Банкеръ Daily

Общество и политика

Сеч на гори в земеделски земи - само след ОВОС

Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов е издал указания, отнасящи се до всички Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), проектите за изсичане на гори в земеделските земи да се подлагат на процедура по преценка за необходимостта от ОВОС (оценка на въздействието върху околната среда). Това изискване следва от решение на Съда на ЕС по дело С-329/17, което тълкува термина “обезлесяване” по Директивата за ОВОС.

Горите в земеделските земи са над 300 000 ха. Това са около 10% от всички гори в България. До момента сечта в тях се разрешава от общините. Те издават разрешителни за ползване в земеделски земи по Закона за опазване на селскостопанското имущество, много често без да са информирали РИОСВ и без да са проведени процедури по Закона за биологичното разнообразие и Закона за опазване на околната среда. Това обстоятелство е в нарушение на екологичното законодателство и води до злоупотреби при обезлесяването на земеделските земи и в крайна сметка до неправомерно изсичане на гори.

Анализът на обезлесяването на земеделски територии у нас през последните години показва, че се извършва основно с цел интензивни селскостопански цели (обработваеми земи и интензифициране на пасища) или урбанизация с цел изграждане на енергийни, минни, транспортни обекти, както и на пунктове за почивка.

Според Сандов с прилагането на новите указания ще се подобри информираността на гражданите по отношение на плановете за изсичане на горите, като те ще могат да изкажат своите становища по предлаганите инвестиционни предложения.

Указанията задължават директорите на РИОСВ да информират общините в териториалния си обхват за нововъведеното изискване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във