Банкеръ Weekly

Общество и политика

СИЛНИТЕ КОЛЕБАНИЯ В ДОХОДНОСТТА НА ДЦК ОТШУМЯХА


Средната доходност на дванадесетмесечните ДЦК, продавани
чрез организираните от БНБ аукциони, се покачва. Интересът на
инвеститорите към покупки на книжа с такава срочност чувствително
намаля. Обявените за продажба едногодишни сконтови книжа на двата
търга през октомври останаха непродадени. На 14 и 28 октомври
Министерството на финансите обяви за продажба ДЦК, съответно с
номинал с 17 и 15 млрд. лева. Удовлетворени бяха поръчки само
за 11.87 млрд. лв. в първия ден и 10.25 млрд. лв. за втория търг.
Годишната доходност на тези книжа, която от май насам се движи
в тесни граници около 6.8%, в резултат на слабото им търсене,
се покачи на 7.3 процента. Нека да отбележим, че средната годишна
доходност от всички проведени през изтичащата година аукциони
за продажба на книжа с такава срочност е 7.27 процента. По поръчка
на Министерството на финансите Българска народна банка ще проведе
днес, 9 октомври, аукцион за продажба на едногодишни безлихвени
ДЦК с номинал 10 млрд. лева.


За разлика от доходността на дванадесетмесечните
ДЦК тази на три- и шестмесечните демонстрира устойчивост. На 2
ноември Централната банка проведе аукцион за продажба на тримесечни
сконтови ДЦК с обща номинална стойност 5 млрд. лева. Постъпилите
в БНБ поръчки възлизаха на 8.93 млрд. лева. Достигнатата минимална
цена от 98.69 лв. за 100 лв. номинал отбеляза покачване с една
стотинка спрямо цената от предишния аукцион. Максималната цена
от 98.73 лв. за 100 лв. номинал също се покачи с една стотинка
спрямо предишния търг. Среднодостигнатата продажна цена се задържа
на позицията от предишния аукцион - 98.70 лв. за 100 лв. номинал.
Така и ОЛП, определен на база на средната годишна доходност от
реализирането на тримесечни книжа на първичния пазар, запазва
стойността, достигната на 28 октомври от 5.28 процента. На това
ниво ще остане поне до 11 ноември. Тогава ще се изплащат спечелените
от провеждания днес (9 ноември) аукцион за продажбата на тримесечна
емисия безлихвени книжа, с номинал 5 млрд. лева.


Другият аукцион, на 2 ноември, бе за продажба на
шестмесечни безлихвени ДЦК с номинал 10 млрд. лева. За покупката
им се състезаваха 21.96 млрд. лева. Минималната цена се покачи
със 17 стотинки - от 97.01 лв. за 100 лв. номинал на предишния
търг до 97.18 лв. за 100 лв. номинал сега. Максималната цена се
понижи с три стотинки (от 97.33 лв. на 97.30 лв. за 100 лв. номинал).
Среднодостигнатата продажна цена остана почти без промяна. Тя
отчете покачване с една стотинка (от 97.25 лв. преди на 97.26
лв. за 100 лв. номинал). Така и средната годишна доходност се
понижи от 5.67 на 5.65 процента. Средната годишна доходност на
реализираните шестмесечни сконтови ДЦК през изминалите месеци
на 1998 г. е 5.91 процента.


През ноември БНБ ще проведе само един аукцион за
продажба на средносрочни ДЦК. Датата му е 13 ноември, датата на
емисията е 19 ноември, а срокът до падежа им е две години - на
16 ноември 2000 година. Количеството на книжата е 5 млрд. лв.
номинал.


Вторичният междубанков пазар на ДЦК през изминалата
седмица остана сравнително спокоен. В понеделник при четири сделки
първичните дилъри размениха ценни книжа с обща номинална стойност
2.24 млрд. лева. Във вторник ЗУНК-облигации, деноминирани в щатски
долари с номинална стойност 250 000 долара, се продадоха по 57.38
щ. долара за 100 щ. долара номинал. При друга сделка, сключена
същия ден, смениха собственика си ДЦК от редовните емисии с номинал
200 млн. лева. В сряда бяха сключени две сделки с валутните ЗУНК-ове.
В едната бяха продадени облигации с номинал 250 000 щ. долара
на цена 56.75 щ. долара, а при другата 18 000 щ. долара номинал
се размениха при 58.5 щ. долара за 100 щ. долара номинал. При
други три сделки в същия ден се реализираха ДЦК с обща номинална
стойност от 900 млн. лева.


В резултат на добрите новини от международните финансови
пазари в края на миналата седмица цената на ЗУНК-облигациите се
покачи. Котировките продава за 100 щ. долара номинал
се покачиха до 60 щ. долара, но сделки реално се сключваха на
нива между 58.5 и 59.5 щ. долара за 100 щ. долара номинал. В четвъртък
БНБ регистрира три сделки, сключени между първични дилъри на ДЦК.
При едната от тях 1 055 000 щ. долара номинал се продадоха по
57.15 щ. долара за 100 щ. долара номинал. При втората 250 000
долара номинална стойност се размениха по 58 щ. долара за 100
щ. долара и при третата - 100 000 щ. долара номинал на ниво 58.35
долара за 100 щ. долара номинал. Други две сделки с книжа от редовни
емисии ДЦК бяха сключени в четвъртък, като общата им номинална
стойност възлизаше на 19. млрд. лева.


В началото на седмицата (понеделник и вторник) Междубанковият
паричен пазар посрещна непривично спокойно 3 ноември - датата,
до която всички търговски банки трябваше да регулират салдата
по сметките си в БНБ, съгласно изискванията за поддържане на минимални
задължителни резерви. Предлагането на левов ресурс многократно
превишаваше търсенето. Лихвените нива, на които се разменяха междубанкови
депозити за срок до два дни, се понижиха до 2%, а на тези за срок
до една седмица - до 2.3 процента. Левовите дилъри предоставиха
свободния левов ресурс на тези нива, защото всеки непласиран лев
ще остане по безлихвената им сметка в Централната банка. През
втората половина на седмицата левовете леко поскъпнаха. Някои
от дилърите започнаха да се подготвят за предстоящите данъчни
плащания, които предстоят около 10-о и 14-о число всеки месец.
Търсенето на левове леко покачи цената им. Предоставеният ресурс
под формата на депозити и репосделки за срок до два дни поскъпна
и се движеше в границите между 2 и 2.3%, а в сделките със срок
до една седмица ресурсът се предлагаше срещу 2.5-2.8 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във