Банкеръ Daily

Общество и политика

Ревизоро раздал бонуси за половин милион само за месец

Въпреки, че тук е изтръскана торбата с парите излизат най-различни документи. Днес излезе един​. През април бившният вече министър Емил Димитров е одобрил допълнително материално стимулиране на главна дирекция "Оперативна програма околна среда" (ОПОС) в размер над 500 000 лева. Това е ръст от 200%, при среден процент за администрацията на министерството от 40%.  Това съобщи на брифинг министърът на околната среда и водите Асен Личев.

"Вероятно, защото ОПОС е отхвърлил 2 задачи, които съставляват дефицита на министерството в размер на 8,5 млн. лв. Тази история е още на фаза проучване", заяви служебният министър. 

Той съобщи, че вчера ведомството е изпратило до Министерския съвет писмо как да се изпълни екологичното законодателство, включително и това за Закона за биологичното разнообразие по отношение на Плана за развитие, възстановяване и устойчивост.  "Дали сме и възможно най-кратката процедура, за да не спъваме усилията на правителството."

Личев бе категоричен в това, че няма да се откаже от идеята да спре вноса  на отпадъци. "Няма да се пропукам. Продължава подготовката, както си я бях замислим  в съответствие със Закона за околната среда", отбеляза министърът. 

На брифинга стана ясно и че има забавени процедури по издаване на комплексни разрешителни. Затова е изготвен график с приоритизиране.

Министерството на околната среда и водите представи Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда. В него са засегнати основни тенденции, проблеми и предизвикателства.

Докладът е за състоянието на околната среда в страната към 2019 г. Изготвен е от съвместна работна група от водещи експерти от МОСВ и Изпълнителната агенция по околна среда. Състои се от 16 раздела и вече е приет на заседание на Министерския съвет.

По време на брифинга стана ясно, че тенденцията, която се забелязва за последните 29 години е, че намаляват емисиите на основните замърсители,  с  изключение на ФПЧ - 2,5, като от доклада е изведен извода, че причина за нарастването е изгарянето в битовия сектор.

Замърсяването с ФПЧ 10 продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух в страната и процентът на населението, живеещо при нива на замърсяване с ФПЧ 10 над допустимите норми е много висок – 60.8%.

Освен това се увеличава броят на действащите селищни пречиствателни станции за отпадъчни води от 78 бр. (2010 г.) на 173 бр. (2019 г.) и нараства делът на населението свързано, с пречиствателни станции за отпадъчни води от 47.8% (2010 г.)  на 64.6% (2019 г.).

През 2019 г. се наблюдава запазване на тенденцията за подобряване качеството на повърхностните води в страната по отношение на основните физико-химични показатели, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Като цяло може да се обобщи, че през 2018-2019 г. и назад, разрезът показва запазване на качеството на повърхностните води по отношение на основните индикатори, като при някой дори има леко подобрение.

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво се оценяват на 2308,05 млн. лв., като относителният им дял от брутния вътрешен продукт (БВП) е 1,93%. Това е най-високото равнище на годишните разходи за периода 2016 – 2019 г.

Процентът на договорените средства спрямо общия финансов ресурс на „Оперативна програма Околна среда 2014 – 2020 г.“  в края на 2019 г. e 92,3%, или 3,2 млрд. лв. В края на 2019 г. усвоените от бенефициентите средства са приблизително 936 млн. лв., които представляват 29,3% от договорените суми по програмата.

Постъпленията по сметката на ПУДООС, формирани от различни източници за 2019 г. са в размер на 82 090 756 лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във