Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЩО Е СПЕКУЛАНТ И СТИГАТ ЛИ МУ 30 МИЛИОНА ЛЕВА ГЛОБА

С невероятна скорост Министерството на търговията
и туризма написа промени в законите за цените и спекулата


каре


Ремонтът на търговското законодателство,
дори ако претърпи някои изменения по пътя си към МС, е доказателство
за амбициите на Министерството на търговията и туризма да сложи
най-сетне ред в борбата със спекулантите и в общите принципи за
образуване на цените на стоките и услугите. Ако проектите на
двата закона бъдат одобрени от МС и гласувани от НС, ще се изправим
пред познати въпроси. Ще действат ли в новата си дреха промените
в двата закона. Дали находчиви търговци и контрольори
няма да открият веднага нови врати в полето? Ще бъдат
ли адекватни подзаконовите актове?


В новия дух на законовите текстове има нещо, което
смущава. Прекалена подозрителност се стоварва върху всички търговци
без разлика. В кюпа са и честните, и недобросъвестните.
В същото време твърде пестеливо е отделено място на потенциално
подкупните ревизори и контрольори, които много често са по-големите
мошеници. Какво ще стане тогава с борбата срещу спекулата?


край на карето


Невероятно бързите темпове, с които Министерството
на търговията и туризма подготви измененията и допълненията в
Закона за борба със спекулата и Закона за цените, стресна търговците,
за които основно са предназначени новите нормативни поправки.
Както заяви преди една седмица в интервю пред в.БАНКЕРЪ
заместник-министърът Александър Тасев, тези, които си позволяват
да спекулират с държавата и потребителите, вече ги очакват жестоки
санкции.


Новата дефиниция за спекулант е богата


В изменения и допълнен проектозакон за борба със
спекулата лошата дума вече е заменена с термина спекулативна
стопанска дейност, която е описана пространно. Като такава
дейност ще се третира всяка продажба на стоки с държавнорегулирани
цени, която нарушава нормативните актове, които ги регламентират.


За спекулативна ще се смятат и търговията на неразрешени
места, или след като на търговеца е отнет лицензът за място. Сега
отнемането на място става, при условие че то не е
използувано по предназначение, не е експлоатирано от лицето, което
е получило разрешение, или ако обществени нужди са наложили това.


В новата дефиниция има клаузи, които ще изправят
много търговци на нокти. Това са текстовете, според
които продажбата на стоки или извършването на услуги без издаване
на касова бележка, а при поискване - и на фактура, също вече ще
се смятат за спекула. Издаването на касови бележки и фактури,
които не отразяват реално платената от купувача цена, влиза също
в категорията на нарушенията.


Продажбата на акцизни стоки в обекти без електронен
касов апарат с фискална памет или на стоки, за които няма документ,
удостоверяващ произхода им, вече са деяния, също нарущаващи Закона
за спекулата.


Забранена е продажбата на безвъзмездните хуманитарни
помощи. Изключения ще бъдат допускани само когато дарителят е
пожелал това да стане, за да се използват приходите за друга цел,
разбира се - в съответствие с неговата воля.


Между спекулантите ще попадне и продавач, който при
покупката е издал на купувача документ за осигурено гаранционно
обслужване, но по една или друга причина гражданинът не го получава.
В този случай обаче е логично авторите на нормативния текст да
разграничат и отговорността на фирмите доставчици, които могат
съзнателно да заблудят продавача.


Конфискации и глоба до 10 милиона лева


Това са санкциите, предвидени за спекулантите. Стоката
им ще бъде отнемана в полза на държавата, а глобата ще бъде от
1 млн. до 10 млн.лева. Ако обаче друг закон предвижда по-тежко
наказание, ще бъде прилагано то. Когато се злоупотребява с условията
за продажба на лекарства и детски стоки, максималният размер на
споменатите глоби ще се удвоява.


Измененията в чл.5 на Закона за борба със спекулата
предвижда този, който санкционира, да има право да лишава от правото
да се упражнява дадена професия или дейност и да затваря обекта.
Срокът на наказанието е от 3 месеца до 3 години. Но за тези, които
повторят нарушението, санкцията трае от една до три години.


