Банкеръ Daily

Общество и политика

Работната сила в България намалява с 40-60 хиляди души годишно

Работната сила в България намалява ежегодно с 40-60 хиляди души, населението в трудоспособна възраст е около 64 процента, а към 2050 година то ще е около 56 процента. Това каза д-р Томчо Томов - директор на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара. Той обясни, че България следва неблагоприятните демографски тенденции в Европа и света, но поради интензитета и спецификата на процесите, се нареждаме сред първите места по загуба на население и застаряване на работната сила.

Значителна част от хората в трудоспособна възраст - предимно над 40 г. са с хронични заболявания. Най-разпространени са артериална хипертония (22%), хронична обструктивна белодробна болест – ХОББ (10%), диабет (8,2%). Хората с хронични заболявания и близките им, които неформално полагат грижи за тях, се сблъскват със сериозни затруднения в достъпа до пазара на труда или с оставането им на работа. Това води до финансови затруднения, социално изключване, влошаване на здравето и нарастваща нужда от медицинско обслужване, обясни още той.

Една от водещите цели на проекта е насърчаването на здравословен и продължителен трудов живот - процес, който обхваща всички възрастови етапи от жизнения цикъл и включва съобразени с възрастовото многообразие политики и мерки за: оценка на риска; управление на безопасността и здравето; адаптиране на работните места; превенция на увреждания, рехабилитация и създаване на условия за връщане на работа. "Оползотворяването на "сребърния човешки капитал" изисква по-ефективни и целенасочени действия от страна на държавата и работодателите", обясни Томчо Томов по време на пресконференция днес, на която бяха представени резултатите от двегодишен проект, финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси".

От БСК ще настояват за осъвременяване на трудовото законодателство. Ресурсно обезпечени мерки за мобилност и реинтеграция на трудоспособните над 50 г. Въвеждане на частично пенсиониране и запазване на заетост чрез договор за обучаване на по-млади работници. Предлагат и данъчни облекчения и субсидии при наемане на работници над 58 г. Съфинансиране от държавата на менторите в предприятията. Друго тяхно предложение е нормативно регулиране на секторните квалификационни фондове.

От направените в рамките на проекта анализи става ясно, че на пазара на труда в България присъстват четири специфично обособени поколения работна сила, които имат известни сходства, но и все по-задълбочаващи се различия в своите потребности, ценности, мотивация, очаквания, нагласи, начин на общуване, поведенчески модели, отношение към технологиите, към труда, към промяната и към авторитетите.

11% от работещите са от "Поколението Z". То е на възраст между 18-26 г. Мотивацията на това дигитално поколение е да работят, за да се усъвършенстват и забавляват. Искат високо възнаграждение, но държат да работят в реномирана фирма и със съвременна технология. Търсят разнообразие, предизвикателства и обучение. 26% от работниците са от "Поколението Y". Това са хората между 27 и 39 г. Милениумите работят, за да постигат и успяват. При тях мотивацията е възможност за развитие. Търсят справедлива оценка и незабавни стимули. За тях е важна ефективната организация, автономност и самостоятелност.

Най-многобройната група е на "Поколението Х". Те представляват 40% от работната сила и тук влизат хората между 40 и 54 години. Това аналогово поколение работи, за да живее. Иска високо възнаграждение, но държи на предвидимост и стабилност. За тях е важно да има компетентно ръководство, но без строги правила и умерено натоварване. Мотивацията при тях са и добрите взаимоотношения. 23% пък са от "Поколението Т". Това са хората между 55 и 65 години, които се наричат още "Хартиено поколение". Те живеят, за да работят. Търсят сигурност на работното място. Здравословни условия на труд. Ясни и стриктни правила, уважение и зачитане, както и възможност за предаване на знания и опит.

"Традиционните модели в управлението вече не работят ефективно. Всяко поколение държи на определен вид стимули и условия в работата, възприема въздействието им по различен начин и е склонно да мобилизира трудовия си потенциал и енергия също по различен начин. Управлението на многообразието не е предпочитане на едно поколение пред друго, а използване на силните страни на всяко поколение в интерес на работата", категоричен е Томчо Томов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във