Банкеръ Weekly

Общество и политика

СДЕЛКИТЕ НА ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ ПРЕДИЗВИКАХА НОВ ПОЛИТИЧЕСКИ СКАНДАЛ

Скромна група държавни акционери, съставена от представители на търговското министерство и Консолид комерс, ще се събере на 23 юли тази година, за да проведе годишното събрание на едно от най-атрактивните български външнотърговски дружества - Техноимпортекспорт(ТИЕ) АД. Както научи в. БАНКЕРЪ, такова решение са взели миналата сряда членовете на неговия директорски съвет. Засиленият интерес към предстоящото, само по себе си рутинно събитие, се дължи на скандалната информация, огласена преди месец в пленарната зала на Народното събрание.


На 27 май по време на нелицеприятните депутатски дебати за престъпността името на Техноимпортекспорт бе свързано с нечисти бизнесоперации. Премиерът Иван Костов получи папка с документи, уличаващи ръководството на дружеството в сериозни нарушения. Две седмици по-късно част от компромата се появи във вестникарските колони. Обществеността научи две неща - първо, че изпълнителната директорка на ТИЕ Грета Дончева е замесена в съмнителни сделки по доставката на вносно месо, и, второ, че на 30 юни миналата година е получила поста си с протекцията на великотърновските сини депутати.


Принципалът на Техноимпортекспорт запази официално мълчание по случая. Позицията на търговското министерство обаче скоро ще стане ясна - на насроченото за 23 юли общо акционерно събрание на дружеството. На него Грета Дончева или ще запази стола си, или ще бъде свалена. Според бившия главен счетоводител на фирмата, уволнен през април тази година, ръководната промяна е повече от наложителна. Това личи и от обстойната му информационна записка, адресирана на 29 май до финансовия министър Муравей Радев. Там е дадено любопитно описание на финансово-икономическата картина на Техноимпортекспорт. Дружеството с основен капитал от 137 004 000 лв., 99.26% от които са собственост на търговското министерство, а 0.74% на държавното ЕООД Консолид комерс изпраща финансовата 1997 г. с печалба от 943 606 000 лева. Както е посочено в записката обаче, добрият резултат имал кух характер, формиран от финансови приходи от отчетени положителни курсови разлики при валутни операции в размер на 2 147 479 000 лева. В същото време поради високия ръст на разходите за основна дейност крайният резултат от нея е загуба в размер на 221 899 000 лева.


На този фон малко смущаващо изглеждат


цифрите, записани като управленски разходи


на изпълнителната директорка на дружеството. Ако през 1996 г. за подобни нужди са изразходвани 3 390 000 лв., то през първата половина на миналата година сумата е набъбнала на 11 348 000 лв., а през второто полугодие е хвръкнала на 42 892 000 лева. От тези данни, предоставени на вниманието на финансовия министър, излиза, че шефката на Техноимпортекспорт Грета Дончева е употребила за своите ръководни потребности общо 54 240 000 лв. - сума, равняваща се на 39.41% от основния капитал на дружеството. За командировките на изпълнителната директорка били похарчени 14 529 000 лв., а за представителното посрещане на гости - 12 196 000 лева.


Вследствие на ревалоризацията на активите и пасивите на ТИЕ, извършена към края края на 1997 г. в съответствие с постановление N 433 на МС, стойността им е увеличена с цели 12 886 407 000 лева. Но, както отбелязва бившият главен счетоводител на фирмата, в действителност собственият валутно-финансов патримониум на предприятието е намалял. В края на 1996 г.


банковите валутни авоари


на дружеството възлизат на 5 117 336 щ. долара и 2 069 634 000 г. марки. В края на миналата наличностите са отънели - съответно на 3 583 044 щ. долара и 1 944 692 г. марки. Най-чувствително са порязани щатските долари по депозитните сметки на ТИЕ - от 1 666 233 щ. долара през 1996 г. на 562 632 в края на 1997 година. Според автора на сравнителния информационен анализ обаче най-обезпокоителното явление било значителното увеличение на вземанията - с цели 3 303 782 000 лева. Причината за това била в авансово платените от ТИЕ, но неизпълнени от партньорите му доставки. А въпросните партньори са Елтекс - Национална месна компания ООД, дъщерна фирма на Елтекс холдинг АД, със задължения към Техноимпортекспорт в размер на 897 106 000 лв., и София Текст ООД - с 1 068 733 000 лева. Това е всъщност проблемната сума по


месната сделка


отворила тежките приказки в Народното събрание. А хрониката на развилите се около нея събития, изложена пред финансовия министър Муравей Радев от бившия главен счетоводител на Техноимпортекспорт Любомир Видов изглежда така:


На 28 октомври 1997 г. се сключва договор между Техноимпортекспорт АД, в качеството му на възложител и София Текст ООД, в качеството му на изпълнител, за внос на 340 тона месо на обща стойност 804 000 щ. долара. Реализирането на сделката започва на 3 ноември 1997 г. с тегленето от страна на Техноимпортекспорт на заем в размер на 804 000 щ. долара от наличната револвираща кредитна линия, открита от БУЛБАНК. Същата сума е преведена в полза на доставчика София Текст под формата на стопроцентово авансово плащане. Съгласно договора доставките трябваше да приключат на 28 ноември 1997 г., а падежът на заема е договорен на 3 май 1998г. - т.е. съществуваше шестмесечен срок за реализацията на месото на вътрешния пазар.


