Банкеръ Weekly

Общество и политика

СЛЕДЕНЕ НА РИСКА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ


Признаците на глобална финансова нестабилност напомниха
още веднъж на инвеститорите да разгледат активите си като комбинация
от поети рискове.


Състоянието на портфейла би проличало най-ясно в
различни аспекти с помощта на матрица, която третира рисковете
в тяхната съвкупност. Така данните от сумарните редове по разрезите
могат във всеки момент да се съпоставят с утвърдени нормативи.
Същевременно нормативите могат да се илюстрират в един теоретичен
(моделен) портфейл, към който текущият може да бъде сведен на
практика чрез пазарни операции.


Така за всеки важен параметър на финансовите авоари
могат непрекъснато да се съпоставят три стойности: твърда
цифра, зададена като норматив (benchmark) от инвеститора в обикновен
списък; максимално приближена до нея, защото я илюстрира, текуща
стойност от жива таблица в матричен формат, съдържаща
набор от теоретично подбрани, но действително предлагани на пазара
инструменти - моделен портфейл (benchmark portfolio); текуща стойност
от жива таблица (в същия формат) на действително притежаваните
активи - текущ портфейл.


Управлението на риска, който носят финансовите активи
(investment securities portfolio), има своята специфика. Но не
бива да се забравя, че то е и част от общата задача за управление
на рисковете в активите (а тя обхваща и рисковете от предоставени
заеми, от инвестиции в реалната икономика и т.н.).


Матрица за управление на риска


Матрицата дава две таблици близнаци: за моделния
портфейл и за действителните авоари. Ако стойностите на параметрите
в тях се сравнят (чрез еднакво направени разрези и сумарни редове)
с твърдите нормативи, в първия случай ще се установи
съответства ли моделният портфейл на групата нормативи, а във
втория случай - отклоняват ли се текущите стойности от нормативните.


Видовете финансови активи са равнопоставени - така
критериите за всеки вид риск обхващат целия портфейл и се сравняват
алтернативи.


В образеца са избрани активи, общи за авоарите на
най-различни институции. Обхватът при конкретните инвеститори
е по-широк: злато, най-вече в наличност, чиято роля като финансов
актив (security) проличава при глобални сътресения; корпоративни
книжа, и т.н.. Кръгът на валутите и на страните емитенти би могъл
да включи местната валута и собствената страна. Могат да се отразят
и активи, поверени на външни за институцията управители.


В практиката невинаги и не всички подлежат на нормиране.
Затова има две колони: в едната нормируемата част от авоарите
е приета да съответства на 100%, а в другата е посочен общият
им размер.


Изготвяне на таблиците


Попълването на таблицата с текущия портфейл не е
трудно, стига да се спази еднаквият подход към активите. Трябва
да е ясен и кръгът от финансови активи (в нашата Централна банка
например за финансовото или емисионно управление той е обособен
отделно от този на кредитното или банково управление).


По-сериозна трудност представлява таблицата с моделния
портфейл. Той онагледява нормативите и същевременно дава обхвата
на активите, към които управителят на резерва би могъл да се оттегли,
с което се премахва и поетия от него и толерираният допълнителен
риск. Преминаването към неутрална за управителя позиция обаче
не означава, че изходният риск, поет от инвеститора и онагледен
в стойностите на моделния портфейл, е отстранен. Моделният портфейл
би трябвало да отчита и възможността да се премине към напълно
ликвидна форма - наведнъж или постепенно. Коя е напълно ликвидната
форма, ще прецени инвеститорът - за някого е може би твърда
валута в нейния първообраз.


За разлика от текущия моделният портфейл трябва да
има (приблизително) постоянни стойности на нормируемите параметри
и непостоянен състав. Едновременното съблюдаване на двете изисквания
се налага от промените, които настъпват в портфейлите с течение
на времето - нужно е активите непрекъснато да се подновяват, тъй
като във всеки момент времето, оставащо до предстоящи касови притоци
от тях, намалява. За текущия портфейл това обаче не е задължително
нито като цяло (управителят разполага с толеранс на отклонение
и може да избира най-благоприятен момент за едно подновяване,
което при това води до разноски), нито по отношение на отделните
компоненти на портфейла (може да обновява едни части от него по-бързо,
други по-бавно, за трети - да изчаква падежа).


Решението на задачата е в непрекъснати теоретични
сделки в моделния портфейл. Например за тримесечен щатски T-bill
трябва да се въведат пазарните данни за последната му емисия и
те да се актуализират непрекъснато до предлагането на нова емисия.
И тогава тя ще заеме мястото на предходната и ще бъде третирана
по същия начин, докато се яви следваща. Информационните агенции
дават екранни страници с непрекъснато променящи се пазарни данни
за инструменти по списък, който също се актуализира след всяка
нова емисия за някой вид инструмент.


Инвеститорът сам ще избере такава или друга илюстрация
за своя норматив, но трябва да може своевременно да я подновява
с инструменти в същото състояние, при това достъпни на пазара.
Теоретичният портфейл трябва да се структурира така, че да е практически
осъществим. Текущият портфейл трябва да придобие неговия състав
и пропорции, като запази общия си размер.


