Банкеръ Weekly

Общество и политика

С НОВИ ТАВАНИ СЕ СДОБИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ У НАС

С приета през миналата седмица наредба правителството определи реда и методиката за образуване на резервите на застрахователните дружества и взаимозастрахователните кооперации. Липсата на подобен поднормативен акт доведе дотам, че с гласувания през декември Закон за корпоративното подоходно облагане на застрахователите бе наложен убийственият, по техните думи, 7-процентен данък върху премийните приходи. Мотивът бе, че това е единственият възможен начин да се защитят фискалните интереси на страната и да се предотврати дългогодишната практика на застрахователните дружества да не плащат данъци, формирайки свръхрезерви.


Сега, според правителствената наредба, задължителните резерви няма да се облагат с данъци. А за да се избегне евентуалното прехвърляне на средства, с което да се намалява сумата на облагаемата печалба, на застрахователните компании бяха наложени максимални тавани на заделяните резерви. Наредбата цели да се гарантира изплащането на застраховките във всеки един момент. Същевременно така ще се защити и правото на акционерите в застрахователните дружества да получават полагащата им се печалба под формата на дивиденти, а не да бъдат лъгани с наивните обяснения, че всичко спечелено е или в държавната хазна, или в заделено като резерви.


Най-високият таван на резерви - 500%, се предвижда за застраховки по атомни рискове, земетресения и замърсяване на околната среда. До 400% ще заделят застрахователите на кораби, самолети и на земеделски култури срещу риска от градушка. Резервът за застраховки гражданска отговорност на собствениците и водачите на МПС не може да надвишава 300 процента. За всички останали резервът ще е до 200 процента.


Приходите над задължителните резерви ще се трансформират в доход. Наредбата задължава всеки застраховател да декларира пред надзора и метода, по който ще изчислява резервите си, и който няма да може да се променя през годината. Освен това дружествата, извършващи пенсионни застраховки и застраховки Живот, ще трябва да заделят и два допълнителни резервни фонда.


На застрахователите се разрешава да влагат застрахователните си резерви в ценни книжа, облигации, недвижими имоти и други активи само на територията на страната. Формирането на портфейла от финансови инструменти е дирижирано с процентни ограничения така, че да се стимулира една активна инвестиционна политика на дружествата.


Промените, настъпили след приемането на Закона за застраховането, раздвижи позадрямалите пластове в бранша и накара заелите се с този бизнес да търсят формулата, с която да се впишат в новоизграждащия се застрахователен пазар. За да достигнат определените по-високи капиталови изисквания, някои компании пристъпиха към различни варианти на вливания и сливания помежду си. Този процес обаче не е механичен сбор на активите и пасивите на две дружества. Ето защо в края на миналата година Дирекцията за застрахователен надзор издаде указания за подобни преобразувания. Процедурата по даване на разрешение за вливане се открива с подаване на писмено заявление до Националния съвет по застраховане. Към него е необходимо да се приложат уставите на дружествата, протоколи от взетите управленски решения за вливане (приемане на вливащото се дружество), условията по договора за прехвърляне на застрахователния портфейл, трансформирането и начинът на формиране на акционерното участие в новото дружество. Освен това вливащият се застраховател трябва да представи и списък на акционерите, които имат над 1% от капитала със съответните приложения за произхода на средствата, с които са придобили акциите. Към заявлението за преобразуване чрез вливане се прилагат също така анализи и прогнози за границата на платежоспособността на дружеството към момента на вземането на решението за вливане и през следващите шест месеца. Тези параметри се установяват чрез представяне на счетоводните баланси и отчети за приходите и разходите за последните три години и провизорен баланс и отчет за приходите и разходите през годината на вливането.


Дирекцията за застрахователен надзор издаде изрични указания и за размера на максималния капитал, който може да притежава един акционер. Всяко физическо или юридическо лице, самостоятелно или чрез свързани лица, има право да притежава повече от 5% от акциите на застрахователно дружество и\или холдинг само с разрешение на Националния съвет по застраховане. Този документ е необходимо да се приложи към искането за извършване на застрахователна дейност, т.е. за получаване на лиценз. Разрешение трябва да бъде поискано както за акционерите, вече притежаващи над 5% от капитала, така и за тези, които желаят да закупят дял над този процент.


Определянето на дела на притежаваните акции става на базата на капитала на дружеството към деня на подаването на заявлението за лицензиране. През миналата седмица правителството одобри и образец на документа, с който всеки един акционер, притежаващ повече от 1% от капитала на застрахователно дружество, и лице желаещо да придобие пакет от акции в такъв размер, трябва да декларира своята собственост и евентуалните си задължения към държавата. Във въпросната декларация се предвижда всеки да посочи източника на придобитите от него средства - печалби, продажби на движимо и недвижимо имущество, лотарийни и хазартни игри или наследство. Деклараторите са длъжни да докажат и че са платили данъците си и нямат други задължения към бюджета.


Освен имущественото си състояние всеки по-голям акционер е необходимо да декларира, че не упражнява охранителна или сходна с нея дейност и не е съдружник в дружество с такъв предмет на дейност. Целта на това изискване е да се спре оборотът на нечисти пари на застрахователния пазар и да се отхвърлят асоциациите застраховател - мошеник, заяви за в.БАНКЕРЪ Христо Христов, шеф на Дирекцията за застрахователен надзор. Общо е мнението обаче, че само с декларации едва ли ще могат да се предотвратят натрупалите се през годините проблеми около т.нар. силово практикуване на дейността или акумулираните средства с недотам изяснен произход.


Може да се каже, че с наредбата за застрахователните резерви Дирекцията за застрахователен надзор приключи с изготвянето на нормативните документи, предвидени в Закона за застраховането. Единственият липсващ елемент от правната основа, върху която ще се изгражда принципно нов застрахователен пазар, с чисти хора и с чисти пари, по думите на шеф-надзорника Христо Христов, е Наредбата за временния обезпечителен фонд. Тя вече е готова и чака своя час в Министерството на финансите. Що се отнася до наредбата за застрахователния агент и устава на автомобилните застрахователи, те вероятно ще привлекат вниманието на законотворците едва след като вече имаме лицензирани застрахователи.


След изясняването на правния хоризонт логично бе да се очакват и кандидатите за лиценз. Първата заявка за разрешителното в Дирекцията за застрахователен надзор се получи от ЗПК Орел. Ентусиазмът им обаче бързо бе охладен поради допуснати непълноти в документите. Опит за летене са направили и други застрахователни дружества, но засега дирекцията се въздържа от съобщаването на техните имена.


Освен с ново помещение застрахователният надзор може да се похвали и с пристигането у нас на Джеймс Макларън - първия от петимата консултанти по програмата ФАР, които ще помагат при решаването на проблемите около изграждането на застрахователния пазар. Триста хиляди ECU е отпуснала програмата и за подготовката на наши специалисти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във