На оперативно съвещание с ръководителите на отдели в ТИЕ изпълнителната директорка г-ца Грета Дончева представи сключването на тази сделка като правителствена поръчка, целяща задоволяване на нарастващото потребителско търсене на месо по време на коледните празници и недопускане на нарастване на цените. За съжаление обаче последващите действия по изпълнение на сделката напълно противоречат на тази цел и дори поставиха предприятието в твърде неизгодна икономическа ситуация.


На 14 ноември 1997 г. се сключва договор между Техноимпортекспорт АД, като продавач, и Свилена Дачева ЕТ, като купувач. Договорът, който прилагам, както е видно, е прередактиран неколкократно и не е ясно кой от вариантите му е валиден. С него се договарят продажбата на едро на цялото количество месо и цените за продажба на дребно при очебийно неефективни и неизгодни условия за продавача. Оценката по отношение на ниската ефективност от тази сделка за ТИЕ, съгласно справката-анализ, се изразява в това, че съгласно сключените договори предвидената печалба за ТИЕ е само 4%, а за контрагента ЕТ Свилена Дачева - краен реализатор, е предвидена печалба в размер на средно 124 процента.


Последващото нарушаване на договорения график за доставките на целия обем от 340 т месо от страна на доставчика София Текст ООД, доставил само 201 т, към 23 февруари 1998 г., заедно с лихвите, носят щети на Техноимпортекспорт АД и на държавния бюджет, изразени в несъбираеми вземания и начислявани провизии в размер на 369 416 щ. долара. Видно от представената ви справка, ТИЕ и държавният бюджет търпят щети от несъбрани вземания по продажбата на месото и от просрочване на плащанията, реализирани от едноличния търговец Свилена Дачева, която към 23 февруари 1998 г. дължи заедно с лихвите 915 512 412 лв., или 177 254 щ. долара.


Същевременно, поради изтичане на срока на падежа на договорения валутен кредит и необслужването му, същият преминава след 3 май 1998 г. в режим на просрочие, от което Техноимпортекспорт АД понася допълнителни щети в размера на наказателните лихви. Всички тези обстоятелства будят основателни съмнения за, меко казано, недобросъвестност и безстопанственост при управлението на това предприятие, при положение че то разполага със значителни финансови и материални ресурси и му предстои приватизация.


Авторът на тези писания обаче явно не е знаел някои други дребни подробности около злополучното месо, което трябваше да направи по-евтини и по-весели


коледните празници в бедна България


Част от доставките на София Текст ООД реално са имали една цена, а документално - друга. Френската фирма East West trade - Париж например е издала на българското ООД, вероятно по негово настояване, фактура под номер 971311177 от 14 ноември 1997 г. за продажбата на 18 981 кг. свинско месо на цена 1.15 щ. долара за килограм. В същия документ цената на цялото количество е визирана на 21 828.15 щ. долара. С парите, осигурени от Техноимпортекспорт, обаче София Текст е платила за свинския килограм по 3.5 щ. долара, което е истинската стойност. Силно занижената сума, записана във фактурата, има ясна цел - да се спестят при вкарването на стоката в България дължимите митнически сборове. И точно това се е постигнато - в митническата декларация, попълнена на 27 ноември 1997 г. от частния вносител и уважена от оторизираните власти, разфасованите свински плешки, докарани у нас, са декларирани с обща стойност 21 828 щ. долара. И при валутен курс от 1746.9 лв. за долар са платени митнически сборове в размер на 21 493 038 лева.


При наличието на такива документи едно държавно предприятие, каквото е Техноимпортекспорт, няма как да оправдае счетоводно солидната разлика между фиктивната и реално заплатена цена за килограм месо. Друг е въпросът с колко е ощетен бюджетът от значително по-ниските мита и данъци, получени само от 19 т месо (при положение че всеки килограм от тях е фактуриран с 2.35 щ. долара по-малко). Но освен вече описаната ефективна сделка на гърба на дружеството лежат и отрицателните финансови последици от взаимния бизнес със спомената вече частна Национална месна компания, собственост на Елтекст холдинг. Според приложената във финансовото министерство справка, картината е следната:


Вземанията от Елтекст - Национална месна компания ООД са формирани в периода септември 1996-та - юни 1997 г., при управлението на бившия директор на ТИЕ - Георги Шуманов. Произходът на вземанията е свързан основно с авансови плащания по сключени сделки за доставка на месо за износ, които не са осъществени и до момента. Предплатените суми не са възстановени, нито пък са платени договорените неустойки и лихви за просрочие, при което Техноимпортекспорт в края на 1997 г. търпи щета в общ размер от 1 187 885 628 лева. Същевременно с решение на управителния орган на Националната месна компания - Елтекс холдинг, месната компания е обявена в несъстоятелност и ликвидация, което ще рече, че ТИЕ никога няма да получи обратно парите си.


С цялата тази информация разполага, и то отдавна, и търговското министерство. Негова е грижата да оправи батака около външно-търговското дружество Техноимпортекспорт, което има още по-сериозни проблеми със задграничните си поделения , за които странно защо никой не желае да говори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във