Един от начините да се започне експериментът е, като
в началния момент моделният и текущият портфейл съвпаднат - моделният
портфейл просто трябва да бъде копие на текущия. Изготвя се жива
таблица с данните от текущия портфейл. След това текущите стойности
на кръга параметри, които инвеститорът смята да нормира, се утвърждават
като временни нормативи - така едновременно се изготвят и списъкът
с нормативите, и моделният портфейл. Живата таблица
се дублира и дубликатът се утвърждава като моделен портфейл. От
този момент обаче ще започне разминаването му с текущия, включително
и по общ размер. За да се поддържат стойности, адекватни на приетите
временни твърди нормативи, необходимо е в моделния портфейл активите
непрекъснато да бъдат подновявани с аналози. Промяната на активите
в текущия портфейл обаче ще зависи от управителя. При този подход
в началния момент ще се избегне едно силно разминаване между текущите
и нормативните параметри.


Описаният начин вероятно няма да се приложи в чист
вид. Възможно е да не се намират във всеки момент данни за всеки
от активите в текущия портфейл. Пробата за съставяне на моделен
портфейл е проба и за възможността да се прави непрекъсната актуализация.
Опростяването на моделния портфейл ще започне още в началния момент.
Броят на активите в него ще стане по-малък от този в текущия,
а дяловете им - по-уедрени. Това няма да навреди, тъй като съпоставката
между двете таблици се прави не ред по ред, а по сумарните редове
за различните разрези. По-късно, в процеса на оптимизация на моделния
портфейл, на базата на наблюдаваните разлики между неговите параметри
(илюстриращи нормативите) и съответните параметри при текущия
портфейл, може да се определи допустимият толеранс.


Моделен портфейл може да бъде съставен и на основата
на инструменти, за които има непрекъснато актуални пазарни данни.
Така ще се упражни работата с жива таблица за моделен
портфейл и по-късно да се търси адекватност с текущия портфейл.
Тук също може да се подходи по-практично: да се подберат илюстративни
инструменти, съответстващи поне приблизително на текущите финансови
активи на инвеститора.


Няколко общи забележки


Посочените с думи в примерите места на цифрите за
показатели, които биха подлежали на нормиране, показват кои параметри
обикновено се нормират като показатели на риска. За разграничаване
между двете задачи по управление на риска - безопасност и ликвидност
- показателите, отнасящи се до първата, са маркирани с името на
съответния риск, а отнасящите се до втората - с (ликвидност).
С главни букви са означени местата на параметри на целия портфейл,
а с малки - на параметри на части от него.


В изходната позиция в общия сумарен ред за цялата
нормируема част това проличава по отношение на лихвения пазарен
риск - величината времетраене, или среден период
(duration, average period). Колона V дава немодифицираното
времетраене (претегления през сегашната стойност на
всеки касов приток среден срок до падеж на касовите притоци),
а колона W - модифицираното времетраене (същия среден
период, разделен на сумата от единица и превърнатата в десетична
дроб доходност). Параметрите на този риск за отделните части на
портфейла и параметрите за другите рискове ще проличат при сортирането
на таблицата за различни разрези.


Със zzz са маркирани всички други места
в таблиците, където има цифрови данни - първични, въведени ръчно
или чрез жива връзка, и производни, получени чрез
вграждане на формула. За два инструмента (току-що емитирани)
са дадени произволни цифрови примери. Съвпадението на немодифицираното
и модифицираното времетраене при малки дробни числа е от закръглянето.


При оптимизацията ще се стопяват разликите между
твърдите нормативи в списъка и илюстрациите им в моделния
портфейл. Тези разлики, ако не са съществени, не трябва да смущават
дори в случай, че се увеличат - очевидно те са една от причините
както нормативите, така и моделните портфейли периодически да
се преразглеждат.


Инвеститорът може да има предпочитания за оценка
на активите си. Така, при срочните депозити той вероятно ще приеме
времетраене, равно на срока до падежа, пазарна цена в проценти,
равна на 100 (би могъл обаче да си постави и въпросът уместно
ли е да експериментира с хипотетична цена на аналогичен депозитен
сертификат); при депозити на виждане по текуща сметка дата на
падежа днес, времетраене нула и пазарна цена 100.
Същото може да приеме и за банкнотите, но може при по-различна
гледна точка тук да предпочете времетраене n дни равно
на срока, необходим за превръщане на наличността в банкноти в
наличност по депозитна сметка (текуща), а дори и за цената да
отчете отстъпката за такава услуга.


Стандарният набор от показатели може да претърпи
модификация. Например, при сегашните функции на БНБ като Валутен
борд валутният риск се свежда към риска на политиката. (Това ще
проличи, ако колоната O валутен курс се
дублира в двете таблици с колона, приравняваща към златни франкове
или унции, или пък към специални права на тираж или
друга кошница, и картината се разгледа в движение.)


(следва)

Facebook logo
Бъдете с нас и във