Банкеръ Weekly

Общество и политика

РУДОДОБИВЪТ КЛЕКНА ПРЕД БОРСОВИТЕ КОТИРОВКИ

СВЕТОВНИЯТ ПАЗАР СВАЛИ ЦЕНАТА НА ЧЕРВЕНИТЕ МИНЬОРСКИ ПОТНИЦИ


В първия ден на септември, в софийския храм Света Неделя се върна споменът за драмата Бобов дол. Годишнината на най-тежката авария от жестокия миньорски сериал почти съвпадна с промоцията на един дълго чакан и доста закъснял програмен документ. Най-после, след шестгодишно безхаберие, на бял свят се появи проектът за Национална програма за устойчиво развитие на рудодобива в България до 2015 година. Обемистият труд, събран в три тома по четири книги, е дело на авторски колектив от известния браншов институт Нипроруда ЕАД. Под ръководството на доктора на техническите науки инж. Георги Шушулов представителите на частната фирма Геотехмин - СВС ООД, на Минно-геоложкия университет Св. Иван Рилски, на Икономическия институт към БАН и на фирмите Минтекс и Рудар са подготвили реанимацията на единадесетте търговски дружества от проблемния отрасъл. На пълна икономическа, финансова, техническа, екологическа и прочие дисекция са подложени Елаците - мед ЕАД - Мирково, Асарел - Медет ЕАД - Панагюрище, Горубсо ЕАД - Мадан, Челопеч ЕАД, Бургаски медни мини ЕАД, кремиковското поделение Рудодобив и обогатяване в Ботунец, Панагюрски мини ЕАД - Елешница, Осогово ЕАД - Кюстендил, Чипровци ЕАД, Маджарово ЕАД и Манган ЕАД - Оброчище. Освен всичко друго от този анализ най-сетне става ясно каква друга работа, освен закриването на уранодобива, свърши прословутото постановление - 140 на МС от 1992 г., както и появилите се негови продължения - през 1993, 1995 и 1996 г., с които бяха обявени за ликвидация над 50 обекта от цялата система. Сега експертите уточняват, че от общо единадесетте фирми ликвидационните, консервационните и прочие операции са засегнали само седем. В Асарел - Медет, Елаците - мед, Рудодобив и обогатяване - Кремиковци, и в Манган - Оброчище, задачи, свързани с въпросните постановления, не са изпълнявани. Тридесет и шест са обектите със завършена ликвидация или консервация. Проектната стойност на някои от начинанията не е установена. А онова, което са успели да засекат експертите по отношение на планираните, усвоени и отпуснати от Министерството на финансите суми, има следното парично изражение - съответно 222 147 000 лв., 724 887 000 лв. и 214 228 000 лева. Проектните стойности са значително по-ниски от усвоените средства, а пък отпуснатите от финансовото министерство - още по-скромни. С други думи, постановленията са пуснати в ход по познатия български принцип - Пари няма, действай. Това означава, заключават анализаторите, че правителствените разпоредби за свиване на отрасъла са изпълнявани за сметка на основната дейност на дружествата, което допълнително е влошило и бездруго тежкото състояние на рудодобива. Още по-тежко звучене обаче има последното обобщение на експертите, които твърдят че:


В резултат на ликвидационните дейности са реализирани значителни приходи от продажби на годни дълготрайни материални активи и продукция от затихващ добив, но крайната оценка е само удовлетворителна, тъй като в същото време е допуснато безконтролно разграбване на обектите.


Това е положението - и от вчера, и от днес. Розовите тонове в миньорския пейзаж са повече от оскъдни, реален шанс за пазарно оцеляване е отреден за малцина.


Асарел - Медет - с амбицията да е водач на групата


Според снетата професионална анамнеза на медно-цинковото находище Асарел, към 1 януари тази година количеството на неговите геоложки запаси, по промишлена категория, е изчислено на 253 млн. тона, а средното съдържание на мед в рудата - на 0.47 процента. Специалистите смятат, че тези наличности могат да осигурят на рудника стабилна работа чак до 2015 г., но... само от гледна точка на добиваните обеми. Съдържанието на основния полезен компонент, отбелязват експертите, не е достатъчно високо, за да гарантира ефективно производство при ниски борсови цени на медта. За съжаление и златото на Асарел като попътен полезен компонент било с твърде ниски съдържания в запасите и не можело да се разчита, че то ще спасява положението в кризисни ситуации.


По 9-10 млн. тона руда с медно съдържание между 0.51 и 0.53% са извлечени от находището през изминалите две години. Значително по-високото съдържание на мед обаче било за сметка на минната маса, чието количество значително надвишавало аналогичния показател, утвърден в проектните мощности на предприятието. А това чувствително повишава разходите и сваля гарда на икономическите резултати.


