Банкеръ Weekly

Общество и политика

Сетиха се за обръчите в строителния надзор

Съдебната сага около небостъргача „Златен век“ в столичния квартал „Лозенец“ затъна в противоречиви становища и съдебни решения относно заповедта на ДНСК за спиране на строителството.

Засилване на държавния контрол върху качеството на строителството предвижда внесен от кабинета законопроект за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Закъснялата активност в тази насока е мотивирана от вносителите с "резултатите от извършени проверки на дейността на консултантите, упражняващи строителен надзор, и останалите участници в строителния процес и установените нарушения, свързани с незаконосъобразни оценки за съответствие на инвестиционните проекти, неправилно съставени актове и протоколи по време на строителството, както и неизпълнение на задълженията по ЗУТ, водещи до аварии в строителството, което е свързано със занижено качество на дейността им".

 

Целта на премените е осъществяването на по-ефективен контрол от страна на органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), по отношение на чиито правомощия са установени "непълноти". Конкретно, става въпрос за функциите на консултантите, които извършват оценка на съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняват строителен надзор. Прецизиран е обхватът на

оценката за съответствие на инвестиционния проект,

като в случаите на приемането й от експертен съвет на одобряващата администрация се съставя протокол, подписан от всички негови членове.

Законопроектът е в изпълнение и на одобрените с решение на Министерския съвет от 2018 г. мерки за трансформация на модела на административно обслужване, според които изискванията към консултантите и физическите лица от техния състав, чрез които се осъществява дейността по оценка за съответствие и строителен надзор, следва да са регламентирани със закон. С цел ясно определяне на задълженията на консултанта по време на строежа, са предложени изменения, които точно да регламентират неговите функции при завършването  на строително-монтажните работи и изготвянето на окончателния доклад до възложителя, като

съдържанието на доклада е нормативно определено. 

Органите на ДНСК получават правомощие едновременно със служебната проверка въз основа на издадените разрешения за строеж да извършват и проверка на комплексния доклад на консултанта, въз основа на който са одобрени инвестиционните проекти и е издадено разрешението за строеж. 

Завишават се изискванията към лицата, които кандидатстват за получаване на удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Прецизирани са условията и редът за издаване на удостоверение за

вписване в регистъра на консултантите

за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Членовете на органите на управление на юридическото лице или едноличният търговец с такава дейност, както и наетите от тях по трудов или друг договор физически лица, трябва да отговарят на завишени изисквания:

- да са специалисти със завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър";

- да притежават техническа правоспособност;

- да имат най-малко 5 години стаж по специалността;

- да не са допуснали и/или извършили повече от две нарушения по закона и нормативните актове по прилагането му през последните три години.

Изключения от изискването за притежаване на техническа правоспособност за физически лица, чрез които консултантът упражнява дейността, са предвидени

само за юристи и лекари 

със специалности, свързани със санитарно-хигиенните изисквания към строежите. В тази насока е взето предвид становище на Комисията за защита на конкуренцията.

Въведено е ограничение консултантът да не може да сключва договори за изпитвания в лаборатории на строителя или на свързани с него лица, когато упражнява строителен надзор на строеж, изпълняван от същия строител.

Консултантът няма да може да сключва договори за строителен надзор и договори за оценяване съответствието на проекта за строежи, за които той или наетите от него по друго правоотношение, различно от трудовото, физически лица са

строители и/или доставчици на машини,

съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

За по-ефективен контрол върху дейността на строителните консултанти и надзорници се предвижда промяна в броя и в срока на влезлите в сила наказателни постановления, въз основа на които се пристъпва към предсрочно прекратяване на издадените удостоверения за оценяване. Действието им

ще се прекратява предсрочно

при влезли в сила две наказателни постановления. Увеличен е и периода от време за недопускане и неизвършване на нарушения - три години. 

Разширен е кръгът на участниците в строителството, носещи административно-наказателна отговорност за нарушения на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

Обособен е отделен състав за налагане на имуществени санкции на юридическите лица и едноличните търговци (съответно - глоби на физическите лица) с цел повишаване ефективността на упражняваната дейност и санкционните правомощия. 

Предвиждат се нови санкции и завишени глоби за проектанти и лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“, както и

налагането на глоба на правоспособни физически лица,

чрез които се осъществяват дейностите по оценяване съответствието на проектите и/или строителен надзор на строежите за други нарушения на ЗУТ и актовете по неговото прилагане. Посочено е и очакваното увеличение на годишните приходите по бюджета на ДНСК от налагане на глобите  - в размер на 595 000 лева.

Противно на мантрата за изчистване на строителния бранш от калпавите строители, действителността е друга. В края на миналата година със заповед на началника на ДНСК бяха прекратени

удостоверенията на шест фирми за строителен надзор.

Крайната мярка беше наложена във връзка с влезли в сила по отношение на всяка от тях по три наказателни постановления за глоби за срок от две години, като санкциите бяха свързани с подготвяните законови промени. Обявено беше, че са направени 4341 проверки на фирми, извършващи контрол на строежи от първа до трета категория, като са съставени 61 акта, въз основа на които са издадени четири заповеди за спиране на строежи. 

 


Граждански активисти подкрепиха затягането на строителния контрол, но оцениха мерките като недостатъчни. Посочено беше, че промените са в резултата на няколко скандала, свързани с "аутсорснатите" от държавата на търговски дружества надзорни функции и правомощия в строителния процес:


 - случаят „Своге“, където лабораторията, изследвала качеството на асфалта на пътя край Своге, където стана тежка катастрофа с много загинали, е част от структурата на "Трейс Груп" - фирмата, правила ремонт на пътя;

- Случаят „Златен век“, където възложител, строител и строителен надзор са изпълнени от различни юридически лица от една търговска група.

- Случаят „Арапя“ където строителният надзор е позволил да се строи незаконно път и канализация, а строителството е започнало при спряно действие на ОУП на общината

- Случаят „Алепу“ където строителният надзор е допуснал да се започне строителство на ваканционните сгради, преди да е прието укрепването на свлачището.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във