Банкеръ Weekly

Общество и политика

СЪКРОВИЩНИТЕ БОНОВЕ ПОЕВТИНЯВАТ

Банките получиха от Министерството на финансите около 180 млрд. лв. през изминалите 12 дни на юли. Сметките на кредитните институции при Централната банка бяха заверени със сумите, получени от падежи на плащанията по държавни ценни книжа и лихви по ЗУНК-облигации, деноминирани в щатски долари. На 1, 8 и 10 юли част от тези пари бяха вложени отново в покупка на ценни книжа на търговете, провеждани от БНБ. Общият номинал, пласиран от Министерството на финансите на първичния пазар от началото на месеца, досега възлиза само на 50 млрд. лв. - сума, близо четири пъти по-малка от постъпленията. Ето защо интересът към държавните ценни книжа от страна на първичните дилъри беше много голям.


За обявените за продажба на 6 юли тримесечни безлихвени ДЦК в Централната банка постъпиха поръчки за 12.38 млрд. лева. Това е рекордна сума на заявки за покупка на книжа с такава срочност на търговете от началото на годината досега. Тримесечните книжа с обща номинална стойност от 5 млрд. лв. бяха изцяло пласирани. Достигнатата средна продажна цена за тях беше 98.72 лв. за 100 лв. номинал. Толкова беше и средната цена на продадените предишната седмица тримесечни сконтови книжа. При тези обстоятелства ОЛП запазва стойността си от 5.20 процента. За отбелязване е, че тази стойност не е променяна от 24 юни насам и ще остане в сила поне до 15 юли. Тогава ще се плащат закупените от провеждания днес (13 юли) от БНБ аукцион за тримесечни сконтови ценни книжа. Както е известно, постиганата средна годишна доходност от продажбата им е базата, на която се определя ОЛП.


Два любопитни факта съпътстваха аукциона за продажба на едногодишни безналични сконтови държавни ценни книжа, проведен миналия понеледник (6 юли). Предложената минимална стойност на книжата беше двойно по-голяма от обичайните 10 млрд. лева. Вторият факт е, че интересът към тези ДЦК беше толкова голям, та не позволи драстично покачване на доходността от тях, както може би повечето участници на пазара очакваха. Постъпилите в БНБ поръчки бяха за 47.81 млрд. лева.


Резултатите от аукциона показват понижение на минималната и средната и запазване на максималната цена, при която има одобрени поръчки. Те бяха както следва: минимална цена за 100 лв. номинал - 93.60 лв. (при 93.65 лева от предишния аукцион), максимална - 93.74 лв. (при 93.75 преди). Средната цена бе 93.64 лв. (срещу 93.70 лв.) и отговаря на годишна доходност 6.81 процента. Тя надскача достигнатите на 17 юни 6.74 процента.


Още един аукцион за продажба на ценни книжа проведе БНБ през миналата седмица. На 10 юли (петък) бяха предложени двегодишни облигации с шестмесечни купонни плащания от 6 процента. Заявените в Централната банка поръчки бяха за 6.45 млрд. лева. Направи впечатление голямата разлика между минималната и максималната цена за 100 лв. номинал: те бяха съответно 91.60 и 93.53 лева. Постигнатата годишна доходност бе съответно 11.08 и 9.88 процента.


Днес (13 юли) Министерството на финансите предлага за продажба чрез аукциони, организирани от БНБ, две емисии сконтови ДЦК (съкровищни бонове): обичайната тримесечна безлихвена емисия с общ номинал от 5 млрд. лв. и дванадесетмесечна, също сконтова, с обща номинална стойност 15 млрд. лева.


На вторичния пазар на ДЦК през изминалата седмица отново преобладаваха сделките със ЗУНК-облигациите, деноминирани в щатски долари. Преобладаващите транзакции бяха свързани с прехвърляне на закупени вече книжа, емитирани по ЗУНК към Министерството на финансите, за да се платят сключени вече приватизационни сделки. Цената им варираше в широки граници в зависимост от сумата на търгуваната номинална стойност и от нагласите на контрагента. Сделки между банките се сключиха на нива 67.35 щ. долара и приватизационни сделки на цена 75 щ. долара за 100 щ. долара номинал.


На междубанковия паричен пазар при умерена търговия без напрежение участниците разменяха свободен левов ресурс под формата на репо сделки и депозити за срокове от 1 ден до две седмици по цена между 2 и 3 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във