Годишно Асарел - Медет произвежда 180-190 хил. тона флотационен меден концентрат с над 22% съдържание на мед и 750 до 800 тона циментационен концентрат с над 77% медно съдържание. Със 70-80% от това производство се покривали потребностите на България.


Висока е оценката на експертите за нивото и годността на техническото оборудване както на открития рудник Асарел, така и на едноименната флотационна фабрика. Но същото не може да се каже за екологичната картина в района на Асарел - Медет. Повърхностните води и протичащите през територията реки били силно повлияни от добивната дейност въпреки наличието на две пречиствателни станции и едно хвостохранилище. На доста места подпочвените води са замърсени, а праховото замърсяване на въздуха превишава 1.3 пъти пределно допустимите концентрации. Превишени са и нормите по отношение на отлаганите в почвата тежки метали - мед и олово.


За разлика от екологичното, финансово-икономическото здраве на Асарел - Медет е добро. През последните осем години размерът на направените инвестиции надхвърля 19.5 млрд. лева. На фона на 149.6 млрд. лв. приходи от дейност и 110.3 млрд. разходи за нея, в края на миналата година задълженията на дружеството са изчислени на 5.4 млрд. лв., от които 3.7 млрд. лв. към доставчици.


Средната работна заплата в предприятието за миналата година отговаря на левовата равностойност на 253 щ. долара. Личният състав наброява около 2500 човека, но сравнявайки бройката с числеността, отбелязана в проектосметните документи на дружеството, анализаторите отбелязват, че тя надхвърля определения лимит с 1000 души. Повече от ясно е, че изрязването на излишния персонал ще е една от съществените лечебни процедури, които принудително трябва да се предприемат при падащите цени на медта на Лондонската борса. Експертите са категорични - при слизането на цените под 2200-2000 щ. долара за тон метал, дейността на Асарел - Медет става губеща. А такава е конюнктурата в момента. Тя носи неприятни изпитания и за миньорите от Мирково.


В Елаците има сигурен хляб до 2010 година


Такава е прогнозата на познавачите. Според тях до тази година запасите на медното мирковско находище от 165 млн. тона руда, с 0.372% съдържание на мед, гарантират на дружеството стабилна работа. От 2010 до 2014 г. добивът трябвало да мине в затихваща фаза - до пълното изземване на доказаните (поне до момента) рудни запаси. Не липсвали обаче възможности те да бъдат прирастени и дейността на мината продължена. Средното съдържание на медта не е високо, но както твърдят експертите, скъпоструващите съпътстващи компоненти - златото и среброто, правели икономически обосновано производството в Елаците - дори и при падане на цените на международните пазари за метали.


През 1996 и 1997 г. в Мирково са добивани по 10.6 млн. тона руда с 0.43% съдържание на мед, като от обогатителната фабрика са излезли общо 356 хил. тона меден концентрат с около 22-процентно съдържание на мед и с по 10 г злато и 6.5 г сребро на тон. Това количество, както и продукцията на Асарел, също е в състояние да задоволи всички български потребители в една перспектива от 10-15 години.


Съоръженията и на тази мина са на съвременно техническо ниво и в добро състояние. В аналогична кондиция е и финансово-икономическата картина на предприятието. От 1990 г. насам в мината са инвестирани 29.8 млрд. лева. Изминалата финансова година е изпратена със 143.3 млрд. лв. приходи от основна дейност, 97.9 млрд. лв. разходи за дейността и поносима задлъжнялост от 4.7 млрд. лева (1.7 млрд. лв. към доставчици). Средната месечна заплата за 1997 г. на работещите в Мирково 2450 човека (и тук с 1000 повече от проектните постановки) е била с левовата равностойност на 226.7 щ. долара.


Елаците също създават екологични проблеми, но както успокояващо заявяват експертите, степента им не буди голяма тревога. Дружеството било изразходвало значителни средства за намаляване на замърсяването на повърхностните води в региона. Предстояла обаче още доста работа по рекултивацията на силно окислените руднични отвали. Не по-малко грижи трябвало да се положат и за разработката на такава стратегия, която ще осигури на Елаците - мед ЕАД надежден гръб при ценовите сривове на световните борси.


Бургаските медни мини не могат да работят ефективно в пазарни условия


Нерадостното заключение на специалистите е основано най-напред на факта, че рудните наличности в находището са крайно недостатъчни, за да осигурят живота на предприятието до далечната 2015 година. При това остатъкът от запаси в рудниците Върли бряг и Меден рид, макар и със съдържания на полезния меден компонент дори над 2%, не отговаряли на регламентираните международни изисквания за добив по подземен способ от дълбочина 1000 метра. Същото важало и за запасите от медна и златосъдържаща руда, водещи се на отчет към рудник Зидарово. Добивът на тези руди в Бургаските медни мини през последните две години е затихващ и минимален. И в трите обогатителни фабрики на дружеството оборудването било морално остаряло и амортизирано.


