Банкеръ Weekly

Общество и политика

СИНДИЦИТЕ ЩЕ СТАВАТ СЪСЛОВИЕ

Трябва да има отделен закон за синдиците, заяви през изминалата седмица премиерът Иван Костов. По този повод той събра на спешна среща министъра на правосъдието Васил Гоцев, председателката на ПГ на СДС Екатерина Михайлова и сините депутати Иван Димов, Димитър Абаджиев и Петър Рафаилов един ден преди проектът за промени в част четвърта Несъстоятелност на Търговския закон да бъде приет на първо четене. Предполага се, че бързината, с която бе предприет този ход, е резултат от желанието на премиера колкото се може по-бързо да се приключи с несъстоятелността на фалиралите банки.


Тоталната криза в банковия и реалния сектор доведе до утвърждаването на една нова, непозната в съвременната българска история до 1994 г. професия - синдик. Оттогава изминаха близо четири години, но за това време професията синдик не успя да получи полагащата й се популярност. Вероятно защото синдикът твори в условията на несъстоятелност, при които производството или вече е замряло, или в най-добрия случай има затихващи функции от някогашната активна дейност.


Дейността на банковия синдик е регламентирана от глава пета Несъстоятелност от Закона за банките. В същия закон чл.95 гласи: Доколкото в тази глава няма особени разпоредби, прилагат се съответно разпоредбите на част четвърта Несъстоятелност от Търговския закон. Въпреки наличието на двата закона, не са малко белите петна в дейността на синдика. Законодателите са компенсирали пропуските с разпоредбата на чл.660 (1), който гласи: Синдикът е длъжен да осъществява правомощията си с грижата на добър стопанин. А, както е известно, първоначалната му грижа е да изясни задълженията и вземанията на повереното му дружество (банка) и да уточни неговите кредитори. Затруднението при уточняването на кредиторите идва и от факта, че синдикът поема своите задължения на тъмно. В нормативните актове, регламентиращи неговата дейност, никъде не е записано, че квесторът или директорът на предприятието трябва да сдаде поста на синдика. В повечето случаи той научава дори името на своя предшественик единствено от заварените документи.


Според управляващото мнозинство на ОДС дейността на синдиците не е регламентирана както трябва в Търговския закон и затова е необходимо да бъде създаден специален закон. Министърът на правосъдието Васил Гоцев пък поясни, че с новия нормативен акт ще се създаде съсловие на синдиците, което да има своите права и отговорности подобно на експерт-счетоводителите. Новите предложения са синдиците да се назначават от съда по списък, одобрен от министъра на правосъдието. Досега те се избираха по незнайни критерии от всеки окръжен съд, който разполага със съответния списък. Така се стигна до ситуацията да има синдици на предприятия, които са дори със средно образование. За разлика от тях колегите им в банките ще продължат да се назначават от съда по списък, одобрен от БНБ.


Всеобщо е мнението, че за да има по-ефективен контрол над дейността на синдиците, те би следвало да се отчитат основно пред събранието на кредиторите, а не както досега - пред съда по несъстоятелност. По този начин ще се избегнат нарушенията, които водят до накърняване на масата на несъстоятелността, тъй като кредиторите са по-заинтересовани да получат своите вземания и няма да позволяват своеволията на синдиците с лека ръка.


На практика с проекта за изменение и допълнение на част четвърта в Търговския закон се отстраняват непълнотите в правната материя по фалитите на търговските дружества. Целта е да се постигне по-добра защита на кредиторите, да се улесни събирането на вземанията им и да се дадат по-пълни гаранции за упражняване на процесуалните им права. По време на дискусията в парламента спор предизвика предложението за нов чл. 70а в Търговския закон, според който учредителят на еднолично дружество с ограничена отговорност, както и лице, придобило всички дялове или акции от ООД или акционерно дружество, ще отговарят за задълженията на дружеството с цялото си имущество. Според депутати от левицата този текст е скандален и няма аналог в световната юридическа практика. Според Васил Гоцев обаче с този текст ще се води борба с прането на мръсни пари.


Някои от предвидените изменения в Търговския закон поясняват и случаите, в които може да се открие производство по несъстоятелност. Банковите синдици обаче са на мнение, че в законопроекта това не е направено много прецизно и предлагат да се промени изискването за установяване на безспорност на вземането, което сега забавя прекомерно процедурата по разглеждането на молбата за откриване на производство по несъстоятелност. Освен това те предлагат държавната такса да се плаща от кредитора, когато той подава молбата за откриване на производство по несъстоятелност в съда. Досега това изискване не съществуваше. Така понякога се стигаше до неоснователните искове за откриване на съдебна процедура по несъстоятелност.


Банковите синдици предлагат да се обсъдят три основни въпроса, за да се улесни този процедурата по несъстоятелност в Търговския закон. Единият е правото на банката да се удовлетвори от своите длъжници, което досега не съществуваше като правна норма. В приетия на първо четене законопроект за промяна на IV част от Търговския закон също не се предвижда такава възможност. Добре е да се напомни, че голяма част от вземанията на банките са или необезпечени, или длъжниците не разполагат с достатъчни активи, които да покрият дълга при евентуалното им обявяване в несъстоятелност.


Следващото предложение на банковите синдици е да се създаде нов текст, който да урежда продажбата на акциите на обявената в несъстоятелност банка в други дружества. Досега Търговският закон пропускаше тази възможност.


Не на последно място по важност е предложението синдикът да може да предоговаря условията по кредитите в частта им за финансови отстъпки (сконто), които биха облекчили обслужването на дълговете. Едва ли обаче подобно предложение ще издържи в пленарната зала на парламента, като се има предвид желанието на управляващото мнозинство да се спре разграбването на фалиралите банки. Още повече че синдиците и сега използват всички вратички в законите, за да постигнат споразумение с длъжниците.

Facebook logo
Бъдете с нас и във