Банкеръ Weekly

Общество и политика

РЕВИЗОННИТЕ ПРЕПИСКИ СА ИЗПРАТЕНИ НА ПРОКУРАТУРАТА

Отговор на финансовия министър Муравей Радев на питането на депутата от СДС Йордан Бакалов за ревизиите на затворените банки

Ревизията в ЕЛИТБАНК и МИНЕРАЛБАНК все още не е приключила и няма информация за тях.

Първа частна банка

Ревизионният период обхвана декември 1997 г. - декември 1999 година. Тази банка беше обявена в несъстоятелност на 17 май 1996 година. Ревизията е установила, че синдиците не са упражнили необходимия контрол върху изплатени от тях 1.319 млн. лв. по договор с Норт Универсал ООД. Договорът е сключен през февруари 1998 г. между ПЧБ като възложител и Норт Универсал ООД като изпълнител. Това дружество е извършвало оценки на недвижими и движими вещи и имуществени права на банката. При плащанията във връзка с този договор невинаги са посочвани конкретни фирми изпълнители, както и кои са оценяваните обекти, какви са получените възнаграждения. Изплащани са възнаграждения за експертни оценки, които не са изготвяни поради отпаднала необходимост. Впоследствие са изготвяни споразумителни протоколи, според които изпълнителят е трябвало да извърши други оценки срещу получени вече възнаграждения. Липсват всякакви данни за начисляване на ДДС за всички извършени услуги. При така организираната отчетност ревизията не е била в състояние да извърши проверка на изплатените от Норт Универсал възнаграждения на подизпълнителите - оценители, юристи, сътрудници и т. н.


При проверка на част от оценките е установено, че по вина на синдиците масата на несъстоятелността е намаляла с 32.790 хил. лева. Става дума за изплащане на възнаграждения на фирми оценителки на имоти, чиито оценки не са използвани при продажбата на имотите. Въпросните фирми са наемани от Норт Универсал като подизпълнители. Един фрапиращ случай е извършената от Старт 999 ООД оценка на сграда в Банско, три месеца след продажбата на имота. Явно, че в този случай оценката въобще не е използвана. Практика е било да се правят повторни оценки на едни и същи имоти, като тези оценки също не са били използвани. Такъв е случаят с шест апартамента на ул. Московска в София. Става дума за извършване на втора публична продан, която се провежда по цена, намалена с 10% спрямо първоначалната, съгласно чл.371, буква б, ал. 2 от ГПК.


За извършване на публична продан на сграда в Хасково са направени три оценки, като на трима различни оценители са изплатени общо 28.540 хил. лева. Първата оценка е извършена от фирма Строй ООД, на която са преведени 15.5 хил. лева. Тази оценка е обявена като цена при продажбата. При публичната продан не се явява купувач и съдът разрешава да се извършва продажба чрез пряко договаряне. В такъв случай не е необходима нова цена, тъй като пазарната цена се формира в хода на преговорите с купувача. Независимо от това Старт 999 ООД извършва оценка и преоценка на същия обект, за което са изплатени 9 хил. нови лева. С нов договор сключен с Тетра-недвижими имоти ООД е възложена трета оценка на същия този обект, за което на фирмата са изплатени 3.6 хил. лева. Всичко това - от масата на несъстоятелността.


Втората сериозна констатация: през ревизирания период за задгранични командировки до Англия, Германия, Кипър, Австрия, Китай и др. страни са изплатени 379 хил. лева. В заповедта целта на командировките е била делови срещи с банки. Само през 1998 г. във връзка с тези срещи синдиците на банката са пребивавали в чужбина съответно: Явор Камбуров - 64 дни, Теодора Стоянова - 54 дни. В заповедите за командировка на синдиците, помощник-синдиците и началник-отделите определените квартирни пари за една нощувка са надвишавали неколкократно разрешените в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Изплатени са 82.100 лв. квартирни пари над нормативно определените за нощувки в чужбина.


За разходите за вътрешен транспорт по време на командировки - таксита, рент-а-кар и др., е отчетена валута с левова равностойност на 28.919 хил. лева.


В процеса на ревизията е установено например, че макар командировката да е била с дестинация Франкфурт, Германия, синдиците са отчели като вътрешен транспорт два самолетни билета Франкфурт-Люксембург за 1124 г. марки. Други разходи, свързани със задграничните командировки с левова равностойност 90.149 хил. лв., са отчетени от синдиците като представителни разходи, включващи закуски, обеди, вечери, телефонни разговори, минибар в хотели и др. По този начин са нарушени разпоредбите от Наредбата за командировките и специализациите в чужбина, съгласно която разходите за градския транспорт и таксите за всички други услуги, включително храненето, са за сметка на дневните пари на командированите.


Съвсем отделен е въпросът за целесъобразността на тези разходи за командировки на хора, които трябва да продават това, което е останало от тези обявени в несъстоятелност банки.