Оценката за финансово-икономическото състояние на предприятието е крайно негативна. През последните две години не са направени никакви инвестиции с изключение на средствата, осигурени от извънбюджетната сметка на финансовото министерство за ликвидация на неефективните мощности и за рекултивация на нарушените терени. Задлъжнялостта на дружеството към банки, бюджета, персонала, към доставчици и към НЕК е изключително висока. Разходите за дейността значително превишават приходите. При дълготрайни материални активи в размер на 2 050 830 000 лв., дългосрочните заеми на Бургаски медни мини ЕАД за 1997 г. са изчислени на 49 466 000 лв., а загубите - на 629 019 000 лева. На всичкото отгоре броят на наетите работници и служители бил неадекватно висок и естествено заплатите на хората едни от най-ниските в бранша - левовата равностойност на 63 щ. долара. Производствената дейност е осъществявана със солидни субсидии от държавата. При сегашните ниски цени на Лондонската борса за метали добиването на медни и златосъдържащи руди в Бургас е икономически напълно неизгодно, подчертават анализаторите и препоръчват спешна ликвидация на неефективните участъци и още по-спешно преструктуриране на дружеството.


Панагюрските рудници са обречени, експлоатацията им е скъпо удоволствие


Находищата Елешница, Цар Асен 1 и 2 и Радка, ползвани от Панагюрски мини ЕАД, не отговарят по количествени и качествени показатели на общоприетите изисквания за подземен и открит добив с последваща флотация. Според експертите запасите на дружеството от 1956 хил. тона за подземен добив, със средно медно съдържание от 0.941%, и още 2189 хил. тона за открит добив, със средно съдържание на мед 0.357%, не могат да бъдат иззети и преработени ефективно, ако не се осъществят технически и технологични мероприятия. Само така биха се намалили разходите по целия производствен цикъл - до получаването на концентрата. Добивните и обогатителните мощности не са натоварени и това допълнително сериозно оскъпява дейността. Инвестиционни разходи през последните 3-4 години обаче панагюрското дружество не е правило. Финансово-икономическото му положение е критично. Загубата му за миналата година е 279 889 000 лв., а краткосрочните заеми са в размер на 73 600 000 лева.


Екологичното състояние в района около рудниците е почти катастрофално. Медта в почвите е почти 10 пъти над средните стойности за страната, кадмият е 15 пъти над фоновите съдържания, оловото - над 4 пъти. Необходими са страшно много пари за неутрализиране на язвите. Сигурно е, че средства трудно ще се намерят, а като прибавим и международните цени, ситуацията в Панагюрски мини е почти неудържима. Явно първите бързи спасителни мерки ще са свързани със закриването на производствените мощности с изчерпани запаси.


Бившата трудова слава Горубсо се пука по всички шевове


Специалистите са на мнение, че в момента геоложките запаси на оловно-цинкови руди, добивани от маданското дружество, възлизат на 39 382 хил. тона, промишлена категория, и 26 478 хил. тона, от т.нар. перспективни наличности. Те били достатъчни да подсигурят работа на Горубсо в следващите 18 години. Но находищата трябвало да бъдат разделени на три основни групи. В първата влизат онези, които отговарят на международните изисквания за ефективен добив. Във втората - находищата, разминаващи се категорично с въпросните изисквания. В третата група са включени находищата, които също са далеч от белите стандарти за работа, но с известни технологични и организационно-скруктурни промени биха могли да се вместят в регламента. Само че за подобно начинание са необходими инвестиции, а находищата от втората и третата група са преобладаващото мнозинство в активите на Горубсо. Добивът на оловно-цинкови руди през миналата година представлява само 36% от количествата, добивани преди 10 години. С други думи, производството е спаднало почти три пъти. Натоварването на обогатителните мощности е едва 30-44% от капацитета им. Рудниците и флотационните фабрики са с физически и морално остаряло обрудване.


Общото екологично състояние на рудниците е лошо. Най-тежко е положението с рудничните води - съдържанието на олово, цинк, манганови йони значително надвишава пределно допустимите норми.


Персоналът и ръководният състав на Горубсо ЕАД, отбелязват експертите, представляват огромна бройка, която не отговаря на намалялото производство и затруднява управлението на дружеството. Работната заплата там била с изключително ниски параметри. Финансовият резултат от дейността за миналата година е отрицателен поради високата задлъжнялост на Горубсо към бюджета, към НЕК, доставчици и персонал. Експертите препоръчват бързо и тотално преструктуриране на фирмата, която според тях сега е негодна да работи в пазарни условия.


