Банкеръ Daily

Общество и политика

Спортното министерство започва Нaционална програма за превенция на зависимости и агресия сред младите

Министерството на младежта и спорта стартира за четвърта поредна година Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 г. като инструмент за изграждане на социално отговорно поведение в съответствие с принципите на Закона за младежта, приоритетите на Националната стратегия за младежта (2010-2020) и европейската политика за младежта. Пoлитиките за младите хора на национално ниво се създават с цел инвестиране в младежта като значим социален капитал.

Основният приоритет е осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за личностна, професионална и социална реализация на младите хора в страната, чрез изграждане на социално отговорно поведение и превенция на различни форми на зависимости и/или агресия.

Пряка целева група на Програмата са млади хора между 15 и 29 години.

Осигурените средства за изпълнение на Програмата за 2020 г. са в размер на 2 000 000 (два милиона) лева, разпределени в две направления.

Направление 1 е с бюджет от 700 000 лв., разработено като мярка за активно въздействие върху младите хора в страната. Кандидатите могат да разработват проектни предложения за организиране и провеждане на национални информационни кампании на следните теми:

-          превенция на хазартната зависимост сред младите хора;

-          превенция на различни форми на зависимости (наркотици, тютюнопушене, алкохол, интернет, видео игри и др.)

-          превенция на агресията сред младите хора (насилие, език на омраза, дискриминация, расизъм и др.).

Дейностите по Направлението следва да се реализират в рамките на 6 месеца след 1-ви май 2020.

Направление 2 с бюджет от 1.3 млн. лв. е разработено като мярка за въздействие и промяна на поведенческите модели на младите хора, свързани с целите на Програмата. Проектните предложения следва да бъдат на следните теми:

-          превенция на хазартната зависимост сред младите хора;

-          превенция на агресията сред младите хора (насилие, език на омраза, дискриминация, расизъм и др.);

-          насърчаване на здравословен начин на живот.

Дейностите в рамките на Направлението следва да се реализират в рамките на 3-5 месеца след 15-ти май 2020.

За изпълнение на проекти по Програмата могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза.

До момента чрез дейностите по Програмата от 2017 г. до днес са финансирани 147 проекта на младежки организации и спортни клубове и са достигнати над 1 милион млади хора от цялата страна. Бяха реализирани над 300 кампании на местно и национално ниво. Проведени бяха над 500 събития на открито. Организирани бяха множество дни на отворените врати за запознаване на младите хора с различни видове спорт. В резултат някои от тях продължават да тренират активно и днес. Направиха се над 400 кръгли маси, дискусии, работа по групи. Организирани бяха стотици обучения, форуми и информационни дни.

Програмата през трите години от съществуването й акцентира върху проблемни теми от изключителна важност за съвременното ни общество – рисковото поведение и различните форми на зависимости (към цигари, алкохол, наркотици, лекарства, хазарт, интернет, телефони, телевизия и други) сред младежите.

През 2019 година Програмата достигна и до 9260 души в неравностойно положение. През миналата година бяха проведени 198 прояви със спортен характер за насърчаване на здравословния начин на живот и/или за превенция на рисковото поведение сред младите хора и 179 демонстрации и публични събития за представяне и популяризиране на различни възможности за практикуване на спорт в свободното време като алтернатива на рисковото поведение, в които бяха обхванати над 19 000 младежи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във