Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТАРИФАТА ЗА КОМИСИОНИТЕ И ТАКСИТЕ, КОИТО БНБ ЩЕ СЪБИРА ПРИ ОБРАБОТКАТА НА СДЕЛКА С ДЦК, Е УТВЪРДЕНА

ОТ УС НА БНБ И Е ИЗПРАТЕНА НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

ПАЗАРЪТ ОЧАКВА ОБЛИГАЦИИ С ФИКСИРАН ДОХОД

НИКОЛИНА МИЧЕВА, НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ ФИСКАЛНИ

УСЛУГИ В БНБ

Тарифата ще влезе в сила поетапно от 1 август нататък.

Отделните позиции в нея бяха предвидени още при създаването на

депозитара преди три години. Тогава УС на БНБ не се съгласи да

приложи тази тарифа, като водещият мотив бе, че банките трябва

да бъдат стимулирани да извършват операции с ДЦК на открития пазар.

С въвеждането на Валутен борд пазарната ситуация коренно се промени.

Имаше много спекулации дали депозитарът за ценни

книжа трябва да остане в състава на Централната банка. Подобно

решение намира подкрепа във функцията на всяка национална банка,

която отговаря за платежната система и същевременно е фискален

агент на правителството. Затова няма нищо странно във факта, че

управление Фискални услуги остава в БНБ.

Искам да отбележа, че поддръжката на депозитара за

ДЦК е обременена със значителни разходи. Въпреки това таксите,

които занапред ще събираме, покриват едва 30 на сто от издръжката.

Останалите 70% занапред ще се осигуряват от Министерството на

финансите, което също ще заплаща ползваните услуги - поддръжка

на регистъра за ценните книжа, емитирани по Наредба N5 и на регистъра

за ЗУНК облигации. Това са и двата основни отделни регистъра по

вътрешния дълг.

Неотдавна проведохме среща с първичните дилъри на

ДЦК. Някои от участниците реагираха остро срещу въвеждането на

комисионите. Впрочем по встъпителната такса за участие в депозитара

- 1 млн. лв., и по таксата за поддръжка на регистъра - 500 хил.

лв. месечно, нямаше особени коментари. Недоволство предизвикаха

единствено тарифите, събирани за сделки на първичния пазар: за

одобрени поръчки - 0.04 на сто върху номинала, и 20 000 лв. за

всяка неодобрена поръчка. Според повечето дилъри тези такси са

твърде високи и ще доведат до блокиране на пазара за ДЦК.

Със заместник-министъра на финансите Пламен Орешарски

заявихме, че това е първата подобна тарифа и от нея не бива да

се иска съвършенство. БНБ си запазва правото при по-драстична

промяна на условията на финансовия пазар, особено при рязко падане

на основната лихва, да коригираме числата в тарифата.

От 1 август въвеждаме и таксите за регистрация в

депозитара и за поддържане на регистър. Ще уведомим всички първични

дилъри, че започваме да събираме и таксата за участие на първичен

аукцион със закупка на ДЦК. Следователно занапред търговските

банки ще трябва така да планират дохода по своите поръчки, че

поне частично да неутрализират влиянието на таксите и комисионите

върху дохода. Впрочем финансовите институции ще могат да включат

част от посочените такси в цената. Но това едва ли ще повлияе

чувствително на дохода им - при закупени ДЦК с общ номинал от

10 млрд. лв. таксата е едва 4 млн. лева.

Още по-ниска е комисионата за обслужване на сделки,

които са сключват на вторичния пазар - по 0.02 на сто върху номинала.

Тя се събира и от прехвърлителя, и от приобретателя.

Проверихме размера на комисионите, които отделни

банки и финансови къщи събират от своите клиенти. Вече мога да

твърдя, че като правило те са значително по-високи от тарифата

на БНБ. Убедени сме обаче, че това е проблем на самите банки,

които провеждат самостоятелна пазарна политика.

Често пъти ми задават въпроса

как ще се развива търговията с ДЦК

Искам да посоча, че засега бюджетът се радва на достатъчно

външно финансиране. Доскоро основният проблем бе, че все по-голям

външен дълг се трансформираше във вътрешен чрез продажбите на

ДЦК от правителството. От друга страна, рязко падна и текущото

лихвено бреме - то е направо несравнимо в сравнение с миналогодишното.

По тези причини Министерството на финансите постоянно съкращава

обема на новите емисии. Миналата година се емитираха големи обеми

- до 40-50 млрд. лв., които се предлагаха по няколко пъти седмично.

През юли тази година обемите са по-скромни: миналата седмица бяха

30 млрд. лв., а тази - 12 млрд. лева. Очаквам фискът да започне

да прескача отделни аукциони - ако бюджетът няма неотложни разходи,

не се налагат и нови емисии ДЦК. Иначе правителството трябва да

държи този заемен ресурс на депозит в БНБ, където лихвата е много

ниска.

Доброто изпълнение на бюджета към 31 юли

породи дори парадокси: финансовото ведомство ограничи

обема на ДЦК за граждани и фирми, защото продадените количества

започнаха в отделни случаи да конкурират обемите, постигнати на

първичните аукциони.

Според мен

дългосрочната прогноза е свързана с хода на приватизацията

Приходите от раздържавяването са много важни, защото

когато те отсъстват, правителството е принудено да заема ресурс

на пазара за ДЦК или да търси допълнително външно финансиране.

На срещата с първичните дилъри бе дискутиран и проблемът

за матуритетния строеж на емисиите и за възможностите за емитиране

на дългосрочни облигации с фиксиран купон. Смятам, че е възможно

да се върнем към стария емисионен календар: през първия понеделник

да се емитират тримесечни книжа, през втория - шестмесечни, през

третия - едногодишни и през последния - две- или тригодишни облигации.

На последния аукцион за тригодишни облигации се получиха три пъти

повече поръчки от предлагането, което показва, че банките вече

са готови за подобни инвестиции.

Прави впечатление, че маржът на доходност на годишна

база при едногодишните и шестмесечните ценни книжа вече се свива.

Според мене той ще стане още по-малък - това е характерно и за

тримесечните ДЦК, въпреки че при тях маржът е по-голям. Когато

маржът стане много малък, той ще показва единствено риска от срочността

на инвестицията във времето. Именно тогава и ще бъде възможно

да се емитира емисия облигации с фиксиран купон. Така се осигурява

както стабилно лихвено равнище в перспектива, така и по-стабилни

бюджетни прогнози. В подобни условия първичните дилъри, които

ще инвестират значителен ресурс при фиксирана лихва, ще се откажат

от каквито й да са опити да притискат бюджета.

Facebook logo
Бъдете с нас и във