Банкеръ Weekly

Общество и политика

СТОЯН МИШЕВ: НАДЯВАМ СЕ РАЗУМЪТ И ОБЩИТЕ ИНТЕРЕСИ ДА НИ ВОДЯТ В СПОРА

Г-н Мишев, как оценявате
решението и мотивите на БНБ да отстрани надзорния и управителния
съвет на МОБ Св. Никола и да повери управлението на
банката в ръцете на квестори?


- Не желая да коментирам
мотивите за тяхното решение, тъй като нито един от официално посочените
в заповедта на подуправителя не представляват неоспорим факт,
нито са от компетентност и естество да бъдат регулирани от Банков
надзор.


Нито пък въвеждането на
квестори ги отстранява като причини. По-скоро решението е вземане
на страна в един спор, по същество небанков, а вътрешнодружествен
- следователно, решим само от общото събрание на акционерите.


Ще се проведе ли общото
събрание на акционерите на МОБ Св. Никола на 9 февруари?


- Общото събрание на акционерите
на 9 януари, насрочено с решение на УС и по искане на акционери
на банката в лицето на Митко Събев като президент на Юкос
и Петя Славова като президент на Феста, е оповестено
в съответствие с всички изисквания на Търговския закон и същият
не посочва орган, основание и процедура, по която който и да е
би могъл да го отменя. Така че обнародваното в петъчния брой на
Държавен вестник обявление от квесторите, с което
го отменят, освен че е професионално харакири за тях, представлява
и грубо закононарушение дори поради факта, че към момента на обнародването
същите даже не са вписани в регистъра на съда като такива, поради
което по закон не са и встъпили в каквито и да е правомощия.


Какви надежди възлагате
на това общо събрание?


- Все още съм оптимист,
че разумът и реалните икономически интереси могат да надделеят,
а то значи на общото събрание да бъдат представени и акционерите
около Юкос, за да бъдат съобразени неговите решения
с общия интерес. Защото общият интерес е общата ни собственост
върху банката и общите ни очаквания за печалби от нея.


Смятате ли, че някои акционери
на банката ще се опитат да атакуват легитимността на общото събрание?
Какви могат да бъдат мотивите им за това и какви са вашите аргументи
за неговата легитимност?


- Не мога да гадая какви
биха били действията на който и да е от акционерите, нито какви
биха били евентуалните претендирани основания, но съм сигурен,
че продължаването на личностния конфликт, появил се в средата
на декември миналата година, чрез каквито и да е средства, а особено
чрез съдебни, не е в интерес на банката и нейното бъдеще, и следователно
не е в интерес на никого от акционерите.


Какъв е размерът на реално
внесения капитал на банката и каква част от него е в акции с право
на глас?


- Реално внесеният капитал
на банката, без да навлизам в знаците след първата точка, е приблизително
4 млрд. лв., от които следва да извадим 1.1 млрд. лв. приносителски
акции, т.е. като акции с право на глас в капитала на банката е
налице квота от 2.9 млрд. лева.


Кои са най-големите акционери
на МОБ Св. Никола и кой контролира по-голямата част
от акциите с право на глас?


- Групировката около Юкос
безусловно е сред най-големите акционери в банката, тъй като контролират
пряко поименен капитал от около 230 млн. лв., който, съотнесен
към посочената цифра от 2.9 млрд. лв., надвишава 5-процентното
представяне, разрешено от закона.


Сложен е и проблемът с
притежаваните от Юкос пакети приносителски акции,
за чиято съдба съгласно дневния ред на общото събрание на акционерите
предстои да бъде взето решение.


Иначе сред акционерите
на банката няма такива, които притежават над 5% от капитала и
имат контрол върху нея.


Разбирането на ръководството
на банката е, че трябва да бъдат защитавани правата и интересите
на всеки един акционер, дори ако той притежава само една акция.
Последният не може да бъде ощетяван или заместван заради интересите
на когото и да е друг от по-големите акционери.


Защо до края на 1997 г.
не бе проведено акционерно събрание, което да приведе устава на
МОБ Св. Никола в съответствие с новите разпоредби
на закона и да вземе решение за трансформиране на акциите без
право на глас в акции с право на глас, така както изискват чл.
6 и параграф 4 от Закона за банките?


- Действително с решение
на УС на банката и в изпълнение на новия Закон за банките беше
насрочено общото събрание на акционерите за 16 декември 1997 година.


След дискусия с представителите
на Юкос в ръководството на банката и с оглед да им
се даде време сами да решат съдбата на акционерното си участие,
свързано и с притежаваните от тях приносителски акции, това общото
събрание на акционерите не беше оповестено и не беше проведено.


Друг е въпросът, че съгласно
устава на банката при наличието на нормативни промени в банковото
и гражданско законодателство същите се смятат и за промени в устава
на банката и без провеждане на общо събрание.


И трети въпрос е, че на
общо събранието на акционерите, проведено през април 1997 г.,
т.е. преди влизането на новия Закон за банките в сила, бидейки
в известност за очакваните промени, акционерите промениха устава
на банката в частта му, касаеща приносителските акции, давайки
свободно право на техните притежатели без ограничение от уставна
гледна точка да се впишат в книгата на акционерите, като трансформират
акциите си в поименни.


Досега никой притежател
на приносителски акции не се е възползвал от това си право, а
не е по силите и задължението на УС да извърши сам трансформацията.
Така че от тази гледна точка законът не е нарушен, но тъй като
от 31 декември нататък в банката не може да има приносителски
акции, възниква въпросът каква да бъде съдбата на тези акции и
на тези акционери, така е да бъдат запазени както интересите на
поименните акционери, така и интересите на приносителите и съответната
буква на закона.


