Банкеръ Weekly

Общество и политика

РОСЕКСИМБАНК ПОЛУЧИ ПЪЛЕН ЛИЦЕНЗ

На 17 юли управителят на БНБ Светослав Гаврийски издаде заповед, с която разреши на РОСЕКСИМБАНК АД да извършва в страната и в чужбина всички сделки в местна и чуждестранна валута съгласно чл.1, ал.1 от Закона за банките. Занапред бизнесинтересите на РОСЕКСИМБАНК в областта на традиционното банкерство ще се простират от публичното привличане на влогове и използването на събраните средства за кредитиране до покупката на менителници и записи на заповед. Разрешени са и сделките с чуждестранна валута и с благородни метали. Кредитната институция ще може да приема на депозит ценности, както и да извършва операции с ценни книжа, да ги съхранява на депо и да ги управлява.


Решението на управителя на БНБ дава възможност на търговската банка да извършва гаранционни сделки и безкасови плащания, клиринг на чекови сметки на други лица. Банката ще осъществява финансов лизинг, сделки с финансови фючърси и опции. РОСЕКСИМБАНК ще може да придобива чужди вземания, произтичащи от доставката на стоки или предоставяне на услуги и да поема риска от тяхното събиране (факторинг).


Съществено направление в дейността на РОСЕКСИМБАНК ще бъде управлението на инвестиционни фондове съгласно Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества. Тя ще може да придобива и управлява дялови участия, както и да консултира други дружества относно капиталовата им структура и промишлена стратегия. Институцията ще може да извършва и консултантски услуги по преобразуване на дружества и придобиването на цели предприятия, както и операции с портфейлни инвестиции.


Заповедта може да се обжалва за нейната законосъобразност пред Върховния административен съд в 14- дневен срок.

Facebook logo
Бъдете с нас и във