Банкеръ Weekly

Общество и политика

РЕШАВАНЕТО НА ЕДНИ ВЪПРОСИ ПОРАЖДА ДРУГИ

До крайния срок за подаване
на документите за лицензиране в Дирекцията за застрахователен
надзор (ДЗН) остават броени работни дни - тридесет и един. Но
въпросителните около застрахователите вместо да намаляват се увеличават.
Подобна е и ситуацията с утвърдените през миналата седмица от
ДЗН указания за ликвидация на застраховател. Член 8 от Преходните
и заключителни разпоредби на застрахователния закон може да се
окаже истинско Ватерлоо за дружествата в бранша. Алинея
6 например е повече от категорична: Непоискалите и неполучилите
разрешение за застрахователна дейност я прекратяват по реда на
чл. 61 и следващите. На прост български език това означава,
че всяко застрахователно дружество, на което му бъде отказана
заветната тапия, волю-неволю преминава към ликвидационна
процедура. Още повече, че отказът за лицензиране от страна на
Националния съвет по застраховане не подлежи на обжалване. Компаниите
просто автоматично следва да спуснат кепенците и да
таят надежда, че при следващото кандидатстване (не по-рано от
6 месеца) ще могат да се преборят за прословутото разрешително.


Законът за застраховането,
поднормативните документи към него и приетите миналата седмица
указания за ликвидация дават две възможности на дружествата -
или доброволно да прекратят дейността си, или това да им се наложи
след съответния отказ за издаване на лиценз от ДЗН. Застрахователните
компании, които са сметнали, че по една или друга причина няма
да останат на пазара, са длъжни да представят във вездесъщата
дирекция план за собствената си ликвидация, да посочат лицето,
което ще бъде назначено за ликвидатор, да депозират балансите
и отчетите си и още маса други документи. В групата на проблемните
компании са и някои от силовите застрахователи, които не могат
да докажат произхода на парите си.


Единственото ползотворно
явление в новоизкованите ликвидационни указания е, че от дружествата
се изисква и план за погасяване на задълженията към застрахованите
лица или другите кредитори. Както уверява началничката на управлението,
издаващо лицензи, Ася Аксентиева, това ще е едно от най-важните
условия, на което ДЗН ще държи. Законът предвижда също документите,
необходими за откриване на процедурата по ликвидация, да бъдат
върнати от надзорната дирекция на застрахователя, докато не изпълни
всички изисквания така, че застрахованите от него лица да са максимално
обезпечени. Предвидена е дори възможност, ако застрахователното
дружество не спази регламента, ДЗН сама да му назначи ликвидатор.
Презумпцията на закона е ясна - да се осигури надеждна защита
на негово величество застрахования гражданин. Дотук добре, даже
повече от добре, би казал редовият данъкоплатец. А оттук нататък
новата нормативна уредба предвижда отново две възможности за дружествата
с вече утвърден ликвидационен план - или да прехвърлят до 30 септември
1998 г. портфейла си на друг, получил лиценз застраховател, или
да теглят чертата на набрания пакет от договори, обезпечавайки
по съответния ред застрахованите.


При ликвидирането на портфейлите
застрахованите лица ще могат да си получат обратно частта от премията
до срока на изтичане на застрахователния договор.


При прехвърлянето на портфейла
на дружеството на друг представител на бранша застрахованият може
да е спокоен, че новият застраховател е надежден, по простата
причина, че разрешението за тази операция ще се дава от ДЗН, твърди
категорично г-жа Аксентиева. Освен това, ако гражданинът не желае
да ползва услугите на новия застраховател, ще има възможност да
изтегли премията си.


Дотук обаче като че ли
свършват хубавите неща около приетите указания за ликвидация.
Един от многото въпроси, които възникват, е дали предвидените
срокове за прехвърляне на застрахователни портфейли е достатъчен?
Все пак не става дума за проста бакалска сметка. Интересно в случая
е кой и как ще извършва предвидената актюерска оценка на портфейлите
на дружествата, които ще бъдат ликвидирани. За момента липсват
както необходимите специалисти за това, така и ясна методика.


Законът е категоричен,
че в рамките на 60 дни ДЗН ще трябва да даде становище по всяка
подадена молба за получаване на лиценз. Веднага възниква и следващият
въпрос - дали назначените до момента специалисти в дирекцията
ще са достатъчни за тази огромна по обем работа. Не е успокояващо
твърдението, че предполагаемият брой на дружествата, които ще
кандидатстват за лиценз, не е чак толкова голям, тъй като всички
останали преминават в графата ликвидация на дейността. Защото
срокът, в който трябва да се даде отговор на ликвидационните молби,
е още по-кратък - 30 дни. Без да поставяме под въпрос професионалните
качества на екипа, който работи в ДЗН, не можем да не попитаме
дали всичко предстоящо, което трябва да се свърши в застраховането,
е възможно да стане за предвиденото време.


Два казуса остават висящи
засега, въпреки че към момента е приета цялата законова база на
застрахователния бизнес. Първо, защо ако на едно дружество се
откаже издаване на лиценз, то принудително минава в ликвидация?
Как ще се преодолее на практика нонсенсът от подобна ситуация?
А него го има, защото според указанията за ликвидация на застраховател
цялата сложна процедура трябва да приключи в рамките на една година
от датата на отказа. В същото време според Закона за застраховането
отхвърленият застраховател може да кандидатства отново за разрешително
след шест месеца. Но излиза, че междувременно му тече и ликвидационната
процедура, като за капак никой не е казал как тя ще
бъде прекратена, ако втората молба на кандидата за лиценз бъде
уважена.


Вторият неясен казус
е свързан с въпроса защо, след като едно дружество е прекратило
застрахователната си дейност и няма намерение в бъдеще да кандидатства
за лиценз, ще трябва да се ликвидира, при условие че е изпълнило
всичките си задължения към клиентите и възнамерява да продължи
съществуването си с друг предмет на дейност? Необходимо ли е да
се затрива една търговска марка и една фирма с произтичащите от
ликвидацията ограничения за нейните управители?


На фона на всичките тези
въпроси, които като че ли не могат да намерят най-точния си отговор
в момента, успокояващо звучи твърдото заявление на Ася Аксентиева,
че дирекцията има своята формула, с която ще пресече всеки опит
на застраховател да скрие своята несъстоятелност с обикновена
форма на ликвидация. Освен това активно се търсят и възможните
решения на проблемите, които биха възникнали около взаимоотношенията
между застраховател и презастраховател при евентуална ликвидация
на един от тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във