Банкеръ Daily

Общество и политика

Синдиците възроптаха срещу ремонта на Търговския закон

Несъгласие с някои промени в Търговския закон, предложени от кабинета, изрази Асоциацията на синдиците в България. Пуснатият от правосъдното министерство за обществено обсъждане проект е изготвен съвместно с Европейската комисия и съдържа сериозен пакет от изменения и допълнения в уредбата на несъстоятелността и оздравяването на фирмите. Промените са в изпълнение на изискванията на  Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаването на задължения и забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения.

 

Основните мотиви на вносителите са липса на ограничение за броя процедури по продажба на имущество и недостиг на прозрачност в провежданите от синдиците процедури по осребряване, което води до ненужно удължаване на производството по несъстоятелност и продажби на изключително занижени цени, ощетяващи кредиторите. От асоциацията смятат обаче, че някои предложения ще ощетят кредиторите на несъстоятелността, тъй като дават предимство на индивидуалните кредитори. Професионалното сдружение възразява и срещу отнемане правомощието на синдика да извършва публична продан чрез пряко договаряне.

Първата група промени, срещу които възразяват синдиците, е мотивирана с нуждата от постигане на бързина на производството по несъстоятелност и засяга режима на спиране на образуваните по отношение на същото имущество изпълнителни производства. Предвидени са изключения от правилото за спиране на завареното индивидуално принудително изпълнение по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) върху имущество на длъжника, в случаите, когато вече има обявен купувач. В момента изключение от принципа за спирането на завареното индивидуално принудително изпълнение при образувано производство по несъстоятелност е налице

само по отношение на публичните вземания, събирани по реда на ДОПК. 

"По този начин, от една страна, се избягва ненужното повторно извършване на продан на същия актив в производството по несъстоятелност и свързаните с това разходи, а от друга страна се постига бързо удовлетворяване на кредиторите на несъстоятелността чрез разпределение на получената сума от проданта по ГПК, след приспадане на разходите за нея", мотивират се вносителите. 

От Асоциацията на синдиците смятат обаче, че "новата редакция напълно основателно внася смут сред лицата, които са участници в производството по несъстоятелност". И се аргументират с това, че имущество от масата несъстоятелността "се предава на личните интереси на конкретен кредитор, образувал изпълнително производство, за сметка на останалите кредитори на несъстоятелността, сред които са и работниците и служителите на обявеното в несъстоятелност дружество".

Синдиците възразяват и срещу предложението постъпилите суми от проданта, получените над размера на обезпечението суми и удържаните задатъци, да се внасят в масата на несъстоятелността едва след приспадане на таксите и разноските по проданта. Според професионалната организация това е напълно и само

в интерес на индивидуалното изпълнително производство

за сметка на производството по несъстоятелност.

"Това правило е в пълна колизия с интересите на кредиторите. А и в крайна сметка по този начин се противоречи на изначално заложената концепция на производството по несъстоятелност – а именно да бъде съдебно производство, в което се удовлетворяват всички кредитори, като се вземат предвид техните привилегии и ред на удовлетворяване, установени в ТЗ, а не паралелното водене на индивидуални принудителни производства от всеки кредитор", заявяват синдиците. 

Несъгласието им поражда и премахването на възможността да извършват публична продан чрез пряко договаряне или чрез посредник. Приведен е доводът, че възможността за преки преговори на синдика е основен израз на властническо правомощие, предоставено му закона още с неговото създаване. Според асоциацията то дава възможност за по–бързото и гъвкаво осребряване на имущество, включено в масата на несъстоятелността.

"Чрез това правило е отчетено, че в търговското предприятие може да са включени най–различни активи, чието осребряване се характеризира със съответните особености, които по този ред могат да бъдат съобразени от синдика. И така тяхното осребряване да се осъществи значително по-улеснено. Неговото премахване е не само необосновано и неправилно, но в противоречие с една от идеите на закона за изменение и допълнение на ТЗ, а именно производството да се развива по –бързо, защото липсата на правилото само и единствено ще забави развитието му", се казва в становището на Асоциацията на синдиците. 

Макар и съществени, тези възражения на синдиците

засягат малка част от предложените промени в Търговския закон (ТЗ).

С тях се създават общи норми относно сроковете за подаване на въззивна и на касационнна жалба (когато се наложи) срещу което и да е от решенията по делото по несъстоятелност, внася се яснота за началния момент на течението им и се въвежда регулация по отношение на сроковете за подаване на отговор на жалбите.

Сроковете за обжалване са обвързани от оповестяването на решенията в ТЗ, тъй като този способ на съобщаване е по-бърз и по-сигурен от връчването на съобщения по реда на ГПК. Премахнати са процедурите за призоваване на длъжника чрез призовка, а на кредиторите - чрез обнародване в "Държавен вестник". Молбите за откриване на производството - на длъжника и на кредиторите срещу същия длъжник - ще може да бъдат разгледани в рамките на едно производство. 

Въвежда се опция за предварително осребряване от синдика на актив на длъжник с разрешението на съда, с цел осигуряване на разноските по несъстоятелността, ако те не бъдат внесени от заинтересованите лица. Разширява се и кръгът на лицата, които могат да ги предплатят разноските – както кредиторите, така и всяко лице, което има правен интерес от реалното развитие на производството по несъстоятелност. 

С цел бързо стабилизиране на решението за откриване на производството по несъстоятелност началната дата на неплатежоспособност/свръхзадълженост отпада като елемент от фактическите състави на исковете срещу увреждащи сделки.

Намалява се размерът на държавните такси

по исковете за защита на масата на несъстоятелността, което ще стимулира синдиците да ги предявят.

Осребряването на имуществото ще може да става с продажби чрез електронен публичен търг. Синдикът ще може да провежда едновременно множество продани на различни обекти от масата на несъстоятелността. Урежда се и възможността купувачът кредитор да упражни правото да прихване продажната цена с вземането си, само ако вземането му е безспорно и изискуемо. 

С цел противодействие на недобросъвестно поведение на страните в производствата по несъстоятелност и стабилизация отпада институтът на първото събрание на кредиторите, тъй като изготвеният по данни от търговските книги списък често не е актуален, или събрание просто не се провежда. Събранието на кредиторите за избор на постоянен синдик ще се свиква едва след одобряване от съда на първия списък на приетите вземания, с който истинските кредитори са идентифицирани. Завишават се и критериите към лицата, които могат да бъдат синдици. 

Усъвършенства се производството по стабилизация, създадено с промените в ГПК преди 5 години. Новост е отпадането на института на надзорния орган, което ще намали разходите за длъжника и ще му осигури самостоятелност в процеса на стабилизация. Обособява се за пръв път правна уредба на несъстоятелност и опрощаване на задължения на физически лица предприемачи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във