Банкеръ Weekly

Общество и политика

СМЕТНАТА ПАЛАТА НАСЪРЧАВА ОДИТОРИТЕ НА БНБ

Скоро БНБ ще посрещне
първия си независим международен одит след въвеждането на Валутния
борд. Според г-жа Надежда Сандолова, ръководител на отделение
Централна банка и държавен дълг в Сметната палата,
досегашните проверки са констатирали значителни проблеми с методологията
на счетоводната отчетност в Народна банка. Тези заключения са
потвърдени и от одиторите на Делойт и Туш. Така че
един от най-важните въпроси пред БНБ е по-бързо да изгради модерна
отчетна система, след като в България все още не съществува специален
счетоводен стандарт за Централната банка.


Според г-жа Сандолова
одиторите ще се сблъскат и с проблема как най-точно да анализират
и оценят 1997 г., когато по отношение на Централната банка действаха
два принципно различни устройствени закона и тяхната смяна бе
съпроводена с балансово разделяне на институцията. Затова в Сметната
палата разчитат на една по-задълбочена координация с одиторите.
Проблем са различните подходи, които те използват. Например Сметната
палата проверява единствено законосъобразността и целесъобразността
при използването на бюджетните средства и изяснява основните икономически
отношения на БНБ - на първо място, договорите за външно възлагане,
както и изпълнението и осчетоводяването на бюджета. Целта е да
се оцени размерът на превишението на приходите над разходите на
БНБ, което формира нейните задължения към Министерството на финансите.
В тази точка се пресичат интересите на Сметната палата и на международните
одитори, оттук възниква и тяхното желание за по-тясна координация.
Вече споделихме с одиторите констатациите от предишните
проверки и направените тогава препоръки, посочи Надежда Сандолова.
- Така им помагаме да се съсредоточат върху проблемите, чието
разрешаване е от особена важност за Централната банка. Смятаме,
че препоръките, които международните одитори ще изведат в своя
доклад, ще подпомогнат УС на БНБ при усъвършенстването на системата
за управление, толкова необходима при приемането на най-целесъобразните
управленски решения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във