Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТРИ ГОДИНИ СО МАТ СЕ ПОДИГРАВА СЪС СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЯ

Определям част от капитала на СО МАТ в размер на 143 300 лв., разпределен на 1433 броя поименни акции, всяка една с номинална стойност 100 лева, за удовлетворяване на уважените реституционни претенции на собственика на земя Иванка Георгиева Анева. Това гласи Заповед РД-08-398 на министъра на транспорта Вилхелм Краус от 24 април 1997 година. Въпросният брой акции би трябвало да възмезди посоченото лице за притежаваните от него и наследниците му 1311 кв. м земя, т.е. по 109.30 лв. (0.1 г. марки) за квадратен метър! Същата цена е приложена и към останалите наследници на имоти, чийто брой, както и декарите земя засега остават неизяснени въпреки многократните опити да се получи по-точна информация както от Министерството на транспорта, така и от Агенцията за приватизация.


Одисеята на собствениците на имоти, попадащи в границите на балансовите дълготрайни активи на СО МАТ, започва още през 1992 г. - след приемането на Закона за земята. На всички тях общинските поземлени комисии отказват да възстановят правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници съгласно чл. 106, ал. 1 и чл. 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ (имотът попада под терен на СО МАТ).


Съгласно чл. 18 на Закона за приватизация и преобразуване на държавни и общински предприятия наследниците са препратени към собственика на СО МАТ - Министерството на транспорта. С обяснението, че е открита процедура за приватизация, ведомството бави вземането на решение за начина, по който собствениците ще бъдат обезщетени.


Разтакаването обаче продължава без обяснения вече три години след подписването на договора за продажбата на 55% от акционерния капитал на СО МАТ на германския спедитор Вили Бец на 22 юли 1994 година. Междувременно документите на някои от собствениците мистериозно изчезват, и то не само веднъж.


След смяната на властта в началото на миналата година енергичният министър Вилхелм Краус разпорежда проблемът да се разреши по най-бързия начин и подписва цитираната по-горе заповед. Независимо че поради недоглеждане, незнание или кой знае каква друга причина, посочената в документа цена от 109.30 лв. за квадратен метър си е жива подигравка със и без това изтерзаните от дългото и безплодно чакане собственици. Нещо повече - от документа дори не става ясно въз основа на каква оценка е определена тази цена. Нито пък кога и от кого е извършена тя.


Според източници от Агенцията за приватизация в предприватизационната оценка на СО МАТ земята на клон Горубляне - 120 000 кв. м, е записана със стойност 750 000 г. марки (по 6.25 марки на кв. метър).


Самите собственици пък твърдят, че през лятото на 1997 г. извън оградата на СО МАТ - Горубляне, е бил обявен за продажба парцел с предварителна цена 20 г. марки за кв. метър. В края на миналата година имотът е продаден и цената едва ли е била значително под исканата, съмняват се търсещите правата си от ведомството на министър Краус.


В началото на 1997 г. началникът на управление Приватизация и държавно участие в Министерството на транспорта Лиляна Василева заявява пред бившите собственици, че те ще бъдат възмездени по цена 5 г. марки за кв. метър. Две седмици по-късно обаче тя е освободена от длъжността, а управлението е закрито и преструктурирано в Структурна реформа.


Обяснението, което дава заместник-министърът на транспорта Катя Георгиева, че цената от 109.30 лв. за кв. м е определена на базата на оценка, извършена преди приватизацията на 55-те процента - т.е. през 1994 година. Но съгласно параграф 2 на ПМС 340 от 30.12.1994 г. за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията министрите ... в 3-месечен срок изпращат на общинските съвети по местонахождението на имотите оценката на имуществото и съответстващите му дялове или акции по баланса към 31 декември на предходната година. Което ще рече, че в конкретния случай би трябвало да се използва балансът на СО МАТ за 1996 година.


Несъгласни с подписаната от министър Краус заповед, собствениците я обжалват в законния 14-дневен срок пред Софийския градски съд, като жалбата е изпратена чрез правния отдел на община Младост в столицата (Горубляне е към посочената община). Шест месеца след подаването на жалбата проверка установява, че вместо до съда тя е изпратена до Министерството на транспорта, което е страна по спора!


В края на миналата година собствениците подготвят нова жалба и я внасят директно в съда, откъдето все още няма никакъв отговор.


Според експерти от Агенцията за приватизация 2% от акциите на СО МАТ са определени за обезщетяване на бивши собственици на земя. Тъй като общият брой акции е 19 939 540, то за обезщетяване са предвидени 398 790 акции. А съдът от приложената в заповедта на министър Краус схема за всеки квадратен метър земя бившите й собственици трябва да получат по 1.093 акции. Излиза, че бившите собственици претендират за 365 дка земя. Което е абсурд! И което значи, че и транспортното министерство, и Агенцията за приватизация ощетяват бившите собственици в полза на:


първо - сегашните собственици на СО МАТ - Вили Бец; и държавата - чрез неизплатения вече три години дивидент (ако държавата изобщо получава нещо от сделката;


и второ - бъдещия собственик на тези акции, единствен кандидат за които засега пак е Вили Бец!


Остава да се запитаме защо Министерството на транспорта прилага валидните за всички закони избирателно - с точките и запетайките, когато става дума за малки фирми, и на принципа на изчакването, когато става дума за предприятия като Български морски флот или СО МАТ?

Facebook logo
Бъдете с нас и във