Златото на Челопеч радва най-вече ирландците


Интересна е съдбата на най-голямото находище на златосъдържащи руди в Европа, което по милостта на съдбата се намира в българското село Челопеч. В социалистически времена доходоносната златна мина бе закодирана като медна. Специалистите са изчислили, че при извличането на 3 г злато и 1% мед от тон руда запасите на находището ще възлязат на 107 млн. тона. При сегашната разработка на находището обаче е възприет друг вариант - извличане на 5 г злато на тон и медно съдържание от 1.46 процента. При това положение челопешките запаси са пресметнати на 32 млн. тона, а животът на рудника - на над 20 години. Но експертите предупреждават, че ако там не започнат незабавно строителни работи за поддържане на мощностите, след 5-6 години златният рудник ще попадне в задънена улица.


За експлоатацията на находището преди четири години тихомълком бе създадено смесено дружество с респектиращото име Българо-ирландска минна акционерна компания - БИМАК АД. Мажоритарният дял от 68% благосклонно бе отстъпен на ирландската компания Наван, а останалите 32% от джойнт-венчъра останаха за държавната мина Челопеч ЕАД.Тя продава добитата руда на БИМАК, а ирландците продават концентрата на световните борси. Сега, макар и със закъснение, анализаторите на отрасъла отбелязват два съмнителни момента в смесената дейност. Първо, че не е целесъобразно рудата да се продава на БИМАК по нейната себестойност, защото това означава, че борсовите цени на металите не могат да влияят на финансовото състояние на Челопеч ЕАД. Подобна тактика противоречи на пазарните правила на играта, да не говорим колко е изгодна за държавния съдружник. На второ място анализаторите са посочили, че ръководните органи на този съдружник са в пълно противоречие със законовите разпоредби - един и същ съвет на директорите ръководи и двете дружества - БИМАК и Челопеч ЕАД. Тъй или инак, но предприетите през 1994 г. операции, които фактически имат приватизационен характер, сега дават плодотворни резултати. Златната мина приключва 1997 г. с положителен финансов резултат от 563 543 000 лева. Дългосрочните заеми на държавното дружество с дълготрайни материални активи от 3 155 870 000 са в размер на 1 208 007 000 лева. А заплатите са едни от най-високите в бранша - близо 3.5 пъти над тези в Панагюрски мини и повече от шест пъти над възнагражденията, получавани в Горубсо и Бургаски медни мини.


Недотам доброто качество на запасите в Челопеч обаче, в съчетание с ниските борсови цени на златото и медта, които мъчат производителите вече десет месеца, намаляват ефективността от производството и в това дружество.


Мангановото производство балансира на границата на рентабилността


пишат минните спецове. По количество на запасите находището на манган в балчишкото село Оброчище е едно от най-големите в света. Така е отбелязано не само в специализираните учебници, но и в проекта на националната програма за устойчиво развитие на българския рудодобив до 2015 година. Там е записано още, че находището в Оброчище може да осигури потребностите от манганови суровини на цяла Европа за повече от 100 години. Но за беда и този български рудник се нуждае от сериозни инвестиции за техническо и технологично обновление. Защото наличните количества от 110 695.4 хил. тона суха хидросиликатно-карбонатна манганова руда с манганово съдържание от 27.6% съдържали и вредния попътен компонент - фосфор, който остава и в концентрата. Заедно с факта, че запасите са труднообогатими - манганът не може да се извлича от хидросиликатите по флотационен път, добивът в Оброчище освен непривлекателен е и скъп. През миналата година там са произведени 31 932 тона сух манганов концентрат с 33.70% съдържание на манган, което при извличането е било в рамките на 73.78 процента.Това означава, че натоварването на обогатителната фабрика на Манган ЕАД е малко под 50% от капацитета й.


Въпреки всички проблеми и на тази минна територия се проявиха различни приватизационни апетити. Главните играчи - основаното през 1994 г. смесено дружество, наречено Българо-австралийска манганова компания, и българската частна фирма Еврокомерс Ко, с нелицеприятни удари под пояса делиха мангана на Оброчище. В джойнт-венчъра с 51% участваше австралийската компания Болкан Майнинг Кънсълтънс, дъщерна фирма на монреалската Q.E.X. RESOURCES INC., а с 48% бе записано държавното дружество Манган ЕАД. През тази година промишленото министерство обаче предпочете офертата на Еврокомерс Ко за оздравяване на тежко боледуващия рудник и така се появи новата смесена формация Евроманган, в която държавното предприятие е представено с 40% акционерно присъствие.


Сега анализаторите отчитат сравнително добри резултати, постигнати в Оброчище. Въпреки че инвестиционната дейност на дружеството все още била слаба, там раздавали прилични заплати - равни по стойност на 128 щ. долара. Но рудникът се нуждаел от нов проект за добивните дейности, който значително да повиши ефективността на производството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във