Наказания от 500 000 лв. до 1 млн.лева застрашават
отговорниците на обекти и управителните органи на предприятия
(или лица), които не прекратят договора с продавачи и управители,
наказани по реда на този закон, ако те го нарушат отново.


Контролът по спазването на бъдещия закон за спекулата
е възложен на министрите на вътрешните работи, на търговията и
туризма, на финансите и на специализиран орган за контрол по цените
и органите на местното самоуправление и местната администрация.


Появява се още една форма за регулиране на цените


В проекта за изменение и допълнение на Закона за
цените новостите са по-малко. Запазен е чл.10, който урежда формите,
под които може да се осъществи държавната регулация. Държавата
си запазва правото да определя фиксирани или пределни цени на
стоки и услуги, пределни надценки, отстъпки и комисиони, както
и минимални цени и защитни изкупни цени. Съхранена е клаузата
за определяне на правила и нормативи за образуване на цените,
включително и за калкулиране на разходи за производство и реализация.
Както досега, така и занапред държавата ще може да въвежда временни
забрани за изменение на цените на определени стоки и услуги, но
за не повече от шест месеца. Подобен регулатор между другото е
въведен и действа в много западноевропейски страни, но досега
у нас не е прилаган, въпреки че е предвиден в закона. Нов момент
е, че вече ще действат задължителни правила при образуването и
прилагането на цените, включително при сключването и изпълнението
на договорите за продажба на определени стоки или услуги. Както
е известно, преди седмици правителството прие 194-о ПМС, с което
регламентира сделките за 15 вида основни хранителни стоки. Вече
е задължително да се сключват договори между производител и търговец
за крайната продажна цена, а новите правила ще изчистят
в детайли договарянето и контрола.


Според чл.11 на закона МС провежда държавната политика
по цените и осъществява регулирането им. Тук също има допълнение
- правителството вече ще определя условията и реда за разрешаване
(лицензиране) на производителите, вносителите и търговците на
определени стоки и услуги, които засягат живота и здравето на
хората, растителния и животинския свят и околната среда.


До 30 млн. лева глоба - за неправомерно ценообразуване


Производители, вносители и търговци, които са злоупотребили
при образуването, съгласуването, обявяването, етикирането и прилагането
на цена, ще бъдат наказвани не както досега с глоба от 5 000 лв.
до 50 000 лева. Глобата ще варира между 100 хил лв. и 30 млн.
лева. В същия размер - 30 млн. лв., ще бъде и санкцията за нарушителите
на други три члена от действащия закон. Става дума за тези, които
злоупотребяват с монополното си положение при договарянето на
цените, не издават фактури или касови бележки в съответствие с
нормативните актове. Това е цената и ако продавачите
не уведомят своевременно купувачите и не договарят отбиви от цените
за продукция с изтекъл срок на годност. Още една категория нарушители
ще получава квитанция от 30 млн. лева. Това са търговците,
които не съхраняват три години информацията за образуване и изменение
на цените, регулирани от държавата, или не осигурят достъп и условия
за работа на контролните органи до магазини, складове, ателиета,
не предоставят платежни и други документи, отчети, справки и обяснения
за начина на формиране на държавно регулираните цени. При повторно
деяние и неизпълнение на задължителните указания, предписани от
контролните органи, ще им бъде забранявано да продават определени
стоки и ще бъдат затворени обектите им. В този случай може да
се прибегне до ограничаване или отнемане на лицензи.


Строго ще се отнася държавата и към длъжностните
лица и извънщатните сътрудници на контролните органи, които използват
или предоставят информация, която е служебна, производствена или
търговска тайна. Ако деянието им не представлява престъпление,
те ще бъдат наказани с глоба от 100 хил. до 30 млн. лева.


Безадресното название специализираният орган
за контрол по цените към Министерството на търговията и туризма,
което заменя навсякъде в текстовете Националната комисия
по цените към МС и Националната комисия по цените,
подсказва, че в скоро време правителството ще прави структурни
промени в тези звена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във