За застраховки на движимо и недвижимо имущество - картини, сгради, оборудване и други, в периода от края на 1997 до края на 1999 г. са били платени 1.934 222 млн. лева. Прави впечатление, че синдиците са направили застраховка земетресение, за която са платили 147 хил. лева. Синдиците са продавали автомобили с неизтекъл застрахователен срок, но сумите по застрахователните премии пълно каско за оставащия период не са били върнати на банката от купувачите. Има и случаи, при които синдиците са застраховали с пълно каско продадени вече автомобили, но възстановените суми по застраховки Пълно каско възлизат на 165.495 хил. лева. Ревизията установи, че поради изплатени суми за застраховане е причинена вреда на банката за 599.447 хил. лева. Отговорни за извършените разходи за застраховка Пълно каско и Злополука, които, според нормативните актове, не са задължителни, са синдиците Теодора Стоянова и Явор Камбуров. Констатирани са случаи, при които синдиците са извършвали плащания, без да поискат разрешения от съда. Например без разрешение от съда са преведени валутни средства за издръжка на шестте представителства на банката в Кипър, Китай, Великобритания, Австрия, Турция, Германия и Русия. Само за период от два месеца е преведена сумата от 150 хил. лева. Въпреки че Законът за банките изключва предлагането на план за оздравяване на банка в несъстоятелност, през август 1998 г. синдиците сключват договор със С. Л. Компания АД, София, който включва такава клауза. Общо за оценка на банката като цяло предприятие за изготвяне на информационен меморандум, на бизнесплан за възможното саниране и бъдещо развитие на банката това дружество е получило 305 хил. лева. Едва впоследствие СГС приема отчета на синдиците за дейността им през август 1998 г. и одобрява тези разходи.

БАЛКАНБАНК

Ревизираният период е 1 октомври 1998 - февруари 2000 година. Банката е в несъстоятелност от 31 октомври 1996 г. Анализът на източниците, формирали приходите на банката през посочения период показват ясна тенденция към намаляване на приходите от погасени кредити и от осребряване на имущество за сметка на постъпленията от наеми и други приходи, които не са свързани с основните задачи, които синдикът трябва да разреши. Доказателство за тези тенденции са следните случаи. За периода октомври - декември 1998 г. в общата маса на приходите най-голям е делът на приходите от погасени кредити - 76 процента. През 1999 г. обаче този процент пада до 14.8%, а през януари 2000 г. е едва 3.26 процента. Това налага извода, че една от основните задачи пред синдика - попълване на масата на несъстоятелността и удовлетворяване на кредиторите на банката, изцяло е била пренебрегната. Общата сума на вземания на банката към 31 януари 2000 г. са били с левова равностойност 6.1 млн. лева. Установено е, че 4.308 млн. лева от посочената сума са вземания от физически и юридически лица, възникнали в клоновете на банката. Първичната документация за тях се е съхранявала до миналата година в чували в архива на БАЛКАНБАНК в Правец и Сливница. Подреждането и сортирането им е започнало чак в края на 1999 година.


На финансовата ревизия е била представена справка с имената на дружества и фирми, които дължат на банката суми във валута към 31 януари 2000 г., за какво е отпуснат заемът и какъв е размерът на вземането. Но от документите не става ясно кога е възникнало вземането и по какъв повод е било осчетоводено. Тоест за времето от отнемането на лиценза на банката до откриването на ревизия квесторите и назначените по-късно синдици в банката не са извършили инвентаризация и анализ на възникналите вземания към трети лица, не са предприели мерки за събиране по съдебен ред с изтекъл давностен срок. Предприетите по времето на ревизията действия по подреждането и съхраняването на документи е попречило на ревизията да направи документална проверка относно верността на дадената справка на фирмите с валутни задължения както по отношение на вписаните длъжници, така и за размера на дълга им. Справката показва, че далеч не става дума за малко пари. Срещу отделни фирми и дружества са посочени суми, както следва:


Натурела - 775.8 хил. щ. долара;


Рафаел Наджар - 112 хил. щ. долара;


Гейли Сантиз - 250 хил. щ. долара.


Квесторите, а по-късно и синдиците на банката не са предприели действия за събирането и на други значителни суми. Например на 23 октомври 1995 г. Дисконтова къщаАД е предявила пред БАЛКАНБАНК запис на заповед, издадена от Авицена Медикъл ООД, Пловдив, за 87 хил. щ. долара, с поръчител БАЛКАНБАНК. От страна на банката се е подписал Иван Миронов, управител на банката. БАЛКАНБАНК изплаща сумата през юни 1996 г. По-късно през същия месец Дисконтова къща АД възстановява част от задължението на Авицена Медикъл към банката, но остава дълг от 45 хил. щ. долара.


Не е осъществено отделно счетоводно отчитане на стопанската дейност на банката във връзка с отдадени под наем материални активи и извършени счетоводни услуги.

Банка за земеделски кредит

Ревизията е за времето от юли 1997 до февруари 2000 година. Поискано е откриване на производство по несъстоятелност на 24 януари 1997 година. В процеса на ревизията е установено, че синдикът на банката Татяна Стефанова не е предявила искане за изплащане на обезщетение за 151 хил. лева. Синдикът на банката не е предприел съдебни действия за събиране на вземанията по договор от 1996 г., при които Златни пясъци ЕАД се задължава да изплати на БЗК една определена сума в германски марки. Към датата на откриването на ревизията са останали неиздължени близо 69 хил. г. марки и това не е отразено в баланса на банката. По време на ревизията са начислени данък върху печалба за стопанска дейност на банката за 16.5 хил. лева и данък за общините от 6.8 хил. лева. Установени са и редица други нарушения на Закона за счетоводството.

По повод на посочените ревизии на трите банки са издадени заповеди с конкретни указания до синдиците за отстраняване на нарушенията и спиране на действия, които водят до вреди. Ревизионните преписки са изпратени на прокуратурата за преценка с оглед на извършени престъпления. На управление Банков надзор на БНБ, на Агенцията за държавни вземания също са изпратени тези преписки. Очакваме скоро прокуратурата да излезе със заключение по тези ревизионни актове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във