни книжа, придобивани на първичния пазар. Съчетанието на тези тенденции доведе до сключването на 10 сделки за окончателна продажба на ДЦК на вторичния пазар. Размененият там номинал беше 7.8 млрд. лева.


В 44 репо сделки беше привлечен левов ресурс на обща стойност 31.5 млрд. лева. Бе регистрирана една сделка между първични дилъри със ЗУНК облигации, деноминирани в щатски долари, от емисия 97/1994. Бяха извършени десет трансфера на номинали в полза на Министерството на финансите, като плащане по сключени вече приватизационни сделки.


На 8 юни (понеделник) БНБ проведе два аукциона за продажба на краткосрочни ДЦК. Бяха предложени тримесечни книжа с общ номинал от 5 млрд. лв. и шестмесечни безналични сконтови съкровищни бонове за 10 млрд. лева.


За тримесечните сконтови книжа в Централната банка постъпиха поръчки за 8.14 млрд. лева. Явно, че участниците вече не са склонни да харчат пари за книжа от този вид срещу средна доходност, по-ниска от 5.12%, колкото беше достигната на аукциона от 1 юни. Една седмица по-късно средната доходност беше 5.16 процента. Това ще бъде и новият основен лихвен процент за периода между 10 и 17 юни.


За шестмесечните ценни книжа постъпиха поръчки за 25.58 млрд. лева. Достигнатата средна продажна цена 97.31 лв. за 100 лв. номинал се равнява на проста годишна доходност от 5.54 процента. Това е и най-ниският доход, достиган някога за ДЦК с такава срочност.


В петък, 12 юни, бяха предложени на търг двегодишни (съкровищни облигации) с фиксирани шестмесечни шест процентни купонни плащания. Министерство но финансите постепенно намалява стойността на купоните по този вид ценни книжа. Нивата на купонните плащания на емитираните от началото на тази година двегодишни книжа бяха съответно 8% - на продадените през януари и февруари, 7.5% - през март, и 7% - през април и май. За 5 млрд. лв. се състезаваха 7.83 млрд. лева. Средната достигната продажна цена 93.53 лв. за 100 лв. номинал отговаря на 9.88% ефективна годишна доходност. За сравнение - средната доходност, достигната на предишния аукцион на 8 май, беше 9.78 процента. Има вече доста признаци, че интересът на участниците на първичния пазар към тези книжа е намалял. Намаля наполовина сумата на подадените до БНБ състезателни поръчки (на предишния аукцион 14 млрд. лв.). Но може би на следващия аукцион за тяхната продажба ще видим отново средна доходност, по-голяма от 10 процента.


Днес (понеделник, 15 юни) БНБ провежда аукциони за продажба на три- и дванадесетмесечни сконтови държавни ценни книжа. Предлагат се съвкупни номинали - съответно от 5 и 10 млрд. лева.


Продадените на вторичния пазар ценни книжа бяха с остатъчен срок до падежа от 4 до 22 месеца. Притежателите на книжа с падеж 4-5 месеца са се съгласили да ги продадат при доходност 5.3-5.5%, за 7-месечните - 6%, и за книжата с 9-9.5-месечен срок - 6.35-6.50 процента. Интересна беше реализацията на две сделки с двегодишни книжа, до чийто падеж остават 22.3 месеца. Те бяха продадени, като доходността за втория притежател беше 8.77%, докато средната доходност от реализираните на първичния пазар 24-месечни книжа е 9.88% - с повече от един процент по-висока.


Държавните дългосрочни облигации, емитирани по реда на ЗУНК, деноминирани в щатски долари, се продаваха при цени от 74.25 до 75 долара за 100 щ. долара номинал. В 11 сделки притежателя си смени номинал за над 7 млн. щ. долара.


Сключваха се репо сделки при срочност на обратния вальор от 1 до 22 дни. Те бяха договаряни при лихвени равнища 2-2.5% за еднодневните, 2-2.8% за 4-7 дневните и 2.3-3.1% за книжата със срок до три седмици.


Спокойна беше търговията с левов ресурс на междубанковия паричен пазар. Свободните левове се предоставяха срещу 1.8% за срок от 1-3 дни и срещу 2-2.2%, когато ги заемаха за седмица. Плащането на данъци от фирмите, ДОО, ДДС и авансовите вноски за данък върху печалбата и данък за общините, за които крайният срок е 10-о и 14-о число от месеца, не успя да наруши установените вече лихвени нива от около 2 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във