Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТРИМЕСЕЧНИТЕ ДЦК ПРИВЛИЧАТ ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИТОРИ

Основният лихвен процент, определян на база достигната средна проста годишна доходност от първичната продажба на тримесечни безлихвени държавни ценни книжа, се понижи. От 17 май, датата на последната емисия на такива ДЦК, лихвата вече е 3.48 процента. Тази стойност е по-ниска от предишните 3.56 процента. Най-ниската стойност бе постигната през периода от 1 до 14 март тази година, когато основната лихва падна до 3.03 процента.


На пазара на ДЦК, организиран от Централната банка, могат да играят както лицензираните първични дилъри, така и техни клиенти. Първичните дилъри могат да участват от свое име и за своя сметка само с подадени от самите тях състезателни поръчки. Това ограничение не важи за клиентите им - юридически и физически лица. Те могат да подават заявки чрез няколко първични дилъри. Поръчките могат да бъдат както състезателни, така и несъстезателни (при одобряване на несъстезателните поръчки книжата се купуват на достигнатата среднопретеглена цена).


Последните аукциони за продажба на ДЦК се проведоха на 15 май. На единия от тях бяха предложени тримесечни сконтови книжа с 5 млн. лв. номинал. Играчите наддаваха с 15.9 млн. лева. Достигнатите минимална, средна и максимална продажна цена се изравниха на ниво 99.14 лв. за 100 лв. номинал. Същия ден на вторичния междубанков пазар на ДЦК бяха регистрирани пет сделки с книжа от въпросната емисия. Ситуацията е любопитна, тъй като само сделките, записани в регистъра на БНБ, са обект на публично оповестяване. По този начин 2.9 млн. лв. от емисията смениха собственика си. Повод за размисъл дават както равните продажни цени, така и сключените сделки на вторичен пазар още в деня на емисията. Защо смятам, че купувачът на емисията не е първичен дилър? Лихвените проценти на междубанковия пазар на репо-сделки за срокове от един до три месеца се движат в диапазона 3.5-4.2 процента. В същото време доходността от закупените на 17 май на вторичния пазар при цена 99.19 лв. за 100 лв. номинал книжа от тримесечната емисия е най-много 3.19 процента. Искам да отбележа, че това е чиста доходност, без да се смятат комисионите от 0.02% за Централната банка, събирани при падежа на книжата. Следва, че всеки първичен дилър е предпочел чрез репосделка да предостави свободните си средства на друг лицензиран колега при поне 3.5%, вместо да купува книжа от първичен пазар при доходност от 3.2 процента.


Другият аукцион, проведен на 15 май, беше за продажбата на 10 млн. лева от тригодишните ДЦК. Общата стойност на тази емисия е 30 млн. лева. Тя е от отворен тип и се продава на няколко последователни търга. Първият бе на 17 април. Тогава бяха пласирани 10 млн. лв. номинал. Постъпилите сега поръчки за участие бяха на стойност 42.18 млн. лв. при 44.35 млн. лв. на предишния търг. Лихвата по тези книжа е 8% на годишна база. Достигнатата средна годишна доходност при първата продажба бе 8.12 процента. Миналия понеделник тя намаля до 7.9 процента. Остатъкът от емисията с номинал 10 млн. лв. ще се пласира на 19 юни на пореден аукцион, организиран от БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във