Именно поради това този
въпрос е включен като точка от дневния ред в насроченото за 9
февруари общо събрание на акционерите.


Има ли банката книга на
акционерите, която да е водена съгласно изискванията на БНБ и
която точно и ясно да отразява всички досегашни промени в собствеността
върху акциите върху банката?


- Да, банката има книга
на акционерите, водена съгласно всички изисквания на Търговския
закон, и в нея са отразени всички промени, които са поискани от
притежателите и разпоредителите на акции и подлежат на вписване
в нея.


Тази книга на акционерите
и в момента е в ръцете на назначената от Банков надзор
комисия в МОБ, която извършва пълен преглед, но не касателно законосъобразността,
която е неоспорима, а касателно счетоводните характеристики, които
не са предмет на Търговския закон.


Междувпрочем, със или
без книга на акционерите, правата на акционерите са защитени от
момента, когато са получили временно удостоверение, респ. акция,
отразяваща броя на закупените от тях гласове и права, а при нарушения
във воденето на книгата на акционерите, лицата, които я водят
и заверяват, т.е. изпълнителните директори, подлежат на административни
глоби.


Но за да не възникват
никога повече такива слухове и претенции, ръководството на банката
е предложило книгата на акционерите да бъде съхранявана и всички
вписвания и елементи от нея да бъдат извършвани при нотариус и
при спазване на строго заложен в инструкцията ред.


Какви са причините клонът
във Варна да бъде изключен от сетълмента?


- При извършване на проверка
от централата в клон Варна, според ръководството на
банката, бяха констатирани сериозни нарушения и с цел нормализация
на дейността му бяха извършени някои кадрови и административни
промени, сред които и възстановяването на обичайната банкова практика
- прякото разплащане да се осъществява през централата.


На какво основание блокирахте
сметките на Юкос?


- В клона във Варна беше
констатиран кредит, отпуснат без подписа на изпълнителните директори
и без единодушно решение на УС, както изисква законът, в полза
на Черноморско злато - Поморие АД в размер на около
2 млн. щ. долара. Тоест този размер приблизително отговаря на
реално внесеното акционерно участие на Юкос, Феста
и другите фирми от групировката и за съжаление е обезпечен със
запис на заповед в полза на Черноморско злато, а не
на банката.


Изхождайки от това, че
президентът на Юкос и президентът на Феста
са членове на борда на директорите на Черноморско злато,
и с оглед реалното обезпечение на кредита, както и за да не се
наложи банката да провизира в пълен обем - което би довело до
рязко влошаване на нейната капиталова адекватност - УС блокира
парични средства на Юкос и Феста.


Разбира се, блокира е
условно казано, тъй като тези фирми са отправяли платежните си
нареждания по тези суми само чрез телекси, което не отговаря на
изискванията на Наредбата за плащания, и изпълнението им създава
опасност от двойно плащане.


Така или иначе, въпросът
към момента не е дискутабилен, тъй като съм информиран, че квесторите
на банката са деблокирали тези средства, което е тяхно право,
но и тяхна отговорност.


Съществуват ли противоречия
между отделните членове на надзорния съвет на МОБ Св. Никола
и какви?


- Да, между отделните
членове на НС се появиха по-скоро личностни конфликти, отколкото
принципни противоречия, които за съжаление доведоха до реалното
блокиране на дейността му и това е една от причините за свикване
на общото събрание на акционерите.


Вие сте един от хората,
които са присъствали на преговорите с представителите на Юкос
и Феста. Защо не се стигна до споразумение? По кои
въпроси страните не постигнаха съгласие и каква е според вас причината?


- Два бяха въпросите,
по които участниците в срещата не можаха да се споразумеят.


Единият въпрос беше повдигнат
от представители на Юкос и Феста в категорично
ултимативна форма и беше искането банката да се поеме от квестори.
Останалите акционери и членовете на ръководството не приеха това
искане, отчитайки възможните негативни отражения върху авторитета
и състоянието на банката.


Вторият въпрос, повдигнат
от г-н Цветан Начев, беше желанието на акционерите, които го подкрепят,
преди да бъдат извършени каквито и да е кадрови промени, на хората,
които предстои да бъдат освободени, да бъде изказана заслужена
благодарност и дадена висока оценка. Искането изхождаше първо
от факта, че банката оцеля в най-трудните години за българското
банково дело, и, второ, от факта, че за 1997 г. банката има положителен
резултат.


Оценката на Юкос
по отношение на ръководството рязко се различаваше и така беше
пропуснат един шанс за цивилизован диалог или за цивилизована
раздяла.


Вашият колега в надзорния
съвет г-н Любен Гоцев споделял ли е позицията си по противоречията
в МОБ Св. Никола и каква е тя, ако, разбира се, е
възможно да ни кажете?


- Господин Гоцев, бидейки
човек високоморален и високоотговорен, винаги се е стремял да
не допуска разгорещяване на страсти и личностни конфликти, като
се стъпва на основата на разработването на различни правилници
за дейността на отделните органи.


За съжаление, личните
му качества и личният му авторитет не се оказаха достатъчна преграда
пред характеровите особености и злонамерената дребнавост, проявена
от различни членове на УС и НС. За мое огорчение не сме имали
с него лични контакти през последните два месеца и не зная каква
е сегашната му позиция и вариант за излизане от конфликта вижда
той, но съм сигурен, че той дълбоко го изживява и изстрадва.

Facebook logo
Бъдете с нас и във