Банкеръ Weekly

Общество и политика

СВЪРШВАТ ХУБАВИТЕ ДНИ ЗА НЕКОРЕКТНИТЕ ДЛЪЖНИЦИ


Най-общо казано, промените са насочени към постигането на по-добра защита на кредиторите, улесняване на реализирането на вземанията им и по-пълни гаранции за упражняване на процесуалните им права.


Част от предвидените изменения се отнасят до основанието за откриване на производство по несъстоятелност


Банковите юристи обаче са на мнение, че в проекта това не е направено много прецизно и предлагат да се промени изискването за безспорност на вземането, което сега прекомерно забавя процедурата по разглеждането на молбата за откриване на производство по несъстоятелност. Известно е например, че доста съдилища, обзети от местен патриотизъм, отказваха да открият подобно производство за някое предприятия, позовавайки се на чл. 612 - Не се открива производство по несъстоятелност за търговец - публично предприятие, което упражнява държавен монопол или е създадено с особен закон.


Вносителят (Министерството на правосъдието) е предвидил да отпадне и презумпцията по чл. 608, ал. 3, която поставя длъжника в много по-изгодно положение от това на кредиторите и нарушава изискването за равнопоставеност на страните в процеса. Предлага се свръхзадлъжнялостта да се обособи като отделно основание за откриване на производство по несъстоятелност и да се разшири кръга на субектите, по отношение на които то може да се приложи. В проекта са включени и командитните дружества с акции.


С промените в чл. 611 се цели отстраняването на неяснотите по прилагането на несъстоятелността при дружествата, прекратили своята дейност. Същевременно се създава възможност за откриване на такова производство срещу едноличен търговец, който се е заличил от търговския регистър. Липсата на подобна уредба досега пречеше на кредиторите да получат пълна защита на своите интереси.


За да се ускори производството по несъстоятелност, в чл. 624 се предвижда вписването на съдебните решения в съответния съдебен регистър да става в деня на постановяването им или най-късно на следващия работен ден. Самото им обнародване пък се предлага да става в първия брой на Държавен вестник след постановяването на решенията или най-късно в следващия брой. Сега обнародването на съдебните решения и на данните на синдика се извършва по искане на съда в седемдневен срок от вписването в съдебния регистър.


Тъй като Търговският закон предвижда кредиторът да запази правата си по даденото обезпечение, вносителят предлага и нов текст за избягването на неговата обезценка. Стойността на дадената в обезпечение вещ ще се определя според по-високата цена, получена между оценката й към датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност и при продажбата й. Днес стойността на обезпечението се оценява към датата на решението.


В проекта са залегнали и специални текстове за предварителни обезпечителни мерки приложими преди постановяването на решението за откриване на производство по несъстоятелност. Стремежът е да се запази имуществото на длъжника, като се предотврати разпродаването му на безценица. Затова, според новия чл. 629 а, по искане на кредитора или служебно, съдът още преди да се е произнесъл по молбата за откриване на производството по несъстоятелност, може да назначи предварителен временен синдик. Той ще има право да наложи запор, възбрана или други обезпечителни мерки - примерно да лиши длъжника от възможността да се разпорежда с имуществото си или да постанови спиране на изпълнителните дела срещу имуществото му, включено в масата на несъстоятелността. Изключения ще се правят само за изпълнителните дела, образувани по Закона за събиране на държавните вземания.


За да се гарантират правата на кредиторите и да се осигурят средства за провеждане на производството по несъстоятелност, в проекта е предвиден вариантът бързоразвалящи се продукти и вещите, които има опасност да се обезценят, да се продават още преди съдът да е постановил осребряване на имуществото. Впрочем и досега съществуваше практика синдикът, с изричното разрешение на съда, да продава бързоразвалящи се стоки. Не са малко обаче и случаите, когато под този параграф минаваха и доста солидни дълготрайни активи.


Също с идеята за ускоряване на производството по несъстоятелност вносителят предлага създаването на нов член 613 а. Според него постановените от съда по несъстоятелност определения и решения ще се обжалват пред Върховния касационен съд (ВКС). Аналогичен текст вече има в Закона за банките. Съответно ВКС се задължава да образува делото в деня на получаването на жалбата или най-късно на следващия работен ден и да постанови решението си в двумесечен срок.


Юристи предлагат още преди обявяването на решението за откриване на производството по несъстоятелност съдът да получи правото да постановява служебно или по искане на кредитора забрана за длъжника да напуска страната, принудителното му довеждане в съдебната зала и задържане под стража. Замисълът е да се попречи на длъжника да се укрие или да извърши действия, увреждащи кредитора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във